Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 Tuần 2

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2021 cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước có thể đăng ký dự thi và tham gia thi trực tuyến. Sau đây là gợi ý đáp án cho các bạn tham khảo.

“Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021 diễn ra từ ngày 16/5 - 10/7/2021, các bạn xem chi tiết Thể lệ cuộc thi ánh sáng soi đường.

Dưới đây là chi tiết các câu hỏi và đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường Tuần 2 bao gồm 50 câu hỏi, VnDoc liên tục cập nhật cho các bạn tham khảo.

Gợi ý Đáp án Ánh sáng soi đường Tuần 2

Câu 1: Là một sinh viên yêu nước bị sát hại ngay sau khi từ Mỹ về đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2-7-1972, là biểu tượng cho phong trào phản chiến của sinh viên miền Nam Việt Nam những năm 1970. Anh là ai ?

A. Lê Văn Nuôi

B. Nguyễn Thái Bình

C. Huỳnh Tấn Mẫm

D. Quách Trị Trang

Đáp án: B

Câu 2: Trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, du kích đồn Pháp và là trận đầu tiên quân Pháp bị diệt trong công sự. Đó là đồn nào?

A. Đồn Ngân Sơn

B. Đồn Phủ Thông

C. Đồn Chợ Đồn

D. Đồn Chợ Mới

Đáp án: B

Câu 3: Cuộc hành quân của địch mang tên “Quang Trung 4 nhằm đánh vào mục tiêu nào?

A. Biên giới Việt Nam - Lào

B. Vùng ba biên giới (Tây Nguyên)

C. Biên giới Việt Nam - Thái Lan

D. Biên giới Việt Nam - Campuchia

Đáp án: A

Câu 4. Người học sinh nào đã hy sinh anh dũng trong cuộc biểu tình ngày 09 tháng 01 năm 1950 chống thực dân Pháp xâm lược và bù nhìn tay sai ?

A. Nguyễn Thái Bình

B. Lý Tự Trọng

C. Trần Văn Ơn

D. Võ Thị Sáu

Đáp án: C

Câu 5. Nền tảng vật chất - kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế - xã hội là:

A. Cơ sở hạ tầng

B. Lực lượng sản xuất

C. Quan hệ sản xuất

D. Kiến trúc thượng tầng

Đáp án: B

Câu 6. Từ năm 1931 đến năm 1941, Đoàn ta đã qua bao nhiêu lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng ?

A. Ba lần

B. Một lần

C. Bốn lần

D. Hai lần

Đáp án: A

Câu 7. Tàu Thanh niên Đông - Nam Á là chương trình được tổ chức thường niên, nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước ASEAN với thanh niên của đất nước nào?

A. Nhật Bản

B. Trung Quốc

C. Hàn Quốc

D. Triều Tiên

Đáp án: A

Câu 8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức vào thời gian nào ?

A.. Từ ngày 07 đến 09-01-2013

B. Từ ngày 14 đến 16-02-2013

C. Từ ngày 29 đến 31-12-2013

D. Từ ngày 27 đến 29-12-2013

Đáp án: D

Câu 9. Đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua bao nhiêu Nhiệm kỳ Đại hội ?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Đáp án: B

Câu 10. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân ta là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước (...)”.

A. Dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

B. Xã hội chủ nghĩa

C. Công nghiệp

D. Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

Đáp án: D

Câu 11. Các cuộc kháng chiến của nhân dân ta dưới triều Trần chống quân xâm lược nào?

A. Mông Nguyên

B. Tống

C. Nam Hán

D. Minh

Đáp án: A

Câu 12. Để chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội thứ XIII của Đảng, các tiểu ban chuẩn bị cho văn kiện đã tiến hành bao nhiêu phiên họp để thảo luận, thông qua Đề cương và các dự thảo văn kiện?

A. 15

B. 20

C. 25

D. 10

Đáp án: B

Câu 13. Theo quan điểm triết học Mác - Lênin, mâu thuẫn. được tạo thành từ:

A. Những mặt khác nhau về chất.

B. Những mặt khác nhau về khuynh hướng phát triển.

C. Những mặt khác nhau về lượng.

D. Những mặt đối lập

Đáp án: D

Câu 14. Điền cụm từ đúng của Hồ Chí Minh vào chỗ trống: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, (...) cho người ta bắt chước"

A. Mình phải làm mẫu

B. Mình phải làm mực thước

C. Đảng phải làm đúng

D. Người ta phải làm chuẩn mực

Đáp án: B

Câu 15. Đề cương và các dự thảo văn kiện được Bộ Chính trị trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương tại các Hội nghị Trung ương nào?

A. 10, 11, 14 và 15

B. 8, 9, 14 và 15

C. 9, 10, 14 và 15

D. 11, 12, 13 và 15

Đáp án: A

Câu 16. Con sông này được coi là linh thiêng nhất của Ấn Độ. Nó bắt nguồn từ dãy Himalaya, theo người Ấn Độ, con sông này là con sông ở trên trời. Tên của dòng sông là gì?

A. Sông Brahmapputra

B. Sông Ấn

C. Sông Indus

D. Sông Hằng

Đáp án: D

Câu 17. Lạm phát bình quân giai đoạn 2016 - 2020 giảm mạnh so với giai đoạn 2011 - 2015 là đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 5,3%

B. 5,5%

C. 5,15%

D. 5,25%

Đáp án: C

Câu 18. Thể hiện chính sách khuyến nông, vua Lê Đại Hành đã trực tiếp tiến hành nghi lễ nào sau đây?

A. Tổ chức lễ tế cờ

B. Cày ruộng tịch điền

C. Ban hành chế độ quân điền

D. Tuyên thệ ở đền Đồng Cổ

Đáp án: B

Câu 19. Tại Đại hội nào đã lấy ngày 9 tháng 1 là ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam?

A. Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ I (2-1950)

B. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần 3 (1962)

C. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 6 (1998)

D. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 5 (1993)

Đáp án: D

Câu 20. Trong các đáp án sau đây, đáp án nào KHÔNG PHẢI là một trong những mục tiêu phát triển tổng quát của Đảng trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo?

A. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa

B. Đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

C. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

D. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa

Đáp án: D

Câu 21. Hoạt động nổi bật của nghĩa quân Ba Đình trong phong trào Cần vương là?

A. Chế tạo được nhiều vũ khí có tính sát thương cao

B. Tích lũy được nhiều lương thảo, kháng chiến lâu dài

C. Xây dựng được công sự kiên cố, có cấu trúc độc đáo

D. Đánh Pháp dựa vào địa hình lau sậy

Đáp án: C

Câu 22. Quan điểm coi vật chất là những chất đầu tiên tự có như: nước, không khí, ngũ hành (kim – mộc – thủy - hỏa - thổ), nguyên tử... là quan điểm của:

A. Chủ nghĩa duy vật chất phác cổ đại

B. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

C. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

D. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

Đáp án: A

Câu 23. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng hiện nay được thông qua tại đại hội nào?

A. Đại hội VIII

B. Đại hội IX

C. Đại hội VI

D. Đại hội VI

Đáp án: B

Câu  24. Lực lượng nào được coi là chủ thể của tiến trình lịch sử?

A.. Người giàu có

B. Quần chúng nhân dân

C. Các lãnh tụ

D. Các vĩ nhân, anh hùng.

Đáp án: B

Câu 25. Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển nhất định của sự vật, chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó được gọi là mâu thuẫn gì?

A.. Mâu thuẫn bản chất

B. Mâu thuẫn cơ bản

C. Mâu thuẫn thứ yếu

D. Mâu thuẫn chủ yếu

Đáp án: D

Câu 26. Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới có số lượng đại biểu Việt Nam đông nhất (300 đại biểu trong nước và hơn 200 đại biểu đang học tập và công tác ở nước ngoài) là đại hội lần thứ mấy?

A. XI

B. XIII

C. X

D. XII

Đáp án: D

Câu 27. Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gi?

A. Giáo dục thái độ lao động, tri thức văn hóa

B. Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ

C. Giáo dục tri thức văn hóa, tư tưởng chính trị

D. Giáo dục tư tưởng chính trị, thái độ lao động

Đáp án: B

Câu 28. Khái niệm nào dùng để chỉ học thuyết về những mối liên hệ, về sự vận động và phát triển ?

A. siêu hình

B. Phép biện chứng

C. Phép siêu hình

D. Biện chứng

Đáp án: D

Câu 29. Ngày 22-12-1972, Mỹ đã ném bom B-52 vào một công trình bệnh viện ở Hà Nội, đó là?

A. Bệnh viện Việt Đức

B. Bệnh viện Bạch Mai

C. Bệnh viện Đống Đa

D. Bệnh viện Thanh Nhàn

Đáp án: B

Câu 30. Di sản tư liệu đầu tiên của nước ta được UNECO công nhận là di sản nào?

A. Bia Đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

B. Mộc bản triều Nguyễn

C. Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

D. Châu bản triều Nguyễn

Đáp án: B

Gợi ý Đáp án Ánh sáng soi đường Tuần 1

Câu 1: Ai cho rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra và giành thắng lợi ở một nước?

A. Hồ Chí Minh

B. V.I Lênin

C. Các Mác

D. Mao Trạch Đông

Đáp án: B

Câu 2: Hồ Chí Minh đã tham gia sáng lập hội liên hiệp thuộc địa vào năm nào, ở đâu?

A. Năm 1920, tại Luân Đôn

B. Năm 1921, tại Mát-cơ-va

C. Năm 1920, tại Quảng Châu

D. Năm 1921, tại Paris

Đáp án: D

Câu 3: Việt Nam chính thức thoát khỏi nhóm các quốc gia nước nghèo nhất trên thế giới và gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp vào năm nào?

A. 2008

B. 2009

C. 2010

D. 2011

Đáp án: A

Câu 4: Khái niệm nào dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật?

A. Bản chất

B. Lượng

C. Chất

D. Nội dung

Đáp án: D

Câu 5: Hình thức cao nhất của biểu tượng là gì? 

A. Suy luận

B. Sự tưởng tượng

C. Sự khái quát hóa

D. Sự suy luận

Đáp án: B

Câu 6: Có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệ kì đại hội XIII của Đảng

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Đáp án: D

Câu 7: Chiến thắng Ấp Bắc, Mỹ Tho diễn ra vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 17 - 1 - 1960

B. Ngày 20 - 1 - 1963

C. Ngày 2 - 1 - 1963

D. Ngày 18 - 1 - 1960

Đáp án: C

Câu 8: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra mục tiêu tiêu năng lượng tính trên bình quân của Việt Nam trong 5 năm là gì?

A. Giảm 2 - 3%

B. Giảm 2 - 2,5%

C. Giảm 3 - 4%

D. Giảm 1 - 1,5%

Đáp án: D

Câu 9: Bức thư cuối cùng của chủ tịch Hồ CHí Minh gửi Tổng Thống Mỹ được viết vào năm nào?

A. 1968

B. 1969

C. 1967

D. 1970

Đáp án: B

Câu 10: Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một gia đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó được gọi là gì

A. Mẫu thuẫn bên ngoài

B. Mẫu thuẫn chủ yếu

C. Mẫu thuẫn bên trong

D. Mẫu thuẫn thư yếu

Đáp án: C

Câu 11: Các nước nào dưới đây là thành lập Hội Sinh viên Việt Nam

A. 12 nước (Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, Hungary, Anh, Áo, Italia, Thái Lan, Singapore, Australia

B. 6 nước (Úc, Pháp, Bỉ, Hà Lan) 

C. 9 nước (Mĩ, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Thái Lan, Malaisia

D. 5 nước (Pháp, Đan Mạch, Nga, Mĩ, Pháp)

Đáp án: D

Câu 12: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan là câu nói của nhà triết học nào?

A. C.Mác - Ph.Ăngghen

B. Ph.Ăngghen

C. V.I Lênin

D. C. Mác

Đáp án: C

Câu 13: Trường Đại học nào khởi xướng phong trào "Tam bất kỳ" tên ban đầu của phong trào "Ba sẵn sàng"

A. Trường Đại học Y Khoa Hà Nội

B. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

C. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

D. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Đáp án: D

Câu 14: Tại sao sau khi vua Hàm Nghi bị bắt (1888) phong trào Cần Vương vẫn tiếp tục

A. Phong trào có các lãnh đạo khác thay thế

B. Cần Vương chỉ là danh nghĩa, tính chất yêu nước chống Pháp là chủ yếu

C. Vua Đồng Khánh lên ngôi, tiếp tục lãnh đạo phong trào

D. Được sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh

Đáp án: A

Câu 15: Theo quan điểm của Ph.Ăng ghen vận động có mấy hình thức cơ bản

A. 5 hình thức cơ bản

B. 2 hình thức cơ bản

C. 3 hình thức cơ bản

D. 4 hình thức cơ bản

Đáp án: A

Câu 16: Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh có tên gọi là gì

A. cứu quốc

B. giải phóng

C. dân chủ

D. phản đế

Đáp án: A

Câu 17: Ai là người nêu ra luận điểm: Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, sự nghèo khổ được sinh ra từ chính sự thừa thãi? 

A. Xanh xi mông

B. Tômát morơ

C. Rô bớt ôoen

D. Sáclơ Phuriê 

Đáp án: D

Câu 18: Ai nói câu: Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại?

A. C.Mác

B. Ph.Ăngghen

C. Xtalin

D. C.Mác - Ph.Ăngghen

Đáp án: D

Câu 19: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng, được tiến hành theo phương châm nào?

A. Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

B. Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ luật - Phát triển - Hội nhập

C. Dân chủ - Kỷ luật - Sáng tạo - Phát triển - Hội nhập

D. Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển - Hội nhập

Đáp án: A

Câu 20: Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

A. Ngày 15 - 5 - 1941

B. Ngày 15 - 10 - 1945

C. Ngày 20 - 10 - 1978

D. Ngày 15 - 10 - 1956

Đáp án: D

Câu 21: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã đề ra mấy phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

A. 5 phương hướng

B. 8 phương hướng

C. 6 phương hướng

D. 7 phương hướng

Đáp án: A

Câu 22: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh động lực quyết định nhất của Chủ nghĩa Xã Hội là gì? 

A. Sự hợp tác quốc tế

B. Nguồn tài nguyên đất đai

C. Cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có

D. Con người

Đáp án: D

Câu 23: Hồ Chí Minh đã nói ưu điểm lớn nhất của Chủ nghĩa Mác là gì? 

A. Bản chất khoa học

B. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để

C. Bản chất cách mạng

D. Phương pháp làm việc biện chứng

Đáp án: B

Câu 24: Bạn hãy cho biết chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam hiện nay là ai?

A. Đồng chí Lâm Phương Thanh

B. Đồng chí Lê Quốc Phong

C. Đồng chí Bùi Quang Huy

D. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

Đáp án: C

Câu 25: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa Xã hội Xô Viết

A. Do chiến tranh

B. Do nội chiến

C. Do chủ nghĩa dân tộc

D. Do sự chống phá của chủ nghĩa Đế quốc

Đáp án: A

Câu 26: Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh có tên gọi là gì?

A. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

C. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

D. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam

Đáp án: B

Câu 27: Văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam được đặt theo tên một di chỉ khảo cổ học ngày nay thuộc địa phương nào?

A. Bình Định

B. Quảng Nam

C. Quảng Ngãi

D. Đà Nẵng

Đáp án: C

Câu 28: Ở nước ta, vùng nào có diện tích trồng cà phê lớn nhất?

A. Đông Nam Bộ

B. Duyên Hải Nam Trung Bộ

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Đáp án: D

Câu 29: Nhận thức lý tính được thực hiện thông qua mấy hình thức cơ bản?

A. Ba

B. Hai

C. Bốn

D. Một

Đáp án: A

Câu 30: Báo cáo chính trị đề ra và các báo cáo chuyên đề đã cụ thể hóa bao nhiêu định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030

A. 13 định hướng

B. 14 định hướng

C. 12 định hướng

D. 15 định hướng

Đáp án: C

Đánh giá bài viết
3 5.245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tài liệu Văn hóa và Giải trí Xem thêm