Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị

MÔN: ĐS - GT 11 (BAN KHTN)
Thi gian làm bài: 45 phút.
Câu I (3 điểm).
1/ Tìm tập xác định của hàm số
1
2sin 1
y
x
.
2/ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
32cosyx
.
Câu II (6 điểm). Giải các phương trình sau
1/
2
2cos 7cos 3 0xx
. 2/
22
2sin 3 sin 2 4cos 2xxx
.
3/
23 23
cos cos cos sin sin sin
x
xxxxx
. 4/
22
4sin 2 3sin2 1 2cos
x
xx
.
Câu III (1điểm)
Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn
33
sin AsinBsinC = .
8
Chứng minh tam
giác ABC đều.
................Hết.............
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Câu I (3 điểm).
1/ Tìm tập xác định của hàm số
1
2sin 3
y
x
.
2/ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
3cos 1yx
.
Câu II (6 điểm). Giải các phương trình sau
1/
2
2cos 7cos 3 0xx
. 2/
22
4sin 3 3sin2 2cos 4xxx
.
3/
23 23
cos cos cos sin sin sin
x
xxxxx
. 4/
22
4sin 2 3sin2 1 2cos
x
xx
.
Câu III (1điểm).
Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn
33
sin AsinBsinC = .
8
Chứng minh
tam giác ABC đều.
................Hết.............
ĐỀ 2(khối sáng)
Tổ Toán
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
ĐỀ 1(khối sáng)
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Tổ Toán
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐS - GT 11 (BAN KHTN)
Thi gian làm bài: 45 phút.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐS - GT 11 (BAN KHTN)
Thi gian làm bài: 45 phút.
Câu I (3 điểm).
1/ Tìm tập xác định của hàm số
tan
3
yx




.
2/ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
2sin 1yx
.
Câu II (6 điểm). Giải các phương trình sau
1/
2
2sin 5sin 3 0xx
. 2/
3sin cos sin cos 1xxxx
.
3/
sin 2 cos2 7sin cos 4xxxx
. 4/
4
cos 3 sin 3xx
.
Câu III (1điểm).
Cho tam giác ABC thỏa mãn
CBA
2sin A + 3sinB + 4sinC = cos 3cos 5cos .
222

Chứng minh
tam giác ABC đều.
................Hết.............
Câu I (3 điểm).
1/ Tìm tập xác định của hàm số
cot
6
yx




.
2/ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
2cos 1yx
.
Câu II (6 điểm). Giải các phương trình sau
1/
2
2sin 7sin 5 0xx
. 2/
3sin cos sin cos 3xxxx
.
3/
9sin 6cos cos2 3sin 2 8xxx x
. 4/
4
cos 3 sin 3xx
.
Câu III (1điểm).
Cho tam giác ABC thỏa mãn
CBA
2sin A + 3sinB + 4sinC = cos 3cos 5cos .
222

Chứng minh
tam giác ABC đều.
................Hết.............
ĐỀ 2(khối chiều)
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Tổ Toán
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐS - GT 11 (BAN KHTN)
Thi gian làm bài: 45 phút.
ĐỀ 1(khối chiều)
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Tổ Toán
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐS - GT 11 (BAN KHTN)
Thi gian làm bài: 45 phút.
ĐÁP ÁN ĐỀ KT MÔN TOÁN 11(K sáng)
CÂU TÓM TẮT CÁCH GIẢI ĐIỂM
Câu1
(3đ)
1) Đk: sinx≠1/2
2
6
5
2
6
xk
x
k


TXĐ: D =
\
5
2; 2
66
kk





1.0 + 0.5
+0.5
2) TXĐ: R
1cos 1 1 5
x
xyx
GTLN
y
= 5, GTNN
y
= 1
0.25
0.25+0.25
0.25
Câu2
1)
2
cos 3( )
2cos 7cos 3 0
1
cos
2
x
vn
xx
x

2
3
x
k

1.0+1.0
2)
222 2
2sin 3sin2 4cos 2 2sin 2 3sin cos 4cos 2xxx xxxx
(1)
* cosx = 0
2
x
k
 là nghiệm của (1)
* cosx ≠0, (1)
22
2tan 2 3tan 4 2(1 tan )
x
xx
1
tan
6
3
x
xk

0.5
0.5
0.5
0.5
3)

22 33
2
cos sin cos sin cos sin 0
cos sin 0(*)
1 cos sin 1 sin cos 0(**)
(*)
4
(**) sin cos 2 sin cos 3 0( )
xx x x x x
xx
xx xx
xk
x
xxxVN





0.25
0.25
0.5
4)

22 2
2
2
4sin 2 sin 2 3 sin cos 3cos
4sin 2 sin 3 cos
x
xxxx
xx x


2sin2 sin 3cos
2sin 2 sin 3 cos
x
xx
x
xx


2
3
42
sin 2 sin
3
93
2
sin 2 sin
93
3
2
2
3
x
k
k
xx
x
k
x
xx
x
k













0.25
0.25
0.25+0.25
Câu3
sinA.sinB.sinC

3
sin A sin B sin C
27

( Dấu đẳng thức xảy ra k.v.c.k sinA =
sinB = sinC)
0.25

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Tài liệu kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn giải Toán 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 611
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm