Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 19 có đáp án

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Chương trình mới

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 19 có đáp án gồm các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau, giúp các em ôn tập và củng cố lại các kiến thức trọng điểm của Bài 19 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

Một số bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng unit khác:

 • Đọc và trả lời câu hỏi bên dưới.
  My name is Eddy. Today I am in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the boys and I are playing basketball. Some of the girls are drawing pictures. My friend Lisa is skipping. Nam and Minh are flying kites. We are very happy there.
 • 1-Where are the children?
  They are in the park. The children are in the park.
 • 2-What is Eddy doing?
  Eddy is playing basketball. He is playing basketball.
 • 3-What are the girls doing?
  The girls are drawing pictures. They are drawing pictures.
 • 4-What is Lisa doing?
  Lisa is skipping. She is skipping.
 • 5-What are Nam and Minh doing?
  Nam and Minh are flying kites. They are flying kites.
 • 6- Are they happy there?
  Yes, they are.
 • Đọc và điền từ còn thiếu.

  flying - cycling - park - weather - playing

  They are in the (1)_________________ now. The (2)_____________________ is very nice. It is sunny and windy. Mai and Xuan are (3)_________________________a kite. Mary and Tony and Quan are (4)_____________________ . Peter and Quan are (5)_______________________football

 • 1.
  park
 • 2.
  weather
 • 3.
  flying
 • 4.
  cycling
 • 5.
  playing
 • Sắp xếp từ để được câu hoàn chỉnh.
 • 1- doing/ are/ What/ you?
  What are you doing?
 • 2- playing/ park/ I/ football/ in/ am/ the.
  I am playing football in the park.
 • 3- today/ is/ the/ What/ weather/ like?
  What is the weather like today?
 • 4- sunny/ is/ Ho Chi Minh/ it/ in.
  It is sunny in Ho Chi Minh.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 422
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Vân Đức
  Nguyễn Vân Đức

  tôi làm đúng hết rồi mà vẫn cho 6 điểm


  Thích Phản hồi 14/09/21

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm