Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 số 3

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình bộ Giáo dục - Đào tạo

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức hiệu quả.

 • A. Unscramble.
 • 1. ecseinc
  science Science
 • 2. lienon
  lineon Lineon
 • 3. palen
  plane Plane
 • 4. sutndet
  student Student Student
 • B. Write in the blanks.
 • I. Write "don't, want, some" in the blanks.

  Andy: I (1)_____ have any potato chips.

  Scott: I think I have (2)_____. Do you (3)_____ some?

  Andy: Yes, please. Thanks!

 • 1.
  don't
 • 2.
  some
 • 3.
  want
 • II. Write "one, Which, like" in the blanks.

  Jenny: Which hat do you (1)______?

  Kate: I like the blue (2)_____. (3) ______ hat do you like?

  Jenny: I don’t know.

 • 1.
  like
 • 2.
  one
 • 3.
  Which
 • III. Write "me, Excuse, It's" in the blanks.

  Woman: (1) _____ me. Where’s the nurse’s office?

  Scott: (2) _____ next to the gym. Follow (3) _______.

  Woman: Thanks for your help!

 • 1.
  Excuse
 • 2.
  It's
 • 3.
  me
 • IV. Write "office worker, not, an" in the blanks.

  Andy: My mother’s (1) _____ office worker.

  Kate: Oh. What does an (2) _____ do?

  Andy: I’m (3) _____ sure!

 • 1.
  an
 • 2.
  office worker
 • 3.
  not
 • C. Complete the sentences.


 • 1. How is the weather today?

  It's ____________________.
  Tiếng Anh 3

  Viết thành câu hoàn chỉnh
  It's hot It's hot.
 • 2. How __________________?

  It was windy.
  Tiếng Anh 3

  Viết thành câu hoàn chỉnh
  How was it? How was it
 • D. Put in the correct order.
 • 1. ,please/ up/ stand/ ./
  Stand up, please.
 • 2. is/ this?/ letter/ what
  What is this letter?
 • 3. is/ your/ what/ name?
  What is your name?
 • 4. is/ my/ name/ Alfie.
  My name is Alfie.
 • 5. to/ you./ nice/ meet
  Nice to meet you.
 • 6. are/ from/ where/ you/?
  Where are you from?
 • 7. from/ I/ am/ Alpha./
  I am from Alpha.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
50 3.099
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 3

  Xem thêm