Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 7

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đạt điểm cao môn tiếng Anh trong các kì thi không khó như các bạn học sinh vẫn nghĩ. Vấn đề mấu chốt là các bạn học sinh phải nắm được kĩ năng, phương pháp làm bài. Nếu học sai phương pháp thì sẽ dễ dẫn đến mệt mỏi, mất hứng, việc học trở thành gánh nặng, không thể đạt hiệu quả. VnDoc xin giới thiệu một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất "tự luyện đề". Chỉ cần các em học sinh có thái độ nghiêm túc thì các em sẽ đạt điểm cao trong bộ môn tiếng Anh.

Chúc các em có một kỳ thi đạt được nhiều thành tích cao!

Tham khảo các đề tiếng Anh khác tại:  

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 8

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 9

 • I. Tìm từ không cùng nhóm.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • II. Chọn câu trả đúng cho mỗi câu sau.
 • 1.

  What ………… you give him yesterday?

 • 2.

  Why do you like a book? - ………… I can read it in my free time.

 • 3.

  ……… desks are there in your class?

 • 4.

  What ………. are your shoes? – They are blue.

 • 5.

  What’s the …………… today, children? – It’s December 8th.

 • 6.

  What are they doing at the moment?

 • 7.

  Christmas is a big festival on December 25th ……….. many countries.

 • 8.

  Tomorrow is Sunday. I will go …………. with my mother.

 • III. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới.

  Anna’s Day

  Anna is an Australian pupil. She lives a long way from the city. She does not go to school. She studies online.She gets up early in the morning. After 
  breakfast, she helps her parents with their farm work. In the afternoon, she works with her teachers on the internet. After that she reads books and listens 
  to music. In the evening, she does her school work. Sometimes she watches TV. Before bedtime, she emails her school work to her teachers.She meets 
  her friends at the weekend and has a sporting day with them. On Sunday evenings, she often chats with her friend in Vietnam.

 • 1. Who is Anna?
  Anna is an Australian pupil She is an Australian pupil
 • 2. What does she do after breakfast?
  After breakfast, she helps her parents with their farm work She helps her parents with their farm wotk after breakfast
 • 3.

  Does she work with her teachers on the internet in the afternoon?

  Yes, she does
 • 4. What does she do before bedtime?
  Before bedtime, she emails her school work to her teachers She emails her school work to her teachers before bedtime
 • 5. What does she often do on Sunday evenings?
  On Sunday evenings, she often chats with her friend in Vietnam She often chats with her friend in Vietnam on Sunday evenings
 • IV. Em hãy chọn một câu hỏi ở cột A phù hợp với câu trả lời ở cột B.

  A

  B

  1. Where were you last weekend?

  a. She is a nurse.

  2. How often do you play badminton?

  b. I was born in March.

  3. What does your mother do?

  c. Usually.

  4. Where is Lan from?

  d. I was at the school festival.

  5. When were you born?

  e. She is from Australia.

 • 1.
  Điền chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  d
 • 2.
  Điền chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  c
 • 3.
  Điền chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  a
 • 4.
  Điền chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  e
 • 5.
  Điền chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  b
 • V. Em hãy sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
 • 1.

  walked/ morning/ We/ zoo/ in/ the/ around/ the/./

  We walked around the zoo in the morning.
 • 2.

  ball game/ tomorrow/ The/ play/ children/ a/ will/ afternoon/./

  The children will play a ball game tomorrow afternoon.
 • 3.

  do/ they/ after/ What/ do/ school/ often/?/

  What do they often do after school?
 • 4.

  isn’t/ today/ Mrs Green/ well/./

  Mrs Green isn't well today.
 • 5.

  Thai/ because/ she/ comes/ Thailand/ She/ from/ is/./

  She is Thai because she comes from Thailand.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
24 688
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm