Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2019 - 2020 đề 3

Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min
phí
Tài liệu đề thi do VnDoc.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép
với mục đích thương mại.
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Đề 3
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Tam giác ABC
0
10cm, 16cm, 60AC AB A= = =
. Độ dài cạnh BC là
A.
60 3cm
B.
2 89cm
C.
14cm
D.
Câu 2: Tập nghiệm của hệ bất phương trình
2 1 0
4 3 0
x
x
−
−
A.
14
;;
23
S
= − +
B.
14
;
23
S

=


C.
14
;
23
S

=


D.
13
;
24
S

=


Câu 3: Cho
1
sin
3
=
với
0
2

. Tính giá trị của
sin
3

+


A.
32
62
B.
31
32
C.
32
62
+
D.
1
6
2
Câu 4: Tính phương sai của dãy s liu thng kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min
phí
Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình
12
:5 6 4 0, : 2 4 0d x y d x y = + =
3
: (2 1) 9 19 0d mx m y m + =
(
m
là tham số). Tim
tất cả các giá tri của tham số m để ba đường thẳng đã cho cùng đi qua một điểm.
A.
1m =
B.
1m =−
C.
2m =−
D.
2m =
Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, gọi
là góc giữa hai đường thẳng
2 2 0xy+ =
0.xy−=
Tính cos
:
A.
cos
3
3
=
B.
3
cos
3
=
C.
10
cos
10
=
D.
cos
3
5
=
Câu 7: Trong mặt phằng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng
:3 4 5 0xy + =
và điểm
(2;1).I
Đường tròn
()C
có tâm
I
và tiếp xúc với đường thẳng
có phương trình là:
A.
22
( 2) ( 1) 4xy + =
B.
22
( 2) ( 1) 2xy + =
c.
22
( 2) ( 1) 9xy+ + + =
D.
22
( 2) ( 1) 4xy+ + + =
Câu 8: Điều kiện xác định của bất phương trình
2
1
2018 2 2019
2
xx
x
+ +
là:
A.
2x −
B.
2x
C.
2x −
2x
D.
2x
3
Câu 9: Xác định tất cả các giá trị của tham s
m
để phương trình
2
( 1) 2( 2) 4 0m x m m+ + + + =
có hai nghiệm phân biệt
12
,xx
1 2 1 2
2x x x x+ +
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min
phí
A.
6m −
B.
61m
8
c. 1
3
m
D. Không tồn tại m
Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, phương trình nào dưới đây là phương trình
đường tròn?
A.
22
40x y x y+ + + + =
B.
22
4 6 2 0x y x y + =
c.
22
2 2 4 1 0x y x y+ + =
D.
22
4 1 0x y x+ =
Câu 11: Chọn công thức sai trong các công thức sau:
A.
cos cos 2cos cos
22
a b a b
ab
+−
+=
B.
cos cos 2sin sin
22
a b a b
ab
+−
−=
C.
sin sin 2cos sin
22
a b a b
ab
+−
−=
D.
sin sin 2sin cos
22
a b a b
ab
+−
+=
Câu 12: Rút gọn biểu thức
cos sin
44
M x x

= + +
A.
cos sinM x x=+
B.
2 cosMx=
C.
0M =
D.
2 cos 2 sinM x x=+
Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình
2
4 5 0xx +
A.
( ; 1] [5; )S = − +
B.
[ 1;5]S =−
C.
D.
( 5;1)S =−
Câu 14: Trong mặt phằng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng
: 5 2019 0.d x y+ =
Tìm
mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A.
(1;5)n =
là một vecto pháp tuyến của
d

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2019 - 2020 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề thi Toán lớp 10 học kì 2 bao gồm 5 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết, xoay quanh các chuyên đề dấu nhị thức bậc 2, cung và góc lượng giác, phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, .... giúp các em ôn tập hiệu quả!

Trên đây VnDoc đã chia sẻ đến các bạn học sinh Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2019 - 2020. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán nhằm cung cấp cơ sở kiến thức ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kì cho các bạn học sinh, giúp các bạn tiếp xúc với đề thi và biết cách phân bổ thời gian làm bài hiệu quả. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Đánh giá bài viết
1 347
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm