Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 6

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 6 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 6, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Hãy khoanh tròn đáp án đúng A, B, C hoặc D và viết lại đáp án đã chọn vào chỗ trống đế hoàn thành các cây sau.
 • 1. Look! The birds________________ in the sky.
 • 2. I had___________ pear and____________ orange after dinner.
 • 3. My mother prepares________________ sandwiches and ______________ milk for our breakfast.
 • 4. The children___________  turns to play games on the Computer last Sunday.
 • 5. _________there any flowers in the garden? – Yes, there ạre some.
 • 7. David and Susan ______ on their project now.
 • 8. The teachers   ______  at a meeting yesterday afternoon.
 • 9. Henry____________ not___________ swimming because he wanted to watch a cartoon.
 • 10. How many English lessons_______________ you____________ a week?
 • II. Chia các động từ trong ngoặc sao cho phù hợp.
  Hoang is a student. He always (1. go) to school on time. Every day, he (2. get) up at six fifteen and he (3. leave) his house at half past six. He (4. live) near the school, so he walks to school with his friends. His classes (5. start) at seven and end at half past eleven. He (6. arrive) home at a quarter to twelve and (7. have) a lunch at twelve. Now Hoang (8. be) in the reading room. He (9. read) books. His friends (10. wait) for him in front of his house to go swimming.
 • 1.
  goes
 • 2.
  gets
 • 3.
  leaves
 • 4.
  lives
 • 5.
  start
 • 6.
  arrives
 • 7.
  has
 • 8.
  is
 • 9.
  is reading
 • 10.
  are waiting
 • III. Điền một từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

  I had an amusing experience last year. On the (1)_____________________ to a town in the South of France, a young man (2)_________________ my car and he asked me for a lift. When he got (3) ____________________ the car, I said good morning to him (4)____________ French and he replied in the same language. After that we kept silent during the journey. I myself know a little (5) _____________ French but I didn’t say anything. When I drove to the town, the young man suddenly (6) _________________ very slowly “Do you speak English?”

 • 1.
  way
 • 2.
  stopped
 • 3.
  into
 • 4.
  in
 • 5.
  of
 • 6.
  asked
 • IV. Sắp xếp các từ cho sẵn sau đây thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. In / evening/ the/,/ watches/ Mary/ books/ TV/ or/ reads//.
  In the evening, Mary watches TV or reads books. In the evening, Mary reads books or watches TV.
 • 2. My/ school/ floors/ and/ has/ my/ three/ is/ on/ classroom/ second/ the/ floor//.
  My school has three floors and my classroom is on the second floor.
 • 3. Huy/ up/ to/ six/ gets/ in/ at/ morning/ and/ the/ walks/ half/ school/ his/ at/ six/ with/ past/ friends//.
  Huy gets up at six in the morning and walks to school at half past six with his friends.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
33 983
Sắp xếp theo

  Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

  Xem thêm