Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề cương ôn tập ở nhà lớp 1 - Nghỉ dịch Corona

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề cương ôn tập nhà lớp 1
BÀI VỀ NHÀ
Họ tên: ............................................................. Lớp 1A4
TIẾNG VIỆT
1.GhÐp ®iÒn vÇn vµo « trèng:
©m chÝnh
©m cuèi
vÇn
m
p
m
p
2.§¸nh vÇn ®äc tr¬n c¸c vÇn trªn; ®äc s¸ch TV bµi im,ip, om,
op (trang 104): 3 5 lÇn.
3. T×m nãi cho ngêi th©n nghe c¸c tiÕng vÇn im, ip, om, op
(mçi vÇn t×m Ýt nhÊt 2 tiÕng).
4. ViÕt vÇn im, ip, om, op, c¸c tiÕng, tõ:
TOÁN
Bµi 1. §iÒn hoÆc ch÷ vµo chç chÊm:
- C¸c 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ®Òu ...........
ch÷ sè.
i
o
.......................
...
.......................
...
.......................
...
.......................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- 10, 20 hai trßn ..............
- 14 gåm ....... chôc ........ ®¬n vÞ.
- 15 gåm ....... chôc ........ ®¬n vÞ.
- 19 gåm ....... chôc ........ ®¬n vÞ.
- 20 gåm ....... chôc ........ ®¬n vÞ.
- lín nhÊt mét ch÷ sè ........
- nhÊt hai ch÷ ...........
Bµi 2. TÝnh:
a) 11 + 5 = ....... 10 + 8 = ........ 16 + 3 = .......
4 + 12 = ....... 7 +10 = ........ 6 + 11 = .......
b) 10 + 4 + 2 = ...... 13 + 4 + 1 = ...... 4 + 5 + 10 = .......
18 8 3 = ...... 18 4 4 = ...... 10 6 + 13 = ......
Bµi 3. Khoanh trßn vµo lín nhÊt:
a) 11, 8, 19, 15, 20, 17 b) 16, 9, 14, 18, 10, 13
Bµi 4. a) ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
L©m : 12 bót mµu
ChÞ cho thªm L©m: 3 bót mµu
L©m tÊt : ... bót mµu?
b) ViÕt tiÕp c©u t lêi:
Nam 10 c¸i kÑo, gi¸o cho nam 4 c¸i kÑo, cho Nam 5
c¸i kÑo. Hái Nam tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ?
Tr¶ lêi: Nam tÊt .........................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI VỀ NHÀ
TIẾNG VIỆT
1. §äc c¸c bµi §ªm qua con n»m (S¸ch TV trang 105):
3-5 lÇn.
2. G¹ch ch©n tiÕng vÇn im, ip trong bµi ®äc trªn.
3. a) §iÒn c hay k ?
.......im kh©u gÇy ......ßm ®uæi kÞp con ......äp
b) §iÒn im, ip, om, op ?
mµu t.......... lom kh...... nh......... nhµng h........ líp
4. ViÕt bµi §ªm qua con n»m m¬:
TOÁN
Bµi 1. ?
a) liÒn sau cña 9 ..... b) liÒn tríc cña 10 lµ....
liÒn sau cña 12 ..... liÒn tríc cña 13 lµ....
liÒn sau cña 19 ..... liÒn tríc cña 20 lµ....
liÒn sau cña 15 ..... liÒn tríc cña 16 lµ....
Bµi 2. §Æt tÝnh råi tÝnh:
12 + 3 16 6 17 + 0 19 5 4 + 6 15 0
.......... .......... .......... .......... .......... .........
.......... .......... .......... .......... .......... .........

Bài tập ôn tập ở nhà lớp 1

Đề cương ôn tập ở nhà lớp 1 bao gồm các dạng Toán 1, Tiếng Việt 1 và các bài tập đạo đức, tự nhiên xã hội cơ bản khác giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết, nhấp chọn nút "Tải về".

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Phiếu bài tập lớp 1 khác

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

.............................................................................................................

Mời các bạn tham khảo trọn Bộ đề ôn tập Toán, Tiếng Việt lớp 1 để các em cùng luyện tập. Các bậc phụ huynh nên có kế hoạch chi tiết cho các em từng ngày làm tại nhà. Kế hoạch càng cụ thể, càng chi tiết thì càng tốt. Chúc các em học tốt!

Ngoài Đề cương ôn tập ở nhà lớp 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
45
Sắp xếp theo

    Giải Tự nhiên và Xã hội 1

    Xem thêm