Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word
whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each
of the following questions.
Question 1: A. stops
B. opens
C. aims
D. plays
Question 2: A. find
B. grind
C. blind
D. wind
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that
differs from the other three in the position of primary stress in each of the
following questions.
Question 3: A. prevent
B. promise
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. provide
D. promote
Question 4: A. intelligent
B. necessary
C. convenient
D. occasional
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions.
Question 5: You were here yesterday, ________?
A. were you?
B. don’t you?
C. didn’t you?
D. haven’t you?
Question 6: She hoped ____ a good job in the future.
A. find
B. to find
C. finding
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
D. found
Question 7: If I were a bird, I _______ a white dove.
A. will be
B. would be
C. had been
D. would have been
Question 8: The Covid-19 pandemic has been controlled a lot since the government _____strict
measures.
A. had taken
B. took
C. has taken
D. takes
Question 9: He didn’t pass the driving test _________ he made many mistakes in his driving.
A. in spite of
B. because of
C. because
D. although

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Anh có đáp án

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 lần 1 trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử Anh TNPT 2020 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 12 chương trình mới giúp các em ôn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Trên đây là Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

  1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
  3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
  4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
  5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
  6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
  7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
  8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
  9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng link trên đây để có thể download đề thi + đáp án các môn học hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 770
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh

Xem thêm