Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 5

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 5, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

 • I. Hãy khoanh tròn các đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.
 • 1. – “What did you do yesterday afternoon?” – “I______ English.”
 • 2. Every morning there is a bird_______ in front of my house.
 • 3. – _____ ?”      – “8   o’clock.”
 • 4. Lan: “______ are you?” Hoa: ‘I’m 13 years old.”
 • 5. Ha Noi City is_______ Capital of Viet Nam.
 • 6. Robert comes________ the United States of America.
 • 7. She sings very beautifully and she wants to be a__________ .
 • 8. He works very_______ so he often gets good marks.
 • 9. Lan comes from Viet Nam. She is______ .
 • 10. – “______ ?” – “She is  lovely.
 • II. Hãy khoanh tròn các đáp án A, B, C hoặc D để chọn ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • III. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

  My (1)___________ is Tam. Fm in the fifth (2)____________ at Dich Vong primary school. I like Mathematics because it (3)___________ me more intelligent.

  I spend most of my time (4)___________ Maths exercises. I (5)___________ have mark 9 and 10 in Maths tests. I don’t (6) __________________ English because remembering English words and structures (7)___________ very diffícult. I will try (8)_________ best to get good marks in English. My teacher encourages me a lot to (9)_________ English. She gives me many English books. I hope that my (10) _________ will be better in the second semester.

 • 1.
  name
 • 2.
  grade
 • 3.
  makes
 • 4.
  doing
 • 5.
  often usually
 • 6.
  like
 • 7.
  is
 • 8.
  my
 • 9.
  learn
 • 10.
  marks result
 • IV. Hãy hoàn thành bài hội thoại sau.

  Phuong: Hello. (1) ______________________________________ ?

  David: My name’s David.

  Phuong: (2)______________________________________?

  David: I’m from Manchester, England.

  Phuong: (3)__________________________ in Ha Noi?

  David: I’m learning Vietnamese.

  Phuong: (4)___________________________________ ?

  David: Yes, it is very difficult.

  Phuong: (5)______________________________________ ?

  David: Yes, I like Hanoi, but I don’t like the traffic here.

  Oh, I’m sorry, I must go now. Goodbye.

  Phuong: Goodbye.

 • 1.
  What’s your name?
 • 2.
  Where are you from?
 • 3.
  What are you doing in Ha Noi?
 • 4.
  Is it difficult?
 • 5.
  Do you like Ha Noi?
 • V. Hãy sữa lỗi sai ở phần gạch chân trong đoạn văn sau.
  Michael is a student. He (1) get up at 6.30 every morning. He brushes his (2) tooth, washes his face and has a big breakfast. He goes to school (3) on bike. The school isn’t near his house. He goes to (4) schools from Monday to Saturday. He (5) don’t go to school on Sunday.
 • 1.
  Điền đáp án được sửa vào đây
  gets up
 • 2.
  teeth
 • 3.
  by
 • 4.
  school
 • 5.
  doesn’t
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 986
Sắp xếp theo
  Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm