Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 11

Trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Đường lối cách mạng, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 11 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 10

 • Câu 1:
  Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta?
 • Câu 2:
  Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp?
 • Câu 3:
  Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp là
 • Câu 4:
  Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" được phát hành khi nào?
 • Câu 5:
  Tác giả tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là ai?
 • Câu 6:
  Đâu là nơi được coi là căn cứ địa cách mạng của cả nước trong kháng chiến chống Pháp?
 • Câu 7:
  Chiến thắng nào đã căn bản đánh bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp?
 • Câu 8:
  Khi bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược?
 • Câu 9:
  Ngày 15-10-1947, để đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã đề ra?
 • Câu 10:
  Một số thành quả tiêu biểu của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 234
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

Xem thêm