Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 32: Ankin

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 32: Ankin là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc đăng tải, với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau, bám sát nội dung bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Hóa đạt chất lượng.

 • 1

  Chất X có công thức: CH3 – CH(CH3) – C CH. Tên thay thế của X là

 • 2

  Số liên kết σ trong mỗi phân tử etilen; axetilen; buta-1,2- đien lần lượt là

 • 3

  Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

 • 4

  Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

 • 5

  4 gam một ankin X có thể làm mất tối đa 200m dung dịch Br2 1M. Công thức phân tử của X là

 • 6

  Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm metan và axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và có 1,12 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đo (đktc)). Giá trị của m là

 • 7

  Cho 3,36 lít Hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

 • 8

  Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 247
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm