Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 21

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 21 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 19

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 20

 • Câu 1.

  Đại hội IV của Đảng đã rút ra bao nhiêu bài học kinh nghiệm?

 • Câu 2.

  Ngày 14 - 7 - 1986, tại Hội nghị Ban chấp hành TW đặc biệt ai được bầu làm Tổng Bí thư?

 • Câu 3.

  Chủ trương đổi mới công tác kế hoạch hoá và cải tiến một cách cơ bản chính sách kinh tế để làm cho sản xuất “bung ra” được nêu lên ở Hội nghị nào của Trung ương Đảng, khoá IV?

 • Câu 4.

  Chỉ thị 100 CT - TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã được ban hành năm nào?

 • Câu 5.

  Chỉ thị 100 CT - TW của ban Bí thư Trung ương Đảng (1 - 1981) đưa ra chủ trương nào sau đây:

 • Câu 6.

  Đại hội nào của Đảng đã chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu?

 • Câu 7.

  Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng khoá V quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa?

 • Câu 8.

  Chủ trương xây dựng và tổ chức thực hiện ba chương trình kinh tế lớn về lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu được Đảng đề ra tại Đại hội nào?

 • Câu 9.

  Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V đã quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa?

 • Câu 10.

  Đại hội nào của Đảng được gọi là Đại hội “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn kết”?

 • Câu 11.

  “Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc” là đánh giá tổng quát của Đại hội nào?

 • Câu 12.

  Trong các nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đến năm 2020, Đại hội VIII của Đảng đã xác định nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững?

 • Câu 13.

  Đại hội nào của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta?

 • Câu 14.

  Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được Đảng ta xác định sẽ cơ bản hoàn thành vào năm nào?

 • Câu 15.

  Từ khi ra đời đến nay Đảng ta có bao nhiêu cương lĩnh?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.695
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

Xem thêm