Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Thế nào là chế độ quân chủ?

Thế nào là chế độ quân chủ?

3
3 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  - Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.

  - Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tâp trung tuyệt đối, tối cao, trong tay một người (vua- hoàng đế - Thiên tử...) mọi người phải phục tùng tuyệt đối.

  0 Trả lời 3 ngày trước
  • Phước Thịnh
   Phước Thịnh

   Trong xã hội phong kiến, giai cấp thống trị thiết lập bộ máy nhà nước do vua đứng đầu để bóc lột và đàn áp giai cấp bị trị (nông nô, nông dân lĩnh canh…). Thể chế nhà nước do vua đứng đầu gọi là chế độ quân chủ.

   0 Trả lời 3 ngày trước
   • Captain
    Captain

    Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu. Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tâp trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người (vua- hoàng đế - Thiên tử...) mọi người phải phục tùng tuyệt đối.

    0 Trả lời 3 ngày trước
    Lịch Sử Xem thêm