Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1 My hobbies phần Vocabulary and Grammar

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1 My hobbies phần Vocabulary and Grammar do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em ôn tập và củng cố kiến thức về từ vựng và ngữ pháp trong Unit 1. Chúc các em làm bài tốt.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 nói về chủ đề My hobbies. Các từ vựng Tiếng Anh sẽ xoay quanh về chủ đề này và ngữ pháp trọng tâm của bài xoay quanh cách dùng thì Hiện tại đơn. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1 phần Vocabulary and Grammar sẽ giúp các em học sinh nhớ và biết cách sử dụng từ vựng về chủ đề Sở thích, cũng như biết cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp đã được học. Sau đây mời các em luyện tập.

Question 1: I usually ______ to school by bus.

A. go

B. goes

C. going

D. gone

Question 2: Tom always _____ breakfast before going to work.

A. have

B. had

C. has

D. is having

Question 3: My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. are

B. were

C. have been

D. is

Question 4: Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. begins

B. beginning

C. began

D. begin

Question 5: I think Mary ____ a job.

A. have

B. will has

C. will have

D. had

Question 6: I feel tired. Therefore, I ______ to school.

A. will go

B. won’t go

C. goes

D. go

Question 7: Chelsea _____ next Sunday.

A. will win

B. wins

C. will won

D. won

Question 8: I am very fond of _______.

A. cooking

B. cook

C. cooks

D. to cook

Question 9: Do you like ________? – No, I don’t.

A. go camping

B. to go camping

C. go to camping

D. going camping

Question 10: My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. do

B. does

C. doing

D. done

Question 11: When I have free time, I usually ______.

A. listen to music

B. listening music

C. listen music

D. listening to music

Question 12: My dad likes _______ his bike to work.

A. riding

B. ride

C. rides

D. ridees

Question 13: They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. eat

B. to eat

C. eating

D. eats

Question 14: After breakfast, I and my friend ____ to the park every Sunday.

A. go

B. goes

C. went

D. is going

Question 15: I hope everything _____ fine.

A. will

B. won’t

C. will be

D. won’t are

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A C D A C B A A
Câu 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án D C A A C A C

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1 My hobbies phần Vocabulary and Grammar. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm