Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút. Với đề thi này kỹ năng giải đề thi của các bạn học sinh sẽ được nâng cao. Mời các bạn tham khảo.

Làm trực tiếp: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT AN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: HÓA HỌC LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Glucozơ không có tính chất nào dưới đây?

A. Tính chất của nhóm andehit
B. Tính chất của ancol đa chức
C. Tham gia phản ứng thủy phân
D. Lên men tạo ancol etylic

Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân đơn chức của C2H4O2 tác dụng với dd NaOH trong điều kiện thích hợp?

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 3: Trong cơ thể chất béo bị oxi hoá thành những chất nào sau đây?

A. NH3, H2O B. NH3, CO2, H2O C. CO2, H2O D. NH3 và CO2

Câu 4: etyl fomat có công thức là:

A. HCOOC2H5 B. HCOOCH=CH2 C. CH3COOCH3 D. HCOOCH3

Câu 5: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit

A. Saccarozo B. Glucozo C. Tinh bét D. Xenlulozo

Câu 6: Thuốc thử dùng phân biệt 3 dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn riêng biệt: Hồ tinh bột, fructrozơ, dung dịch KI là:

A. Dung dịch iot B. Dung dịch Brom
C. dd AgNO3/NH3 D. Cu(OH)2/NaOH

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol
B. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol
C. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc
D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4, đun nóng, tạo ra fructozơ

Câu 8: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Glucozơ B. Xenlulozơ C. Tinh bôt D. Mantozơ

Câu 9: Một phân tử saccarozơ có:

A. Hai gốc α-glucozơ
B. Một gốc β-glucozơ và một gốc α-fructozơ
C. Một gốc α-glucozơ và một gốc β-fructozơ
D. Một gốc β-glucozơ và một gốc β-fructozơ

Câu 10: Cho các chất sau: HCOOH, C6H5COOCH3, C6H5COOCH2C6H5, (CH3COO)2C2H4, HCOOC6H5.

Số chất có thể tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 5

Câu 11: Khi xà phòng hóa etyl axetat bằng lượng NaOH vừa đủ, dung dịch sau phản ứng có:

A. C2H5OH, CH3COOH B. C2H5OH, CH3COONa, NaOH
C. C2H5COONa, CH3OH D. C2H5OH, CH3COONa

Câu 12: Cho các phát biểu sau đây:

(1) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín
(2) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo
(3) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh
(4) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạngthái rắn
(5) Trong mật ong chứa nhiều fructozo
(6) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người

Số phát biểu đúng là:

A. 5 B. 4 C. 3 D. 6

Câu 13: Sản phẩm của phản ứng thủy phân chất nào sau đây không cho phản ứng tráng bạc?

A. HCOO–CH=CH2 B. HCOOC2H5
C. CH2=CH–COOCH3 D. CH3COO–CH=CH2

Câu 14: Có bao nhiêu este có CTPT C4H8O2 khi thủy phân tạo ancol bậc một:

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 15: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

A. Triolein B. Metyl axetat C. Saccarozơ D. Glucozơ

Câu 16: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2/OH- ở nhiệt độ thường là:

A. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic
B. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat
C. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic
D. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat

Câu 17: Este nào sau đây được điều chế bằng phản ứng este hóa:

A. Phenyl benzoat B. Phenyl axetat C. Metyl metacrylat D. Vinyl axetat

Câu 18: Công thức cấu tạo của xenlulozo là

A. [C6H8O3(OH)2]n B. [C6H7O2(OH)3]n
C. [C6H7O3(OH)3]n D. [C6H7O2(OH)2]n

Câu 19: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng gọi là phản ứng:

A. Este hóa B. Hiđrat hoá C. Hiđro hóa D. Xà phòng hóa

Câu 20: Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Glucozơ và fructozơ là 2 chất đồng phân với nhau
B. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2/NaOH
C. Cacbohiđrat còn có tên là gluxit
D. Tinh bột và xenlulozo là hai chất đồng phân

Câu 21: Cho dãy các chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, metyl axetat. Số chất trong dãy có khả năng pư với AgNO3/NH3 dư là:

A. 3 B. 5 C. 4 D. 2

Câu 22: Dãy các axít béo là:

A. axit axetic, axit stearic, axit fomic
B. axit panmitic, axit oleic, axit propionic
C. axit axetic, axit acrylic, axit propionic
D. axit panmitic, axit oleic, axit stearic

Câu 23: Từ m gam glucozơ (5% tạp chất) cho lên men với hiệu suất 90%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thu được 11 gam kết tủa. Biết khối lượng dung dịch sau cùng giảm 4,4 gam so với ban đầu. Giá trị của m là:

A. 15 gam B. 12,790g C. 15,789g D. 14,250g

Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 22,0 gam etyl axetat thì cần dùng V ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là:

A. 200 ml B. 125 ml C. 250 ml D. 150 ml

Câu 25: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam một loại chất béo trung tính cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Khối lượng muối natri thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là:

A. 16,88 gam B. 17,80 gam C. 14,12 gam D. 19,64 gam

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là:

A. C4H8O2 B. C2H4O4 C. C2H4O2 D. C3H6O2

Câu 27: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là:

A. 26,73 B. 29,70 C. 25,46 D. 33,00

Câu 28: Cho 5,4g glucozơ phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được là:

A. 2,16g B. 3,24g C. 4,32g D. 6,48g

Câu 29: Một este đơn chức X có phân tử khối là 88 u. Cho 17,6 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH2COOCH3 B. CH3COOCH2CH3
C. HCOOCH2CH2CH3 D. HCOOCH(CH3)2

Câu 30: Este X có CTPT C7H12O4. Khi cho 16 gam X tác dụng với 200 gam dung dịch NaOH 4 % thì thu được một ancol Y và 17,8 gam hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. HCOOCH2-CH2-CH2-CH2OOC-CH3
B. CH3COOCH2-CH2-CH2OOC-CH3
C. C2H5COOCH2-CH2-CH2OOC-H
D. CH3COOCH2-CH2OOC-C2H5

Cho biết: Na = 23, K = 39, Ca = 40, N = 14, O = 16, C = 12, H = 1, Ag = 108, Br = 80, Cl = 35,5
(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn)

Đánh giá bài viết
1 3.503
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm