Trắc nghiệm Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World

Bài tập Tiếng Anh 7 mới theo từng Unit có đáp án

Mã số: 13877. Đã có 21 bạn thử.

Ôn tập tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World

Bài tập trắc nghiệm Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World gồm 2 bài tập khác nhau là điền từ thích hợp vào chỗ trống và tìm từ khác với các từ còn lại, giúp các bạn củng cố kiến thức Từ vựng và ngữ pháp về chủ đề Phim ảnh trong Bài 9 Tiếng Anh 7 mới.

Để giúp các em học sinh lớp 7 ghi nhớ các từ vựng và ngữ pháp liên quan tới Unit 9 Festivals Around The World, VnDoc giới thiệu chuyên mục Trắc nghiệm tiếng Anh 7 online. Đây là hệ thống bài tập trực tuyến, giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra trình độ cũng như kiểm tra kết quả của mình sau khi làm xong.

Bài 1. Find one odd word A, B, C or D.
Question 1:
Question 2:
Question 3:
Question 4:
Question 5:
Bài 2. Choose the correct option for each gap in the sentences.
Question 1: ……………. festival do you choose? - I choose Elephant Race Festival.
Question 2: He thinks elephants are………..animals.
Question 3: It must be amazing ……… elephants racing.
Question 4: La Tomatina is ………..in Spain, in a small town.
Question 5: La Tomatina is a seasonal ……….. to celebrate the tomato harvest.
Question 6: ………..do you like about La Tomatina?
Question 7: Do you ……………. anything about music festival called Burning Man?
Question 8: ……………. do people do at Burning Festival?
Question 9: ……………. often is Burning Festival held? - It's held every year.
Question 10:

……………. does the teacher say La Tomatina sounds unusual? - Because people throw tomatoes at each other for one hour at the festival.

Bắt đầu ngay
1 21