Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2019 - 2020

Đề tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020, đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 6 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 6 kì 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Unit 7 - 12 tiếng Anh lớp 6 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Listen and fill in the missing words

My name is Ba. I like (1)_______________ very much. This summer vacation I am going to visit Ha Noi with my (2)_______________. We are going to stay at a (3) _______________ house for two days. We are going to visit some (4)_______________ places there. Then we are going to Nha Trang by (5) _______________. In Nha Trang, we are going to stay in a hotel for (6) _______________ days. We are going to see the (7)_______________ and swim there. Finally, we are going to visit Ho Chi Minh City (8)_______________ a week.

II. Circle the best answer A, B, C or D

9. I’m _________. I’d like some rice and some meat.

A. hungry

B. full

C. thirsty

D. tired

10. _________ playing soccer?

A. Let’s

B. What about

C. Why don’t we

D. Why do we

11. _________ do you listen to music? - Everyday.

A. When

B. How long

C. Which

D. How often

12. _________ it’s cool, he go jogging.

A. Which

B. What

C. When

D. Why

13. It is _________ in the fall in Vietnam.

A. cool

B. hot

C. warm

D. cold

14. He _________ badminton with my friend tomorrow afternoon.

A. play

B. is going to play

C. is playing

D. plays

15. What would you like _________ breakfast?

A. with

B. at

C. in

D. for

16. Her favorite _________ is lemonade.

A. food

B. fruit

C. drink

D. colour

III. Circle the word whose underlined part is pronounced different from others:

17. A. alwaysB. bootsC. minibusD. skip
18. A. packetB. cabbageC. pagodaD. sandwich

IV. Read then answer the following questions:

Lan likes aerobics very much. She usually does aerobics in her free time. She goes to the gym (phòng tập thể dục) on Monday and Friday. She usually goes there by bus. She never cycles to the gym because she doesn’t have a bike. She usually feels hot and thirsty after doing aerobics, so she usually takes a bottle of water with her.

19. Does Lan usually do aerobics in her free time?

……………………………………………………………………………………………

20. How often does she go to the gym?

………………………………………………………………………………………………

21. When does she go to the gym?

………………………………………………………………………………………………

22. Does she go there by bike?

……………………………………………………………………………………………

23. What does she usually take with her?

………………………………………………………………………………………………

24. What do you usually do in your free time?

………………………………………………………………………………………………

V. Write a short paragraph of 10 sentences, using the provided words.

25. My friend/ name/ Hoa.

26. She/ 12.

27. She/ live/ family/ apartment/ city.

28. She/ tall/ strong/ beautiful.

29. She/ have/ round face.

30. Her eyes/ black.

31. She/ have/ long black hair.

32. Her favorite food/ chicken.

33. Her favorite drink/ apple juice.

34. She/ usually/ play badminton/ brother/ free time.

ĐÁP ÁN

I. Học sinh chưa cập nhật được file nghe mp3.

II. Circle the best answer A, B, C or D

9 - A; 10 - B; 11 - D; 12 - C;

13 - A; 14 - D; 15 - D; 16 - C;

III. Circle the word whose underlined part is pronounced different from others:

17 - A; 18 - C;

IV. Read then answer the following questions:

19 - Yes, she does.

20 - She goes to the gym twice a week.

21 - She goes to the gym on Monday and Friday.

22 - No, she doesn't.

23 - She usually takes a bottle of water with her.

24 - Học sinh tự trả lời.

Ví dụ: I often listen to music in my free time.

V. Write a short paragraph of 10 sentences, using the provided words.

25 - My friend's name is Hoa.

26 - She is 12 years old.

27 - She lives with her family in an apartment in the city.

28 - She is tall, strong and beautiful.

29 - She has a round face.

30 - Her eyes are black.

31 - She has long black hair.

32 - Her favorite food is chicken.

33 - Her favorite drink is apple juice.

34 - She usually plays badminton with her brother in her free time.

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra 1 tiết Anh 6 học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
34 5.738
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm