Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập từ vựng Tiếng Anh Unit 6 lớp 11 chương trình cũ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề học Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 mới nhất trên VnDoc.com. Bài tập từ vựng Tiếng Anh được biên tập dưới nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 11 học từ vựng Tiếng Anh theo từng Unit hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 11 khác:

 • 1. Synonym of "yearly" is ________________.
 • 2. Verb form of "Competition" is ______________.
 • 3. __________ Conan is my favorite Japan manga.
 • 4. Synonym of "Competition" is ___________.
 • 5. There are many _______________ participating in this singing contest.
 • 6. Match the English verb with suitable preposition.
  i.  Accuse a. against
  ii. Apologize b. of
  iii. Congratulate c. on
  iv. Warn d. from 
  v. Prevent e. for
 • i. Accuse - ...
 • ii. Apologize - ...
 • iii. Congratulate - ...
 • iv. Warn - ...
 • v. Prevent - ....
 • 7. ___________ quiz: Cuộc thi kiến thức phổ thông
 • 8. Choose the word which has this following definition.
  The part of a person that includes their mind, feelings and character rather than their body.
 • 9. He wants to speak English like ____________.
 • 10. ________ procedure: Thủ tục đăng ký
 • 11. Choose the word which has this following definition.
  A person, team, etc. that has won a competition, especially in a sport.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.133
Sắp xếp theo

Từ vựng tiếng Anh lớp 11

Xem thêm