Trắc nghiệm Writing Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World

Ôn tập tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World

Bài tập trắc nghiệm phần Writing tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World bao gồm 2 bài tập khác nhau được để dưới dạng trắc nghiệm, giúp các bạn học sinh nâng cao kỹ năng Writing trong tiếng Anh về chủ đề Phim ảnh trong Bài 9 Tiếng Anh 7 mới.

Nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới được học trong Unit 9 Festivals Around The World, VnDoc giới thiệu chuyên mục Trắc nghiệm tiếng Anh 7 online. Đây là hệ thống bài tập được chia theo từng unit với các kỹ năng khác nhau, như nghe, nói, đọc, viết.... giúp các em củng cố kiến thức từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu hiệu quả.

Mời các em luyện tập thêm:

 • Bài 1. Choose A, B, C or D for each gap in the following sentences.
 • Question 1: Linh often uses her headphones when she listens to music ______ her parents don’t like loud noise.
 • Question 2: Ngoc loves_______ outdoors with trees and flowers.
 • Question 3: I think 10 years from now more people_______ going to work by bicycles.
 • Question 4: He ate a lot of fried food so he___________ fat quickly.
 • Question 5: The Japanese eat a lot of fish and healthy food, ____ they live for a long time
 • Question 6: Lan _________ English for more than a year but she can speak it very well.
 • Question 7: You should watch less TV because looking at screen for too long __________ your eyes.
 • Question 8: Go Green _______ people to recycle rubbish, such as glass, cans and paper.
 • Question 9: Be a Buddy has ___________ education for street children.
 • Question 10: He ___________ books for poor children for years.
 • Bài 2. Match the first halves in culumn A with the second ones in column B to make sentences
  AB
  1. The “festival of lights” isa. when he was at primary school.
  2. He used to go to school on footb. before you cross the street.
  3. We must always obey trafficc. another name for Diwali.
  4. Wait for the traffic light to turn greend. that he couldn’t sleep last night.
  5. The boy was so frightened by the filme. for our safety
 • Question 1: The “festival of lights” is ______.
  Dịch nghĩa: Lễ hội ánh sáng là tên gọi khác của Diwali
 • Question 2: He used to go to school on foot ______.
  Anh ấy từng đi bộ đến trường khi còn học tiểu học.
 • Question 3: We must always obey traffic ______.
 • Question 4: Wait for the traffic light to turn green ______.
 • Question 5: The boy was so frightened by the film ______.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 631
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm