Đơn xin chuyển trường

Đơn xin chuyển trường tiểu học, THCS, THPT là mẫu cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh tại ngôi trường mà mình đang học, cũng như trình bày được nguyện vọng, mong muốn của mình được chuyển sang một ngôi trường khác. Đơn xin chuyển trường mà VnDoc cung cấp cho các bạn bao gồm các mẫu: Đơn xin chuyển trường cho tiểu học, xin chuyển trường cho học sinh THCS và đơn xin chuyển trường cho học sinh THPT. VnDoc.com chia sẻ đơn xin chuyển trường mới nhất, cách viết giấy chuyển trường, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin chuyển trường tại đây.

Giấy tờ cần có khi xin chuyển trường

Khi xin chuyển trường, phụ huynh học sinh phải nộp Đơn xin chuyển trường kèm với các giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Học bạ (bản chính);

- Bằng tốt nghiệp và học bạ của cấp học trước (Chuyển trường ở cấp THPT cần học bạ và bằng tốt nghiệp THCS);

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp học quy định cụ thể loại hình trường được tuyển có thể là trường trong công lập hoặc trường dân lập (đối với cấp học THPT)

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

- Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;

- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu nơi chuyển đến là tỉnh, thành phố khác;

- Các mẫu giấy tờ hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong quá trình học tập như trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp nếu có...

Mẫu đơn xin chuyển trường

1. Đơn xin chuyển trường hay nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:
 • Sở Giáo dục và Đào tạo.........................
 • Hiệu trưởng trường................................
 • Hiệu trưởng trường.................................

Tôi tên là:.............phụ huynh của học sinh.....................sinh ngày.................đang học lớp ........ năm học:...................tại trường............................... thuộc quận.................................

Nay xin chuyển đến học lớp..............năm học:..................tại trường................thuộc quận...............

Lý do: Do tôi chuyển công tác về quận................nên cháu đi học xa gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển từ nhà đến trường.

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

.........ngày............tháng.........năm

Phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

Đơn xin chuyển trường
Mẫu đơn xin chuyển trường dành cho học sinh tiểu học

Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

Kính gửi:

- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ..........................................................................
- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ..........................................................................
- Hiệu trưởng trường: .................................................................................
- Hiệu trưởng trường: .................................................................................

Tôi tên là: .................................................................. Hiện ngụ tại: .............................

Là phụ huynh của em ............................................... Sinh năm ........... là học sinh lớp năm học thuộc trường ....................................................................

Kết quả cuối năm: ..................... Học lực: .......................... Hạnh kiểm: ........................

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ................................................................ và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ....................................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................... tại trường ......................... thuộc huyện .................................... tỉnh: ............................................

Lý do: .............................................................................................................................

........................................................................................................................................

Kính mong được sự chấp thuận.

Hồ sơ đính kèm:

 • Học bạ
 • Khai sinh

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường

(Nơi chuyển đến)

Ý kiến Hiệu Trưởng trường

(Nơi đang học)

3. Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

Đơn xin chuyển trường
Mẫu đơn xin chuyển trường THCS tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường (đi)........................................................
- Hiệu trưởng Trường (đến).....................................................

Phụ huynh của học sinh …………………………………… Sinh ngày:.………………......……………......Tôi tên là: ………………….................................…………………..........…

Đang học lớp ………...................….. Năm học: 20…..-20….. tại trường ……….....….....

Thuộc huyện ………….....................……………… Tỉnh ………………...................................................

Nay xin chuyển đến học lớp ....................... Năm học: 20.....- 20..... tại trường ....................................

Thuộc huyện ................................................... Tỉnh ..............................................................................

Lý do: ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:
 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

4. Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

Đơn xin chuyển trường dùng cho học sinh THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) .............................................
- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) ..........................................
- Hiệu trưởng Trường (đi) ...............................................................................
- Hiệu trưởng Trường (đến) ............................................................................

Tôi tên là: ................................................. là phụ huynh của học sinh ............................................

Sinh ngày: ................................................ Đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ................................................................. thuộc Huyện ............................ Tỉnh ..............................

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20.....-20..... tại trường ........................................................ thuộc Huyện .................... Tỉnh ............................

Lý do: ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Qúy Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

......, ngày ..... tháng ...... năm 20....
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

5. Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh

Đơn xin chuyển trường THPT đi đến trong tỉnh
Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong cùng địa bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo .........................................................................;
- Hiệu trưởng trường (đi) ..........................................................................
- Hiệu trưởng trường (đến) .......................................................................

Tôi tên là: ................................... phụ huynh của học sinh ...............................................
sinh ngày ......../......../................ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20..... tại trường ..................................................... thuộc huyện ..................................... tỉnh .................................................

Nay xin chuyển đến học lớp ............ năm học: 20..... - 20..... tại trường .............................................. thuộc huyện ........................... tỉnh .......................................

Lý do: .............................................................................................................................

........................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

6. Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh THPT
Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)
- Hiệu trưởng trường (đi)
- Hiệu trưởng trường (đến)

Tôi tên là: ................................... phụ huynh của học sinh .................................................... sinh ngày ...../...../.......... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ............................................... thuộc huyện ................................ tỉnh ....................................

Nay xin chuyển đến học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường .......................thuộc huyện tỉnh ................................................................

Lý do: ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

7. Thủ tục chuyển trường cho học sinh

Dưới đây là thủ tục chuyển trường cho học sinh. Tuy nhiên, tùy từng địa phương mà thủ tục sẽ có sự sai khác.

Bước 1: Cha mẹ của học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho hiệu trưởng nơi xin chuyển đến. Hiệu trưởng sẽ có ý kiến đồng ý tiếp nhận và đơn, trường hợp không đồng ý cần phải nêu rõ lý do.

Bước 2: Cha mẹ của học sinh sẽ gửi đơn chuyển trường đến hiệu trưởng trường đang theo học. Hiệu trưởng xem xét giấy chuyển trường và đồng ý việc rút hồ sơ, học bạ của học sinh.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến. Hiệu trưởng tiếp nhận hồ sơ và tiếp nhận học sinh.

Bước 4: Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ xin chuyển trường về phòng quản lý và học sinh sinh viên Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo (tùy cấp học). Đủ thủ tục chuyển trường, Sở/Phòng sẽ giải quyết và cấp giấy giới thiệu chuyển truờng.

Bước 5: Cha mẹ tiếp nhận lại hồ sơ đã giải quyết và nộp lại cho hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đơn xin chuyển trường. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như biết được cách làm đơn xin chuyển trường rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu bổ ích nhé. Để giúp các bạn có thêm nhiều thông tin hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
158 483.870
Sắp xếp theo
  Giáo dục - Đào tạo Xem thêm