Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2020 - 2021 sách mới

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN TIEÁNG VIEÄT KHOÁI 1
NAÊM HOÏC 2020-2021
I/ TIEÁNG VIEÄT ÑOÏC
1/ Em haõy ñoïc thaønh tieáng caùc baøi taäp ñoïc sau
Ruøa vaø Thoû
Moät buoåi saùng muøa thu, Ruøa chaêm chæ taäp ñi boä beân bôø hoà. Gaëp
moät chuù Thoû ñang ñi ñeán, Thoû ruû ruøa thi ñi boä. Ruøa ñaùp: "Thi thì
thi, ta chaû sôï gì".
Caùc con thuù ñeán coã vuõ Ruøa vaø Thoû. Giöõa tröa, Ruøa ve gaàn ñeán
nôi, Thoû vaãn coøn la caø nhôûn nhôû baét böôùm. Thoû thua Ruøa.
Chuù beù treân cung traêng
Nhöõng ñeâm traêng, baø thöôøng chæ cho Bi ba boùng ñen môø treân
maët traêng. Troâng chuùng gioáng moät goác ña, moät con ngheù vaø
moät chuù beù. Baø keå: Xöa kia chuù beù ôû traàn gian. Moät côn gioù ñaõ
cuoán chuù cuøng goác ña vaø ngheù leân cung traêng. Treân ñoù, chuù raát
buoàn vaø nhôù nhaø. Nhöng maët ñaát quaù xa. Chuù beù khoâng veà
ñöôïc nöõa
OÂng cuûa beù Haø
OÂng cuûa beù Haø ñaõ lôùn tuoåi, toùc oâng ñaõ baïc, löng oâng ñaõ coøm.
OÂng böôùc ñi chaàm chaäm. Beù Haø ñôõ oâng leân baäc theàm, oâng mæm
cöôøi, gaät gaät ñaàu: A, chaø chaø, beù Haø gioûi quaù, Haø raát thöông
oâng.
Tieát taäp Vieát
Hoâm nay coù tieát taäp vieát. Coâ daïy caû lôùp vieát töø " chaêm chæ ". Coâ
vieát maãu leân baûng, caû lôùp chaêm chuù nhìn. Chöõ coâ thaät ñeïp. Beù
Chi cuõng muoán vieát ñeïp gioáng coâ. Em naén noùt vieát thaät caån
thaän. Coâ chaám vôû, coâ ghi moät doøng chöõ ñoû " Chöõ beù Chi thaät
ñeïp, coâ khen em"
Quaï vaø Coâng
Quaï thaáy caùc loaøi chim ai cuõng coù boä loâng thaät ñeïp. Noù baøn
vôùi Coâng seõ veõ cho Coâng boä loâng thaät ñeïp, vaø coâng cuõng seõ veõ
cho noù. Coâng gaät guø ñoàng yù.
Quaï veõ cho coâng moät boä loâng saëc sôõ. Coâng khen: " Quaï veõ ñeïp
quaù!. Tôùi löôït Coâng veõ cho Quaï, thì boãng coù tieáng lôïn " eng, eùc".
Laøng beân coù coã, Quaï soát ruoät quaù, noù doác heát loï möïc ñen leân
thaân. Theá laø töø ñoù, Quaï coù boä loâng maøu ñen.
Beù Leâ
Beù Leâ ñaõ lôùn, Beù ñaõ hoïc lôùp Moät. Buoåi saùng, beù taäp theå duïc, aên
saùng vaø theo Ba ñeán tröôøng. ÔÛ lôùp Beù Leâ hoïc raát chaêm chæ, em
coøn bieát cuøng baïn doïn veä sinh lôùp hoïc vaø saân tröôøng. ÔÛ nhaø, Leâ
bieát giuùp meï queùt nhaø, trong beù Bi. Beù Leâ thaät ñaùng khen.
Giaøn möôùp nhaø Baø
Baø em troàng giaøn möôùp töø moät thaùng tröôùc. Hoâm qua, möôùp ñaõ
ra nuï, raát nhieàu nuï to, nhoû troâng thaät meâ. Saùng sôùm, Em cuøng Baø
ra thaêm giaøn möôùp, höông möôùp thôm ngan ngaùt. Coøn caû caû
ñaøn böôùm veà tuï hoïp. Baø töôi cöôøi kheõ noùi: " Chaéc daêm hoâm
nöõa laø ta coù möôùp aên neø"
Coâng vieân
Chuû nhaät, Boá meï cho Beù Mi vaø em Bo ñi coâng vieân. Coâng vieân
thaät ñeïp, coù nhieàu boùng maùt. Mi cuøng Em Bo chôi xe ngöïa, chôi
ñaùnh ñu. Meï cho hai chò em aên kem, Mi vöùt raùc ra baõi coû, Meï
nhaét Mi khoâng ñöôïc vöùt raùc ôû coâng vieân. Mi vaâng daï, vaø mang
boû vaøo thuøng raùc
Lan bò oám
Lan bò oám, em soát cao. Meï ñöa Lan ñi khaùm baùc só. Baùc só tieâm
thuoác cho Lan. Veà nhaø, Lan vaãn coøn soát, em naèm thieâm thieáp
nguû. Meï hoân leân traùn Lan. Nuï hoân meï thaät aám aùp. Lan thì thaàm"
Con seõ coá gaéng uoáng thuoác ñeå heát oám meï nheù.
Thoû con ñi hoïc
Saùng sôùm muøa thu, Thoû con ñi ñeán tröôøng. Treân ñöôøng ñi, Thoû
gaëp Coâ Soùc vaø Chò Yeång, Thoû boû noùn leã pheùp chaøo Coâ, chaøo
chò. Ñeán lôùp, Thoû chaøo Coâ Gaø Mô. Coâ Gaø Mô ñoïc baøi nhòp
nhaøng, gioïng coâ vang vang. Thoû chaêm chuù laéng nghe coâ ñoïc
vaø ñoïc theo Coâ. Coâ Gaø Mô khen Thoû hoïc thaät chaêm chæ.
2/ BAØI TAÄP
1. Noái töø vôùi hình cho phuø hôïp
2. Noái töø vôùi hình cho phuø hôïp
con traên
nhaø saøn
caùi caân
boâng sen
boâng suùng
chim
con coâng
chuoái

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2020 - 2021 sách mới hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em khoanh vùng được các kiến thức trọng tâm, để đạt được kết quả cao trong kì thi cuối học kì 1 lớp 1 diễn ra sắp tới đây.

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 1 sách mới ra, các bạn có thể tham khảo thêm các Đề thi cuối kì 1 lớp 1 được tải nhiều qua các năm như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2020 - 2021 sách mới. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Bài tập cuối tuần lớp 1

Sách Cánh Diều

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách Chân trời sáng tạo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 3.549
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Xem thêm