Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
THPT ĐOÀN THƯỢNG
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG V
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài : 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1:
Cho hàm số
( )
2
1 khi 0
1 khi 0
ax bx x
fx
ax b x
++
=
−− <
. Khi hàm số
( )
fx
có đạo hàm tại
0
0x =
. Hãy
tính
2Ta b= +
.
A.
0T =
.
B.
.
C.
.
D.
4T =
.
Câu 2:
Cho hàm số
(
)
( )( )( ) ( )
2018 2017 2 2016 3 .... 1 2018
fx x x x x=+ + ++
. Tính
( )
1
f
.
A.
1009
2019.2018
B.
2018
1009.2019
C.
1009
2018.2019
D.
2019
2018.1009
Câu 3:
Cho hàm số
( ) ( )
2
1y fx x= =
. Biểu thức nào sau đây là vi phân của hàm số
f
?
A.
( )
21dy x=
.
B.
( )
1dy x dx=
.
C.
( )
2
1dy x dx=
.
D.
( )
21dy x dx=
.
Câu 4:
Cho hàm số
(
)
y fx
=
xác định và có đạo hàm trên
thỏa mãn
( ) ( )
23
21 1fx f x x++ =


. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
( )
y fx
=
tại điểm
có hoành độ bằng
1
.
A.
15
77
yx=
.
B.
16
77
yx=
.
C.
16
77
yx=−+
.
D.
16
77
yx=−+
.
Câu 5:
Một vật rơi tự do với phương trình chuyển động là
2
1
,
2
S gt=
trong đó
t
tính bằng giây
( )
s
,
S
tính bằng mét
( )
m
9,8g =
2
m/s
. Vận tốc của vật tại thời điểm
4st =
A.
78, 4v =
m/s
.
B.
39, 2
v =
m/s
.
C.
v
=
19, 6
m/s
.
D.
9,8v =
m/s
.
Câu 6:
Tổng
1 2 2 3 2017 2018
2018 2018 2018 2018
2.5 3.5 ... 2018.5CC C C + −−
bằng
A.
4035
1009.2
.
B.
4034
1009.2
.
C.
4035
1009.2
.
D.
4034
1009.2
.
Câu 7:
Tính đạo hàm của hàm số
( )
2
sin 2 cos3
fx x x=
.
A.
( )
2sin 4 3sin 3fx x x
=
.
B.
( )
sin 4 3sin 3fx x x
= +
.
C.
(
)
2sin 4 3sin3fx x x
= +
.
D.
( )
2sin 2 3sin3fx x x
= +
Câu 8:
Xét hai mệnh đề
Mã đề 319
(I)
( )
( )
23
1 2sin
'
cos cos
x
fx f x
xx
= ⇒=
; (II)
( ) ( )
2
1 sin
'
cos cos
x
gx g x
xx
=⇒=
Mệnh đề nào sai?
A.
Cả hai đều đúng.
B.
Cả hai đều sai.
C.
Chỉ (I).
D.
Chỉ (II).
Câu 9:
Cho hàm số
( )
cos sin 2y x m xC= +
(
m
là tham số). Tìm tất cả các giá trị
m
để tiếp tuyến
của
( )
C
tại điểm có hoành độ
x
π
=
,
3
x
π
=
song song hoặc trùng nhau.
A.
23m =
.
B.
3m =
.
C.
3
6
m =
.
D.
23
3
m
=
.
Câu 10:
Tiếp tuyến với đồ thị hàm số
32
32yx x=+−
tại điểm có hoành độ bằng
–3
có phương
trình là:
A.
9 25
yx=
.
B.
9 25yx= +
.
C.
30 25yx= +
.
D.
30 25yx=
.
Câu 11:
Cho hàm số
( )
21fx x
=
. Tính
(
)
1f
′′′
.
A.
3
.
B.
0
.
C.
3
2
.
D.
3
.
Câu 12:
Cho hàm số:
( )
21
1
x
yC
x
+
=
+
. Số tiếp tuyến của đồ thị
( )
C
song song với đường thẳng
:1yx∆=+
là:
A.
0
.
B.
1
.
C.
3
.
D.
2
.
Câu 13:
Cho hàm số
( )
2
3
khi 1
2
1
khi 1
x
x
fx
x
x
<
=
. Khẳng định nào dưới đây là
sai
?
A.
Hàm số
( )
fx
không có đạo hàm tại
1x =
.
B.
Hàm số
( )
fx
liên tục tại
1x =
.
C.
Hàm số
( )
fx
có đạo hàm tại
1x =
.
D.
Hàm số
( )
fx
liên tục tại
1x =
và hàm số
( )
fx
cũng có đạo hàm tại
1x =
.
Câu 14:
Hàm số
tan
yx=
có đạo hàm là:
A.
2
' 1 tanyx=
.
B.
2
1
'
cos
y
x
=
.
C.
' cotyx=
.
D.
2
1
'
sin
y
x
=
.
Câu 15:
Cho hàm số
( )
fx
liên tục tại
0
x
. Đạo hàm của
(
)
fx
tại
0
x
là:
A.
00
0
( ) ()
lim
h
fx h fx
h
+−
(nếu tồn tại giới hạn).
B.
00
0
( )( )
lim
h
fx h fx h
h
+−
(nếu tồn tại giới hạn).
C.
( )
0
fx
.
D.
00
( ) ()fx h fx
h
+−
.
Câu 16:
Cho hàm số
cos
1 sin
x
y
x
=
. Tính
bằng:
A.
1
6
y
π

=


.
B.
2
6
y
π

=


.
C.
2
6
y
π

=


.
D.
1
6
y
π

=


.
Câu 17:
Số gia của hàm số
2
2yx= +
tại điểm
0
2x =
ứng với số gia
1x∆=
bằng bao nhiêu?
A. .
5
.
B.
13
.
C.
2
.
D.
9
.
Câu 18:
Cho hàm số
( )
432
34521y fx x x x x= = + + −+
. Lấy đạo hàm cấp 1, 2, 3,... Hỏi đạo hàm
đến cấp nào thì ta được kết quả triệt tiêu?
A.
3
.
B.
4
C.
6
.
D.
5
.
.
Câu 19:
Trong 3 đường thẳng
1
: 79dy x=
,
2
: 5 29dy x= +
,
3
: 55dy x=−−
có bao nhiêu đường
thẳng là tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
3 24yx x x=+ −−
.
A.
2
.
B.
0
.
C.
3
.
D.
1
.
Câu 20:
Cho
( )
3
sinf x ax=
,
0a >
. Tính
(
)
f
π
.
A.
( )
0f
π
=
.
B.
( )
( )
( )
2
3sin .cosf aa
π ππ
=
.
C.
( ) ( )
2
3 sinf aa
ππ
=
.
D.
( ) ( ) ( )
2
3 .sin .cosf aa a
π ππ
=
.
Câu 21:
Hàm số
21
1
x
y
x
+
=
có đạo hàm là:
A.
( )
2
1
1
=
y
x
.
B.
2
=y
.
C.
( )
2
3
1
=
y
x
.
D.
( )
2
1
1
=
y
x
.
Câu 22:
Một
chất điểm chuyển động trong
20
giây đầu tiên có phương trình
( )
43 2
1
6 10
12
st t t t t= −+ +
, trong đó
0t >
với
t
tính bằng giây
( )
s
( )
st
tính bằng mét
( )
m
. Hỏi
tại thời điểm gia tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất thì vận tốc của vật bằng bao nhiêu?
A.
( )
17 m/s
.
B.
( )
28 m/s
.
C.
( )
13 m/s
.
D.
(
)
18 m/s
.
Câu 23:
Cho hàm số
( )
fx
xác định bởi
( )
( )
( )
2
1
1
0
00
x
x
fx
x
x
=
+
=
bằng: . Giá trị
f
(
0
)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Tài liệu gồm 30 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 313
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm