Trắc nghiệm Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World

Ôn tập tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary and Grammar tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World gồm 2 bài tập khác nhau là điền từ thích hợp vào chỗ trống và tìm từ khác với các từ còn lại, giúp các bạn củng cố kiến thức Từ vựng và ngữ pháp về chủ đề Phim ảnh trong Bài 9 Tiếng Anh 7 mới.

Để giúp các em học sinh lớp 7 ghi nhớ các từ vựng và ngữ pháp được học trong Unit 9 Festivals Around The World, VnDoc giới thiệu chuyên mục Trắc nghiệm tiếng Anh 7 online. Đây là hệ thống bài tập trực tuyến, giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra trình độ cũng như kiểm tra kết quả của mình sau khi làm xong.

Bài 1. Find one odd word A, B, C or D.

Question 1: A. Tet holiday B. Easter C. Thanksgiving D. Monday

Question 2: A. tired B. joyful C. delightful D. happy

Question 3: A. sausage B. turkey C. beef steak D. Birthday cake

Question 4: A. candle B. lighting C. lantern D. moon

Question 5: A. sibling B. cousin C. friend D. relative

Đáp án: 1. D 2. A 3. D 4. B 5. C

Bài 2. Choose the correct option for each gap in the sentences.

Question 1: ……………. festival do you choose? - I choose Elephant Race Festival.

A. What

B. How

C. Which

D. When

Question 2: He thinks elephants are………..animals.

A. fascinated

B. fascinating

C. fascinates

D. fascinate

Question 3: It must be amazing ……… elephants racing.

A. see

B. to see

C. seeing

D. saw

Question 4: La Tomatina is ………..in Spain, in a small town.

A. holds

B. hold

C. holding

D. held

Question 5: La Tomatina is a seasonal ……….. to celebrate the tomato harvest.

A. celebration

B. parade

C. festival

D. game

Question 6: ………..do you like about La Tomatina?

A. What

B. Which

C. When

D. Why

Question 7: Do you ……………. anything about music festival called Burning Man?

A. like

B. know

C. understand

D. have

Question 8: ……………. do people do at Burning Festival?

A. Which

B. What

C. Why

D. How

Question 9: ……………. often is Burning Festival held? - It's held every year.

A. Which

B. When

C. What

D. How

Question 10: ……………. does the teacher say La Tomatina sounds unusual? - Because people throw tomatoes at each other for one hour at the festival.

A. What

B. When

C. Why

D. How

Đáp án

Câu12345678910
Đáp ánCBBDCABBDC

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.264
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm