Đề thi học kì 2 Toán 10 năm học 2020 - 2021 Đề 1

Đề kim tra hc kì 2 môn Toán 10 năm hc 2020 2021 Đề s 1
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
Nghiêm cm các hành vi sao chép nhm mc đích thương mi
I. Trc nghim
Câu 1: Cho
( ) ( )
2
;0f x ax bx c a= + +
. Điu kin để
( )
0;f x x  
là:
A.
0
0
a

B.
0
0
a

C.
0
0
a

D.
0
0
a

Câu 2: Tp nghim ca bt phương trình:
2
2 15 2x x x+
A.
19
;
6
S

= +

B.
C.
( )
19
;3 ;
6
S

= − +


D.
19
3;
6
S

=


Câu 3: Cho
13
sin ;
32

=


. Khi đó
cot
bng:
A.
cot 2 2
=−
B.
cot 2 2
=
C.
1
cot
22
=
D.
1
cot
22
=
Câu 4: Phương trình tham s ca đưng thng d đi qua hai đim A(1,3) B(-
2;5) là:
A.
23
32
xt
yt
=+
=+
B.
13
32
xt
yt
=+
=−
C.
13
32
xt
yt
=−
=+
D.
23
52
xt
yt
= +
=+
Câu 5: Tìm tp xác định ca hàm s:
( )
2
3 2 1y f x x x= =
A.
)
1
; 1,
3
D

= − +

B.
1
;1
3
D

=


C.
1
,
3
D

= +

D.
( )
1
; 1,
3
D

= − +


Câu 6: Rút gn biu thc sau:
2 0 2 0 2 0 2 0
sin 10 sin 20 sin 30 .... sin 80A = + + + +
A.
12
5
A =
B.
1A =
C.
16
7
A =
D.
4A =
Câu 7: Cho tam giác ABC ta độ đỉnh A(1;2); B(3;1); C(5;4). Phương trình nào
sau đây là phương trình đưng cao k t A ca tam giác v t đỉnh A?
A.
B.
5 6 7 0xy + =
C.
D.
3 2 5xy =
Câu 8: Cho
3
2


. Tìm khng định đúng trong các khng đnh dưới đây?
A.
tan 0
B.
tan 0
C.
cos 0
D.
cot 0
u 9: Vecto ch phương của đưng thng
3 5 12 0xy + =
là:
A.
( )
5;3u =−
B.
( )
5; 3u =−
C.
( )
5;3u =
D.
( )
5; 3u =
Câu 10: Cho bt phương trình
3 2 6 0xy
. Chn khng định đúng trong các
khng định sau:
A. Bt phương trình vô nghim
B. Bt phương trình có nghim duy
nht
C. Bt phương trình có nghim (3; -4)
D. Bt phương trình có vô s nghim
u 11: Cho hai đường thẳng:
( ) ( )
12
3 2 2 3
: ; :
1 3 1 2
x t x t
y t y t

= + = +



= =


Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Δ1 và Δ2 là hai đường thẳng song song
B. Δ1 và Δ2 là hai đường thẳng trùng nhau
C. Δ1 và Δ2 là hai đường thẳng vuông góc
D. Δ1 và Δ2 cắt nhau nhưng không vuông góc
Câu 12: Điu kiện xác định ca bất phương trình
2
21
0
4
11
x
x
x
−
+
−+
:
A.
2
1
x
x
B.
x
C.
2
2
x
x
−
D.
1x
Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(-4;2), B(2;4). Tính độ dài AB?
A.
2 10AB =
B.
4AB =
C.
40AB =
D.
2AB =
Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình 2x.(2 - x) ≥ 2 - x là:
A.
1
;
2
S

= +

B.
(
1
; 2;
2
S

= − +

C.
)
0;S = +
D.
1
;2
2
S

=


Câu 15: Phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 8, trục nhỏ bằng
6 là
A.
22
1
86
xy
+=
B.
22
1
64 36
xy
+=
C.
22
1
16 9
xy
+=
D.
22
1
25 9
xy
+=
Câu 16: Cho đường thẳng d đi qua A(1;-2) cắt hai trục tọa độ lần lượt tại M
và N sao cho tam giác OMN cân. Phương trình đường thẳng d là:
A. x - y - 3 = 0
B. x + y + 1 = 0
C. x - y + 3 = 0
D. x - y - 1 = 0
Câu 17: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 2x
2
+ 3y > 0
B. x
2
+ y
2
< 2
C. x + y
2
≥ 0
D. x + y ≥ 0
Câu 18: Với giá trị nào của m thì bất phương trình
2
1m x m x+
vô nghiệm?

Đề thi học kì 2 môn Toán 10 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 mới nhất được biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THPT giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Mời bạn đọc tham khảo thêm đề thi liên quan:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 10 năm học 2020 – 2021 Đề 1

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Câu 1:

a. Tìm tập xác định của bất phương trình: y = \sqrt {\frac{{{x^2} + x + 1}}{{\left| {2x - 1} \right| - x - 2}}}

b. Giải bất phương trình: \sqrt {{x^2} - 10x + 25}  < \frac{{{x^2}}}{3} - \frac{4}{3}

c. Cho tam giác ABC, chứng minh rằng: \frac{{\sin A + \sin B + \sin C}}{{\sin A + \sin B - \sin C}} = \cot \frac{A}{2}.\cot \frac{B}{2}

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy cho A(-1;2;), B(3;1) và đường thẳng d: x – y + 1 = 0

a. Viết phương trình tổng quát đường thẳng đi qua hai điểm A, B

b. Viết phương trình đường tròn đường kính AB.

c. Tìm điểm I thuộc d sao cho tam giác ABIP cân tại B.

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho M(-1;1), N(1;-3). Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm M, N và có tâm nằm trên đường thẳng d: 2x - y + 1 = 0.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 10 năm học 2020 – 2021 Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán 10 năm học 2020 - 2021 Đề 1

Mời thầy cô và các bạn tải tài liệu tham khảo

-------------------------------------------------

Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới!

Đánh giá bài viết
3 897
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm