Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 14

Trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Đường lối cách mạng, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 14 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 13

 • Câu 1:
  Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam đã nêu ra các nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam
 • Câu 2:
  Lực lượng tạo nên động lực cho cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam
 • Câu 3:
  Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được đảng Lao Động Việt Nam xác định tại Đại hội II
 • Câu 4:
  Các giai đoạn của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam được Đảng xác định trong Cương lĩnh thứ ba (1951)
 • Câu 5:
  Điều lệ mới của Đảng Lao Động đã xác định Đảng đại diện cho quyền lợi của
 • Câu 6:
  Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam được Đảng ta xác định tại Đại hội II là
 • Câu 7:
  Đai hội Đảng toàn quốc lần thứ hai đã bầu ai làm Tổng Bí thư đảng Lao Động Việt Nam?
 • Câu 8:
  Hôm nay buổi sáng tháng ba
  Mừng ngày thắng lợi Đảng ta ra đời
  Hai câu thơ trên nói đến sự kiện gì?
 • Câu 9:
  Trong tiến trình hình thành và phát triển từ năm 1930-1951, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra bao nhiêu Cương lĩnh chính trị và vào thời điểm nào?
 • Câu 10:
  Trong cương lĩnh thứ ba (2-1951), Đảng ta đã khẳng định nhận thức của mình về con đường cách mạng Việt Nam. Đó là?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 191
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm