Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 gồm 12 đề kiểm tra hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:

A. 1

B. 0

C. 5

D. 6

Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là:

A. 5

B. 8

C.7

D. 10

Câu 3. Kết quả phép tính: 9 – 3 + 1 =

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Câu 4. 5 + 4….. 4 + 5 Điền dấu vào chỗ chấm:

A. >

B. <

C. =

Câu 5. Đúng hay sai: 9 - 1 +1 = 9

A. Đúng

B. Sai

Câu 6. Số điền vào chỗ trống trong phép tính 6 = 3 + ....

A. 3

B. 5

C. 2

D. 6

Câu 7. Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, …., 9. là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 8.

Chị có: 6 bông hoa

Em có: 3 bông hoa

Cả hai chị em có: … bông hoa?

A. 4

B. 5

C. 9

D. 3

Câu 9.

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn: … quả chanh?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Câu 10. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

A. 6

B. 5

C. 8

B. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= …

5 + 2 + 1= …

10 – 3 + 3 = …

Bài 3: (1 điểm)

Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 4: (1 điểm)

Hình bên có:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

- . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

- . . . . . . . . . . . . . hình vuông

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1:

A. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là 0 => Đáp án B

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là 10 => Đáp án D

Câu 3: Kết quả phép tính: 9 – 3 + 1 = 7 => Đáp án B

Câu 4: 5 + 4 = 4 + 5 => Đáp án C

Câu 5: 9 - 1 +1 = 9 là đúng => Đáp án A

Câu 6: 6 = 3 + 3 => Đáp án A

Câu 7: Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, ... , 9. là: 7 => Đáp án C

Câu 8: Cả hai chị em có : 6 + 3 = 9 bông hoa => Đáp án C

Câu 9: Còn 8 - 2 = 6 quả chanh => Đáp án B

Câu 10: Có 5 hình vuông => Đáp án B

B. Phần tự luận:

Bài 1:

2 + 3 = 5

4 + 0 = 4

1 + 5 = 6

3 + 2 = 5

1 + 4 = 5

0 + 5 = 5

Bài 2:

6 + 1 + 1 = 8

5 + 2 + 1 = 8

10 – 3 + 3 = 10

Bài 3:

8 - 2 = 6

Bài 4: Có 6 hình tam giác và 2 hình vuông.

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1) Các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; 8; 7

B. 2; 4; 5; 6; 7; 8

C. 8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là: (0,5 điểm)

8 .... 6 + 2

A. >

B. <

C. =

3) Số lớn nhất trong dãy số sau ; 3, 7, 6, 8, 9, là. (0,5 điểm)

A. 9

B. 8

C. 3

4. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (0,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

A. Có 2 hình tam giác

B. Có 3 hình tam giác

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1: Đọc, viết số? (1 điểm)

năm hai ba ........... ...........

……… ……… …… 7 6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 =...........

7 - 1 = ..................

10 + 0 - 4 = ...........

9 - 3 + 3 =................

Bài 4: Số? (1 điểm)

...... + 2 = 2

9 - ...... = 9

Bài 5: Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

a.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2:

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. B

2. C

3. A

4. A

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1. Đọc, viết số? (1 điểm)

năm hai ba bảy sáu

5 2 3 7 6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 = 8

7 - 1 = 6

10 + 0 - 4 = 6

9 - 3 + 3 = 9

Bài 4: Số? (1điểm)

0 + 2 = 2

9 - 0 = 9

Bài 5: a. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1đ) Kết quả của phép tính 10 - 3 là:

A. 10

B. 7

C. 6

Câu 2: (1đ) 9 bé hơn số nào sau đây:

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 3: (1đ) Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 4: (1đ) Kết quả của phép tính 9 - 4 - 3 là:

A. 3

B. 1

C. 2

Câu 5: (1đ)

Có: 8 quả cam

Ăn: 2 quả cam

Còn lại: ...quả cam?

A. 5

B. 6

C. 4

Câu 6: (1đ) Trong hình dưới đây có ... hình vuông?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: (0,5) Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:..............................................................

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: .............................................................

Câu 8: (0,5) Điền dấu <,>,=

5 + 3 ... 9

4 + 6 ...6 + 2

Câu 9 : Tính

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7

Câu 10: (1đ) Tính

5 + = 9

10 - = 2

+ 4 = 8

- 3 = 4

Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3:

I. Trắc nghiệm khách quan: 5 điểm

Câu 1: 0,5 điểm

Đáp án B

Câu 2: 0,5 điểm

Đáp án A

Câu 3: 1 điểm

Đáp án B

Câu 4: 1 điểm

Đáp án C

Câu 5: 1 điểm

Đáp án B

Câu 6: 1 điểm

Tìm đúng được 5 hình vuông được 1 điểm. Tìm sai không được điểm.

II. Tự luận: 4 điểm

Câu 7 (0,5 điểm):

Viết đúng mỗi ý được 0,5 điểm. Viết sai thứ tự không được điểm

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, 2

Câu 8 (0,5 điểm): Điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm.

5 + 3 < 9

4 + 6 > 6 + 2

Câu 9 (1 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,2 điểm. Tính sai không được điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7

Câu 10 (1 điểm): Điền đúng số vào mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm.

5 + 4 = 9

10 - 8 = 2

4 + 4 = 8

7 - 3 = 4

Câu 11 (1 điểm): Viết đúng phép tính và kết quả được 0,5 điểm. Viết sai không được điểm.

10 - 2 = 8

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4

A. Phần trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

a) Số 20 gồm mấy chục, mấy đơn vị?

A. 1 chục và 2 đơn vị

B. 2 chục và 2 đơn vị

C. 2 chục và 0 đơn vị

b) Số mười bảy được viết là:

A. 17

B. 71

C. 07

c) Số 14 đọc là:

A. Một bốn

B. Mười bốn

C. Bốn một

d) 6 + 4 ………… 10 + 2 . Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. <

B. >

C. =

e) ..... + 5 – 2 = 17 . Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 13

B. 14

C. 12

g) Tính: 18 – 4 – 4 = ……… Số điền vào chỗ chấm là:

A. 14

B. 12

C. 10

h) Các số 50 , 10 , 70 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 10 , 50 , 70

B. 10 , 70 , 50

C. 50 , 10 , 70

i) Số tròn chục lớn nhất là số:

A. 70

B. 80

C. 90

k) Số thích hợp điền vào ô trống là:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 11

A. 10

B. 12

C. 14

B, Phần tự luận

1. Viết phép tính thích hợp của bài toán sau vào ô trống:

Minh có 9 cái kẹo. Cúc cho thêm Minh 2 cái kẹo. Hỏi Minh có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 11

2: Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 10 quyển vở

Cho: 4 quyển vở

Còn: ........quyển vở?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 11

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4:

A. Phần trắc nghiệm

1. a, Số 20 gồm 2 chục, 2 đơn vị => Đáp án B

b, Số mười bảy được viết là 17 => Đáp án A

c, Số 14 đọc là mười bốn => Đáp án B

d, 6 + 4 << 10 + 2 => Đáp án A

e, 14 + 5 – 2 = 17 => Đáp án B

g, 18 – 4 – 4 = 10=> Đáp án C

h, Các số 50 , 10 , 70 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 10 , 50 , 70 => Đáp án A

i) Số tròn chục lớn nhất là số: 90 => Đáp án C

k, Số thích hợp là 12

B, Phần Tự luận

2.

Minh có tất cả số kẹo: 9 + 2 = 11 cái kẹo

3. 10 - 4 = 6 quyển vở.

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5

A. Phần trắc nghiệm:

Mỗi câu sau có hai đáp án đúng hoặc sai. Nếu đúng thì ghi Đ, sai thì ghi S vào chỗ chấm

Câu 1: Các số từ 0 đến 10 số nào bé nhất?

  • Số bé nhất là: 0...
  • Số bé nhất là: 10...

Câu 2: Các số từ 0 đến 10 số nào lớn nhất?

  • Số lớn nhất là: 0...
  • Số lớn nhất là: 10...

Câu 3:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Câu 4:

10 – 4 = 5 ...

10 – 4 = 6 ...

Câu 5:

5 + 3 – 3 = 8 ...

5 + 3 – 3 = 5...

Câu 6: Hình vẽ bên mấy hình vuông?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Có: 5 hình vuông...

Có: 4 hình vuông....

Câu 7: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Có: 2 hình tam giác.....

Có: 3 hình tam giác....

Câu 8:

a) 7 < 9....

7 > 9....

b) 10 – 1 < 5 ....

10 – 1 > 5 .....

B. Phần tự luận:

Câu 1: Tính

9 - 3 - 3 = ……

3 + 2 - 1 = ………

5 + 3 + 2 = ……

4 + 5 - 4 = ……

Câu 2: Viết phép tính thích hợp

Có: 7 quả.

Cho: 3 quả.

Còn ...... quả?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5:

I. Phần trắc nghiệm: (7đ)

Mỗi câu có hai đáp án đúng hoặc sai, nếu học sinh chọn 2 đáp án đều đúng hoặc đều sai thì câu đó không có điểm.

Câu 1: (0,5đ) Các số từ 0 đến 10 số nào bé nhất?

Số bé nhất là: 0 Đ

Số bé nhất là: 10 S

Câu 2: (0,5đ) Các số từ 0 đến 10 số nào lớn nhất?

Số lớn nhất là: 0 S

Số lớn nhất là: 10 Đ

Câu 3:(0,5đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Câu 4: (0,5đ)

10 – 4 = 5 S

10 – 4 = 6 Đ

Câu 5: (1đ)

5 + 3 – 3 = 8 S

5 + 3 – 3 = 5 Đ

Câu 6: (1đ) Hình vẽ bên mấy hình vuông?

Có: 5 hình vuông Đ

Có: 4 hình vuông S

Câu 7: (1đ) Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Có: 2 hình tam giác. S

Có: 3 hình tam giác. Đ

Câu 8: (2đ) Điền chính xác mỗi ô trống được 0,5 đ (4 ô trống = 2 điểm)

a) 7 < 9 Đ

7 > 9 S

b) 10 – 1 < 5 S

10 – 1 > 5 Đ

II. Phần tự luận: (3đ)

Câu 1: (2đ) Tính.

- Làm đúng mỗi phép tính được 0.5 điểm

9 - 3 - 3 = 3

3 + 2 - 1 = 4

5 + 3 + 2 = 10

4 + 5 - 4 = 5

Câu 2: (1đ) Viết phép tính thích hợp.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Các thầy cô cần cho các em luyện tập tất cả các dạng bài Toán lớp 1 để các em làm quen dần với chúng. Bài tập Toán lớp 1 bao gồm các bài tập tự luyện kèm lời giải hay cho môn Toán lớp 1 với nhiều dạng bài khác nhau như tính, điền dấu, tìm số lớn nhất, tìm số nhỏ nhất, vẽ đoạn thẳng, toán đố,.... rất nhiều dạng bài từ dễ đến khó để các em làm.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

................................................................................

B. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

C. 31 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới

2.1. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

2.2. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

2.3. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo:

2.4. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực:

2.5. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

Đánh giá bài viết
22 56.988
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm