Nồng độ dung dịch

1 72

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Nồng độ dung dịch được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A/ Lý thuyết bài: Nồng độ dung dịch

1. Nồng độ phần trăm

Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan trong 100g dung dịch

CT: chuyên đề hóa học 8

Trong đó: mct là khối lượng chất tan, tính bằng gam

mdd là khối lượng dung dich, tính bằng gam

khối lượng dung dịch = khối lượng chất tan + khối lượng dung môi

2. Nồng độ mol dung dich

Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan trong 1 lit dung dịch

chuyên đề hóa học 8

Trong đó: n : số mol chất tan

V: thể tích dung dịch (lít)

B/ Trắc nghiệm bài: Nồng độ dung dịch

Câu 1: Số mol trong 400 ml NaOH 6M là

A. 1,2 mol       B. 2,4 mol           C. 1,5 mol        D. 4 mol

Câu 2: Hòa tan 300 ml Ba(OH)2 0,4M. Tính khối lượng cuả Ba(OH)2

A. 20,52 gam      B. 2,052 gam       C. 4,75 gam       D. 9,474 gam

Câu 3: Hòa tan CuSO4 40% trong 90 g dung dịch. Số mol cần tìm là

A. 0,225 mol       B. 0,22 mol          C. 0,25 mol     D. 0,252 mol

Câu 4: Tính nồng độ mol của 456 ml Na2CO3 10,6 gam

A. 0,32 M        B. 0,129 M          C. 0,2 M     D. 0,219 M

Câu 5: Công thức tính nồng độ phần trăm là

chuyên đề hóa học 8

Câu 6: Mối quan hệ giữa C% và CM

chuyên đề hóa học 8

Câu 7: Dung dich HCl 25% (D = 1,198 g/ml). Tính CM

A. 8M            B. 8,2M           C. 7,9M      D. 6,5M

Câu 8: Dung dich NaOH 4M (D = 1,43 g/ml). Tính C%

A. 11%           B. 12,2%            C. 11,19%      D. 11,179%

Câu 9: Hòa tan 40 g đường với nước được dung dịch đường 20%. Tính khối lượng dung dịch đường thu được

A. 150 gam      B. 170 gam         C. 200 gam       D. 250 gam

Câu 10: Hòa tan 50 g đường với nước được dung dịch đường 10%. Tính khối lượng nước cần chop ha chế dung dịch

A. 250 gam       B. 450 gam         C. 50 gam           D. 500 gam

Đáp án:

1.B 2.A 3.A 4.D 5.A
6.A 7.B 8.C 9.C 10.B

Hướng dẫn:

Câu 1: Hướng dẫn giải: n = CM.V = 0,6.4 = 2,4 (mol)

Câu 2: Hướng dẫn giải:

+ nBa(OH)2 = 0,4.0,3 = 0,12 mol

+ mBa(OH)2 = 0,12.171 = 20,52 g

Câu 3:

chuyên đề hóa học 8

Câu 4:

chuyên đề hóa học 8

Câu 7:

chuyên đề hóa học 8

Câu 8:

chuyên đề hóa học 8

Câu 9:

chuyên đề hóa học 8

Câu 10:

chuyên đề hóa học 8

mnước = mdd - m = 500 – 50 = 450 gam

Với chuyên đề: Nồng độ dung dịch trên đây chúng ta có thể hiểu rõ về khái niệm, công thức tính nồng độ dung dịch.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Nồng độ dung dịch. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 72
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm