Hướng dẫn giáo viên sử dụng hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS

NG DN S DNG
DÀNH CHO HC VIÊN
HC MT KHÓA HC
1
MC LC
Các chc năng ca hc viên 2
Menu ngang sau khi đăng nhp 2
Menu dc - Hc tp 3
Thay đổi thông tin tài khon 4
Đăng nhp 4
Thiết lp li mt khu 5
Thay đổi thông tin tài khon 5
Đăng xut 7
Hc mt bài hc 8
Tóm tt bài hc 8
Hc mt bài hc 9
Ghi nhn tiến trình hc 11
Bài hc là video 11
Bài hc là file tài liu: pdf, nh, ... 12
Bài hc là bài tp thông thường 12
Bài hc là bài tp t lun 16
Bài hc là bài thi 18
Bài hc là file SCORM 18
Đánh giá v khoá hc (kho sát) 18
2
1. Các chc năng ca hc viên
Các thanh chc năng ca hc viên đưc thiết kế dưới các menu nm trong các thanh menu
ca h thng, chúng ta s ln lượt nghiên cu tng thanh menu chc năng ca tng
menu trong các thanh menu đó.
Menu ngang sau khi đăng nhp
Sau khi đăng nhp thành công, thanh menu ngang như sau:
- Hc tp: Truy cp đến góc hc tp ca hc viên. Hc viên có th theo dõi đưc toàn
b quá trình hc tp ca mình trong h thng, có th truy cp đưc các bài hc, bài
tp và các Khóa đào to
- Din đàn: Truy cp các thông tin trao đổi gia các hc viên, giáo viên vi nhau
- Thông báo ( ): Truy cp nhng thông tin thông báo ca h thng đến hc viên.
- Tài khon: Truy cp thông tin tài khon ca hc viên: Cp nht thông tin cơ bn,
nh đại din và thay đổi mt khu.

Bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới trực tuyến được tiến hành trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS của Viettel. Sau đây là hướng dẫn sử dụng hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS dành cho giáo viên.

Cách sử dụng Chương trình taphuan csdl

Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên là chương trình để giáo viên tập huấn, học tập chương trình GDPT mới.

Nội dung của khoá bồi dưỡng, ngoài giới thiệu chương trình tổng thể, chương trình các môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên cốt cán sẽ được tập trung tìm hiểu, hướng dẫn những phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Tham dự khoá bồi dưỡng này, các giáo viên cốt cán ngoài tích luỹ các bài học và kinh nghiệm cho bản thân còn có nhiệm vụ trở về địa phương để hướng dẫn giáo viên đại trà cùng triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 696
Sắp xếp theo

    Biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo

    Xem thêm