Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh số 2

Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học kì 2

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh số 2 dưới đây do Vndoc.com tổng hợp. Nhằm củng cố kiến thức đã học, VnDoc.com đã biên soạn ra bộ đề thi môn tiếng Anh học kì 2 lớp 4 với format giống với đề thi thật, với nội dung bám sát với kiến thức đã học tại Nhà trường, giúp các em học sinh nắm rõ được cách làm bài thi và ôn luyện có hiệu quả.

Một số đề tương tự khác:

 • I. Chọn đáp án đúng.
 • 1.His father's birthday is ... November.
 • 2. What...is it? – It's white
 • 3. March is the ... month of the year.
 • 4. Where are you from, Alice? - ... from Singapore
 • 5. Thank you very much. – You ...welcome.
 • 6. I'm from England. – I'm from England,...
 • 7. Look at the..., please.
 • 8. Yoko is ...Japan.
 • 9. Draw ... picture, please.
 • 10. I ... watching television.
 • II. Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. from/ you/ Where/ are?
  Where are you from?
 • 2. grade/ in/ you/ are/ Which/ ?
  Which grade are you in?
 • 3. in/ play/ We/ afternoon/ always/ the/ football/ .
  We always play football in the afternoon.
 • 4. surname/ How/ spell/ do/ your/ you/ ?
  How do you spell your name?
 • 5. have/ a/ I/ music/ lesson/ .
  I have a music lesson.
 • 6. help/ I/ my dad/ .
  I help my dad.
 • 7. mountains/ sister/ My/ skiing/ likes/ the/ in/ .
  My sister likes skiing in the mountains.
 • 8. often/ weekends/ am/ I/ at/ home/ at/ .
  I am often at home at weekends.
 • 9. my grandma/ I visit/ .
  I visit my grandma.
 • 10. married/ sister/ Is/ your/ ?
  1. Is your sister married?
 • III. Điền chữ ( hoặc từ) vào chỗ trống để hoàn thiện câu.
 • 1. That's _ y friend.
  m
 • 2. That is my b_droom.
  e
 • 3. Thank you very much, Lan Anh. You _ _ _ welcome.
  are
 • 4. Open the book and r_ _d after me, please.
  ea
 • 5. Where is Jean from? – He is f _ _m France.
  ro
 • 6. What col _ _ r is it? – It's green.
  ou
 • 7. She is in the classr __ m.
  oo
 • 8. I'm 7 years o _ _.
  ld
 • 9. Hello, I'm Alan. How are you? – I'm fine, thanks. _ _ _ you?
  And
 • 10. Write ab_ _t your family, please.
  ou
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
59 2.592
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm