Phân biệt 3 kiểu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Phân biệt 3 kiểu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? được soạn nhằm giúp học sinh có thể phân biệt được 3 kiểu câu này trong quá trình học tập.

Tiếng Việt lớp 4

Xem thêm