Kiểm tra năng lực giáo viên môn Hóa cấp THPT

Đề kiểm tra năng lực giáo viên môn Hóa cấp THPT

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra năng lực giáo viên môn Hóa cấp THPT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Cacbohiđrat có chủ yếu trong đường mía là

 • Câu 2:

  Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,05 mol AgNO3 và 0,125 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 9,72 gam kết tủa và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 4,2 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được 4,68 gam kết tủa. Giá trị của m là

 • Câu 3:

  Peptit X và peptit Y đều mạch hở có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ mol tương ứng 1:3 cần dùng 22,176 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với

 • Câu 4:

  Cho m gam bột Al vào dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí

  H2 (ở đktc). Giá trị của m là

 • Câu 5:

  Hòa tan hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3 trong dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 5,75 và dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp rắn A như trên trong dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X chứa 96,8 gam một muối và 4,48 lít (đktc) gồm 2 khí, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Giá trị của m là

 • Câu 6:

  Nghiên cứu một dung dịch chứa chất tan X trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả sau:

  - X đều có phản ứng với cả 3 dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3.

  - X không phản ứng với cả 3 dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3.

  Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây?

 • Câu 7:

  Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được CO2 và H2O sao cho nCO > nHO:

 • Câu 8:

  Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào sau đây là thuận nghịch (mọi điều điều kiện đều có đủ):

 • Câu 9:

  Cho 76,8(g) axit pamitic tác dụng với lượng dư NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 • Câu 10:

  Polime của loại vật liệu nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

 • Câu 11:

  Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của ba chất hữu cơ X, Y, Z được trình bày trong bảng sau:

   

  Nhiệt độ sôi (0C)

  Nhiệt độ nóng chảy (0C)

  Độ tan trong nước (g/100mL)

   

   

   

  200C

  800C

  X

  181,7

  43

  8,3

   

  Y

  Phân hủy trước khi sôi

  248

  23

  60

  Z

  78,37

  -114

   

   

  X, Y, Z tương ứng là chất nào sau đây?

 • Câu 12:

  Thuốc thử dùng để phân biệt metyl acrylat và etyl axetat là

 • Câu 13:

  Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Để trung hòa m gam X cần dùng V ml dung dịch NaOH 2M. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 6,048 lít O2 (đktc), thu được 14,52 gam CO2 và 4,32 gam H2O. Giá trị của V là

 • Câu 14:

  Cho các sơ đồ phản ứng sau:

  (a) X + O2 \overset{xt}{\rightarrow} Y

  (b) Z + H2O \overset{xt}{\rightarrow} G

  (c) Z + Y \overset{xt}{\rightarrow} T

  (d) T + H2O \overset{H^{+} }{\rightarrow}Y + G

  Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa và G có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong phân tử T có giá trị xấp xỉ bằng

 • Câu 15:

  Chất có đồng phân hình học là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 6
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 12

Xem thêm