Đề thi thử IOE cấp trường lớp 3 năm học 2015 - 2016

Đề thi olympic Tiếng Anh lớp 3 - Đề thi olympic Tiếng Anh lớp 3 cấp trường

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo Đề thi thử IOE cấp trường lớp 3 năm học 2015 - 2016 do VnDoc sưu tầm. Với đề thi này, các em sẽ gặp các dạng bài như: sắp xếp câu, điền từ. Sau khi làm bài xong bài thi olympic Tiếng Anh lớp 3 này, các em sẽ được kiểm tra kết quả của bài làm ngay. Chúc các em làm bài đạt kết quả cao!

Các đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 khác:

 • Exercise 1. What's the order?
 • 1. This/ book/ green./ is
  This book is green.
 • 2. classroom/ small./ is/ Her
  Her classroom is small.
 • 3. green./ ruler/ is/ My
  My ruler is green.
 • 4. is/ our classroom./ This
  This is our classroom.
 • 5. board./ at/ the/ Look
  Look at the board.
 • 6. this?/ is/ What
  What is this?
 • 7. sing/ songs./ some/ English/ Let's
  Let's sing some English songs.
 • 8. This/ house./ is/ my/ new
  This is my new house.
 • 9. Nice/ to/ meet/ too./ you
  Nice to meet you too.
 • 10. subjects/ you/ What/ like?/ do
  What subjects do you like?
 • 11. What/ your/ colour/ is/ school bag?
  What colour is your school bag?
 • 12. tomorrow./ you/ See/ Bye.
  Bye. See you tomorrow.
 • 13. at/ Maths/ learn/ our school./ We
  We learn Maths at our school.
 • 14. name./ Write/ your
  Write your name.
 • 15. draw/ picture,/ a/ Let's/ Tom.
  Let's draw a picture, Tom.
 • Exercise 2. Choose the best answer.
 • 1. Is this a ruler? - ..., it is.
 • 2. What's that? It's ... apple.
 • 3. Is ... a blue book?
 • 4. This ... a cassette.
 • 5. Pick ... your pencil.
 • 6. ... are you? - I'm fine, thanks.
 • 7. Give ... a notebook, please!
 • 8. I am ... now. I want some water.
 • 9. Good morning, teacher! - ... .
 • 10. This cake ... for you, Mary. - Thank you very much.
 • 11. ... your name?
 • 12. I'm fine, thank you. How ... you?
 • Exercise 3. Fill in the blank.
 • 1. Goodbye. See you tomo_ _ow.
  rr
 • 2. This is _ green doll.
  a
 • 3. That is my _ _ _ _ doll.
  Đề thi thử IOE cấp trường lớp 3 năm học 2015 - 2016
  blue
 • 4. What col_ur is this bag? - It's brown.
  o
 • 5. Bye. See you aga_ _
  in
 • 6. Trang i_ my friend.
  s
 • 7. There are two b_ _ _ _ in the tree.
  Đề thi thử IOE cấp trường lớp 3 năm học 2015 - 2016
  irds
 • 8. I'm fine, th_ _k you.
  an
 • 9. M_ET
  E
 • 10. M_y I go out? Yes, please.
  a
 • 11. Good m_ _ning, everyone.
  or
 • 12. That is a green flower v_ _ _.
  Đề thi thử IOE cấp trường lớp 3 năm học 2015 - 2016
  ase
 • 13. I'm _ _ _e, thank you.
  fin
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
350 26.391
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Ami An
  Ami An

  tải cho mình đề thi ioe cấp tỉnh được không

  Thích Phản hồi 18/03/21

  Đề thi IOE lớp 3

  Xem thêm