Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 8

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 8 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 8, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

 • I. Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D điền vào chỗ trống đe hoàn thành câu.
 • 1. Would you like___________________ more tea?
 • 2. My brother is very_________________ . He’s at least 1.8 m.
 • 3. Can you__________________ me the time, please?
 • 4. There aren’t_______________ apples left.
 • 5.__________, I’m late.
 • 6. I got this book from a very good friend_________________ .
 • II. Kết hợp câu ở cột A với câu ở cột B sao cho có nghĩa và viết số thứ tự câu vào cột giữa.

  Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

 • 1.
  d
 • 2.
  f
 • 3.
  e
 • 4.
  c
 • 5.
  a
 • 6.
  b
 • III. Chọn động từ thích hợp cho sẵn trong khung và cho dạng đúng của các động từ đã chọn để hoàn thành các câu sau.

  speak - copy - look at - stay - hear - draw - go

 • 1. My brother________________ to the zoo with his friends yesterday afternoon.
  Chỉ điền từ còn thiếu
  went
 • 2. Janet is very clever, isn’t she? She___________________ at least six different languages.
  speaks
 • 3. The teacher asked the class to_________________ the blackboard.
  look at
 • 4. Samatha always________________ the way I dress.
 • 5. I think James is going to be an artist. He__________________ so well.
  draws
 • IV. Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa.
 • 1. your/ page/ at/ number/ open/ textbook/ ten.
  Open your textbook at page number ten.
 • 2. factory/ in/ your/ does/ work/ father/ the?
  Does your father work in the factory?
 • 3. is/ a/ garden/ Lan’s/ behind/ house/ there/ big.
  There is a big garden behind Lan’s house.
 • 4. lives/ a/ in/ the/ house/ she/ country/ small/ in.
  She lives in a small house in the country.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 1.425
Sắp xếp theo

  Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

  Xem thêm