Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới theo Chương trình GDPT 2018 bộ sách Cánh Diều lớp 2 một cách tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 2 Cánh Diều

Câu 1: D

Câu 11: A

Câu 21: B

Câu 2: D

Câu 12: B

Câu 22: D

Câu 3: B

Câu 13: D

Câu 23: D

Câu 4: C

Câu 14: C

Câu 24: F

Câu 5: A

Câu 15: D

Câu 25: A

Câu 6: C

Câu 16: A

Câu 26: D

Câu 7: A

Câu 17: B

Câu 27: B

Câu 8: B

Câu 18: D

Câu 28: D

Câu 9: D

Câu 19: D

Câu 29: A

Câu 10: D

Câu 20: D

Câu 30: D

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. (1) Dạy học phân hóa. (2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

B. (1) Tinh giản - Giảm tải. (2) Dạy học phân hóa. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

C. (1) Tinh giản - Giảm tải. (2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Dạy học phân hóa. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

D. (1) Tinh giản - Giảm tải. (2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 2: Dạy học môn Toán lớp 2 cần chú ý tạo cơ hội cho HS hình thành những năng lực nào?

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

B. Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

C. Năng lực sử dụng phương tiện và công cụ học toán.
D. Cả 3 đáp án trên. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của SGK Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo định hướng tiếp cận nội dung.
B. Thiết kế theo định hướng phát triển năng lực. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Hình thức đẹp.

D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Mỗi bài học trong SGK Toán 2 Cánh Diều có các hoạt động cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.

B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.

C. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Vận dụng giải quyết vấn đề. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Mở rộng.

Câu 5: Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 2 bộ sách Cánh Diều thường bắt đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Trải nghiệm, khởi động.

B. Phân tích, khám phá, rút ra bài học.

C. Thực hành, luyện tập.

D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Phần lớn các bài học trong sách giáo khoa Toán 2 bộ sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. một bài toán.

B. một câu chuyện.
C. một tình huống thực tế.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. một đoạn văn.

Câu 7: Hoạt động Khởi động trong SGK Toán 2 nhằm mục đích gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi suy nghĩ, hứng thú của HS để vào bài mới​​​​​​​. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B. Giúp HS khám phá tri thức mới.

C. Giúp HS nhớ lại tri thức cũ.

D. Giúp HS rèn kĩ năng.

Câu 8: Tiếp cận xác định Khung nội dung dạy học môn Toán lớp 2 trong Sách giáo khoa Toán Cánh Diều theo trình tự nào?

A. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận mục tiêu giáo dục. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.

B. Thứ nhất. Tiếp cận mục tiêu giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.

D. Thứ nhất. Tiếp cận mục tiêu giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.

Câu 9: Thời lượng thực hiện chương trình môn Toán lớp 2 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết.

B. 135 tiết.

C. 140 tiết.
D. 175 tiết.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 10: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Độ dài đường gấp khúc.

B. Chu vi tam giác.

C. Chu vi tứ giác.
D. Chu vi tam giác, chu vi tứ giác.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 11: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Tìm thành phần chưa biết của phép tính.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B. Số hạng, số hạng, tổng.

C. Số bị trừ, số trừ, hiệu.

D. Thừa số, tích. Số bị chia, số chia, thương.

Câu 12: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Các bảng nhân chia 2 và 5.
B. Các bảng nhân, chia 3 và 4.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Ý nghĩa của phép nhân.

D. Ý nghĩa của phép chia.

Câu 13: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

B. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2

Câu 14: Thời gian dành cho mạch nội dung "Một số yếu tố thống kê và xác suất" trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 10%

B. 5%
C. 3%Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. 2%

Câu 15: Thời gian dành cho mạch nội dung "Hoạt động thực hành và trải nghiệm" trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 25%

B. 15%

C. 10%
D. 5%Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 16: Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 17: Tập 1 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép nhân, phép chia.

B. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Phép nhân, phép chia. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

D. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 18: Tập 2 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Phép nhân, phép chia.

B. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000.

C. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

D. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 19: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

B. Hình tứ giác.

C. Hình chữ nhật.
D. Khối trụ, khối cầu.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 20: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Tia số.

B. Ước lượng theo nhóm chục.

C. Số liền trước, liền sau.

D. Cả 3 đáp án trên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 21: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Bảng thống kê số liệu.

B. Biểu đồ tranh.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Biểu đồ cột.

D. Dãy số liệu thống kê.

Câu 22: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Thu thập, kiểm đếm.

B. Biểu đồ tranh.

C.Chắc chắn - có thể - không thể.
D. Cả 3 đáp án trên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 23: Mỗi bài trong sách Toán 2 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết

B. 2 tiết

C. 3 tiết
D. Có thể 1 hoặc nhiều tiếtĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 24: Quan điểm của sách Toán 2 Cánh diều về việc học sinh học thuộc các bảng cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20 như thế nào?

A. Phải học thuộc lòng các bảng cộng, bảng trừ.

B. Cuối học kì 1 phải thuộc các bảng cộng, bảng trừ.

C. Cuối năm học HS phải đạt được yêu cầu thuộc các bảng cộng, bảng trừ.

D. HS được vận dụng bảng để thực hiện phép cộng, phép trừ có nhớ mà không nhất thiết phải học thuộc bảng.

E. Cả A & B đều đúng.
F. Cả C & D đều đúng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 25: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi học hình tứ giác?

A. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nói đúng tên hình.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận biết các đỉnh của hình tứ giác.

C. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận biết các cạnh của hình tứ giác.

D. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác, nhận biết các đỉnh, các cạnh của hình tứ giác và vẽ hình tứ giác.

Câu 26: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không ghi mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có cần thiết phải dạy ở lớp 2 không?

A. Không cần thiết phải dạy giải toán.

B. Dạy cũng được, không dạy cũng được.

C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.

D. Tuy chương trình không tách riêng mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn vẫn có ở các mạch kiến thức với yêu cầu : Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến giải các bài toán.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 27: Nên sử dụng thiết bị, học liệu trong quá trình tổ chức dạy học Toán 2 như thế nào?

A. Sử dụng càng nhiều càng tốt.
B. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Hạn chế sử dụng.

D. Không nên sử dụng vì phức tạp, mất thời gian.

Câu 28: Khi dạy về số và phép tính, học sinh sẽ sử dụng đồ dùng học tập nào?

A. Các khối lập phương như SGK.

B. Dùng que tính.

C. Dùng các vật thay thế: nắp chai, hòn sỏi,...
D.Cả ba ý trên đều đúng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 29: Nên sử dụng SGV Toán 2 như thế nào?

A. Xây dựng kế hoạch bài học một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều
B. Sách mang tính pháp lệnh, chỉ cần dạy học theo sách.

C. Không cần thiết phải sử dụng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của GV.

D. Có thể sử dụng sách nhưng không được thay đổi vị trí các chủ đề/bài học.

Câu 30: Trong quá trình dạy học Toán 2, nếu xuất hiện các khó khăn thì GV phải giải quyết như thế nào?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn.

B. Tham khảo ý kiến của các giáo viên nhiều kinh nghiệm.

C. Tham khảo ý kiến của các tác giả viết SGK.
D. Cả ba ý trên đều đúng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh Diều. Hi vọng tài liệu này thật sự hữu ích với thầy cô. Ngoài Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều, các thầy cô cùng tham khảo thêm đáp án của 02 bộ sách còn lại như sau:

Đánh giá bài viết
1 282
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm