Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 nâng cao chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV
TỔ TOÁN Môn : ĐS - GT Lp 11 NC .
Thi gian làm bài : 45 phút
Câu 1. (2,0 điểm) Tính các giới hạn
a)
21
lim .
2
n
n
b)
2
lim 4 8 5 2 .nn n
Câu 2. (5,0 điểm) Tính các giới hạn
a)
2
2
lim 1 .
x
xx

b)
2
3
9
lim .
3
x
x
x
c)
2
1
34
lim .
1
x
xxx
x
 
d)

3
2
2
1
2x 1 3x 3x 1
lim .
1
x
x

Câu 3. (2,0 điểm) Xét tính liên tục của hàm số sau đây tại điểm đã chỉ ra
2
3
43 2
()
2
xx
fx
xx


víi
t¹i x = -2.
víi
Câu 4. (1,0 điểm) Chứng minh phương trình
73 2
510mx x x mx
luôn có ít nhất hai
nghiệm với mọi giá trị của m.
HẾT.
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV
TỔ TOÁN Môn : ĐS - GT Lp 11 NC .
Thi gian làm bài : 45 phút
Câu 1. (2,0 điểm) Tính các giới hạn
a)
21
lim .
2
n
n
b)
2
lim 9 12 73.nn n
Câu 2. (5,0 điểm) Tính các giới hạn
a)
2
3
lim 3 1 .
x
xx

b)
2
2
4
lim .
2
x
x
x
c)
2
1
31 2
lim .
1
x
xxx
x

d)

3
2
2
1
33121
lim .
1
x
xx x
x

Câu 3. (2,0 điểm) Xét tính liên tục của hàm số sau đây tại điểm đã chỉ ra
2
0
()
10
xx
fx x
xx

víi
t¹i = 0.
víi
Câu 4. (1,0 điểm) Chứng minh phương trình
53 2
310mx x x mx
luôn có ít nhất hai
nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
HẾT.
Đề 1(khối sáng).
Đề 2(khối sáng).
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV
TỔ TOÁN Môn : ĐS - GT Lp 11 NC .
Thi gian làm bài : 45 phút
Câu 1. (2,0 điểm) Tính các giới hạn
a)
2
2
21
lim .
2
nn
n

b)
33 2
lim 3 .nnn
Câu 2. (5,0 điểm) Tính các giới hạn
a)
2
2
lim 4 3 1 .
x
xx

b)
2
3
56
lim .
3
x
xx
x

c)
2
1
334
lim .
1
x
xxx
x

d)

2018 2019
2
0
1 2019 1 2018
lim .
x
xx
x

Câu 3. (2,0 điểm) Xét tính liên tục của hàm số sau đây tại điểm đã chỉ ra
2
9
3
()
3
93
víi
t¹i x = 3.
víi
x
x
fx
x
x
Câu 4. (1,0 điểm) Chứng minh phương trình
2
30ax x b
luôn có nghiệm trên (0;1), biết
2a + 21b +9 = 0.
HẾT.
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV
TỔ TOÁN Môn : ĐS - GT Lp 11 NC .
Thi gian làm bài : 45 phút
Câu 1. (2,0 điểm) Tính các giới hạn
a)
2
2
1
lim .
21
nn
n

b)
3
32
lim 3 .nnn
Câu 2. (5,0 điểm) Tính các giới hạn
a)

2
4
lim 4 1 .
x
xx

b)
2
3
6
lim .
3
x
xx
x

c)
2
1
31 3 4
lim .
1
x
xxx
x

d)

2019 2018
2
0
1 2018 1 2019
lim .
x
xx
x

Câu 3. (2,0 điểm) Xét tính liên tục của hàm số sau đây tại điểm đã chỉ ra
2
4
2
()
2
62
víi
t¹i = 2.
víi
x
x
fx x
x
x
Câu 4. (1,0 điểm) Chứng minh phương trình
2
30xbxc
luôn có nghiệm trên (0;1), biết
5b + 21c +6 = 0.
HẾT.
Đề 1(khối chiều).
Đề 2(khối chiều).
ĐÁP ÁN KHỐI SÁNG ĐỀ 1
Câu Hướng giải Điểm
1a
(1đ)
21 21/
lim lim 2.
212/
nn
nn



0,5 +0,5
1b
(1đ)
22
2
22
lim 4 8 5 2 lim 4 8 / 5 / 2
8/ 5/ 8 5/
lim lim 2.
48/5/2 48/5/2
nn n n n n
nn n
n
nn nn



 
0,25
0,25
0,25+0,25
2a
(1đ)
2
2
lim 1 7.
x
xx

1,0
2b
(1đ)
2
33
9
lim lim( 3) 6.
3
xx
x
x
x


0,5 +0,5
2c
(2đ)

 
22
11
11
34 322
lim lim
111
1113
lim 2 lim 2 .
4
132 32
xx
xx
xxx x xx
xxx
x
xx
xx x



   











0,5
0,5+0,5+0,5
2d
(1đ)
 
 



3322
22
11
3
2
22
1
23
2
2
1
2
3322 2
1
322
2x1 3x3x1 2x1 3x3x1
lim lim
11
2x 1 3x 3x 1
lim
11
(1) (1)
lim
12x1
1 ( 3x 3x 1 3x 3x 1 )
1(1)
lim
2x 1
3x 3x 1
xx
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
x
x
xx

 





















2
32
1
.
2
3x 3x 1







0,5
0,25+0,25
3
(2 đ )
2
3
43 2
()
2
xx
fx
xx


víi
t¹i x = -2.
víi
f(-2)=-8,
 
 
2
22
3
22
lim ( ) lim 4 3 8,
lim ( ) lim 8
xx
xx
fx x
fx x


 
 


 
22
lim ( ) lim ( ) ( 2) liªn tôc t¹i -2
xx
fx fx f hs

 

0,5
0,5
0,5
0,5
4
(1đ)
73 2
11
22
51
(0;1) : ( ) 0
(1;0):( ) 0
§Æt f(x) = liªn tôc trªn R.
f(0).f(1)= - 1.5 < 0 x f
f(-1).f(0)= -1.3 < 0 x f
mx x x mx
x
x



VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã Ýt nhÊt hai nghiÖm ph©n biÖt.
0,25
0,25
0,25
0,25

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 nâng cao chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Tài liệu gồm 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 nâng cao chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 762
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm