Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 - Đề số 1

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới. Để có thể tự tin bước vào kì thi quan trọng này, mời các em học sinh thử sức với Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 - Đề số 1 do VnDoc.com đăng tải. Đề thi được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài vào đề và biết được kết quả sau khi làm xong. Sau đây mời các em cùng luyện tập.

Một số đề luyện thi vào lớp 6 khác:

 • I. Gạch chân đáp án đúng nhất và điền đáp án đã chọn vào chỗ trống để hoàn thành câu.
 • 1. Green lives far___________ his office.
 • 2. The teapot is nearly empty. There is_____________ tea left.
 • 3. This apple tastes______
 • 4. _____ butter do they need?
 • II. Hãy chọn những cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trống.
  a barrel of         a piece of             a game of           a cup of            a packet of            a bar of

  a glass of              a jar of             a bottle of                     a slice of

 • 1. ...................... advice
  a piece of
 • 2. ............................. rice
  a packet of
 • 3. ........................ chocolate
  a bar of
 • 4. ................................... milk
  a glass of
 • 5. ........................... tea
  a cup of
 • 6. .............................. lemonade
  a bottle of
 • 7. ...................................meat
  a slice of
 • 8. ........................... oil
  a barrel of
 • 9. ........................ tennis
  a game of
 • 10. ............................ jam
  a jar of
 • III. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi dưới đây.

  Jennet is my close friend. She gets up at six every morning. She does her morning exercise about fifteen minutes. She has breakfast with her parents and her brother then she rides a bike to school. She leaves home at seven thirty. Her first class starts at eight. She stays at school until eleven thirty. She likes Literature, English and Physics. She likes Biology too because she loves trees and plants. She wants to become a doctor to help the poor children.

 • 1. What time does Jennet get up every morning? -_________________________________
 • 2. What does Jennet do after getting up?  -_____________________________
 • 3. How does she go to school every day? -________________________
 • 4. Which job does she like the best?  -_______________________________
 • 5. Jennet likes Biology because ___________
 • IV. Hãy chọn các cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào đoạn văn sao cho phù hợp.

  a. with my friends

  b. at half past five.

  c. My classes start at seven

  d. breakfast with my family

  e. is far from my house

  f. at half past eleven

  g. at twelve o’clock

  h. I’m a student in grade six.

  i. to bed at 10.30

  k. the house at half past six.

  Hello, my name is Son. (1) _____________________________ . I get up (2) ______________ . I take a shower and get dressed. I have (3) ______________ and then I leave (4)____________________________________________________.
  The school (5)__________________________ , so I travel to school by bus. (6) _______________ and end (7) __________________________ I go home and have lunch (8) ____________ . After school, I play football (9)_______________. I do my homework in the evening and go (10)________________________ .
 • 1.
  Chỉ cần điền đáp án a, b, c..............
  h
 • 2.
  b
 • 3.
  d
 • 4.
  k
 • 5.
  e
 • 6.
  c
 • 7.
  f
 • 8.
  g
 • 9.
  a
 • 10.
  i
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
74 8.169
Sắp xếp theo

Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm