Trắc nghiệm Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films

VnDoc giới thiệu Bài tập trắc nghiệm từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films. Bài tập tiếng Anh 7 gồm 2 bài tập trắc nghiệm có đáp án, cho các em học sinh làm bài, củng cố kiến thức về từ vựng và ngữ pháp được học trong Unit 8 chương trình Tiếng Anh 7 mới.

Chuyên mục Trắc nghiệm tiếng Anh 7 mới được giới thiệu trên VnDoc.com là hệ thống bài tập Tiếng Anh lớp 7 được chia theo từng unit, giúp các em học sinh củng cố kiến thức được học cũng như luyện các kỹ năng khác nhau, từ đó học tốt Tiếng Anh hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiếm tra định kỳ.

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 7 phần Vocabulary and Grammar

Bài 1. Choose the correct option for each gap in the sentences.

Question 1: …………. he spent much money on the film, it wasn't a big success.

A. Even

B. But

C. Although

D. Despite

Question 2: I enjoyed the film on TV yesterday evening ………. nobody in my family liked it.

A. although

B. yet

C. in spite of

D. so

Question 3: We didn't find it funny………..it was a comedy.

A. in spite of B. despite

C. although D. but

Question 4: I went to the cinema with my friends yesterday ………… feeling very tired.

A. although

B. in spite of

C. but

D. so

Question 5: ………….. careful preparation, we have a lot of difficulties in making a new

A. With

B. However

C. Such

D. Despite

Question 6: Let's go to the Victor Cinema. I'm sure you'll find the film…………

A. excites

B. excite

C. excited

D. exciting

Question 7: I have never felt as ………… as I did when I watched that horror film.

A. terrify

B. terrified

C. terrifying

D. terrible

Question 8: We like the film very much. The…………. are unforgettable and the plot is gripping.

A. characters

B. acting

C. style

D. action

Question 9: The film was so …………… . However, my father saw it from beginning to end.

A. interesting

B. exciting

C. boring

D. fascinating

Question 10: I was ……… to learn that the director of that gripping film has won the first prize.

A. interest

B. interests

C. interested

D. interesting

Bài 2: Find the odd one out A, B, C, or D.

Question 1:

A. science

B. comedy

C. film

. cartoon

Question 2:

A. Actor

B. actress

C. character

D. audience

Question 3:

A. frightening

B. excite

C. terrifying

D. entertaining

Question 4:

A. documentary

B. romantic

C. science fiction

D. animation

Question 5:

A. Enjoy

B. like

C. feeling

D. annoy

Đáp án Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới

1. C2. A3. C4. B5. D6. D7. B8. A
9. C10. C11. C12. D13. B14. D15. C

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.924
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm