Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS MỸ THUẬN
Năm học 2019-2020
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 8 TUẦN HỌC 2
Môn: Toán 6
A. thuyết:
1/ Số học:
Chương II: Số nguyên
Chương III: Phân số (Từ bài 1 đến hết bài 12)
2/ Hình học:
Chương II: Góc (Từ bài 1 đến bài 6)
B. Bài tập
- GV cho HS được ôn tập theo dạng đề thi để HS làm quen với cách làm đề thi nắm được
đầy đủ các dạng toán.
Đề 1
I. Trắc nghiệm khách quan
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho đúng:
Câu 1. Tổng đại số a + d - b - c kết quả của
A. (a + d) - (b - c) B. (a + d) - (b + c) C. (a - c) - (d - b) D. (a - c) - (b + d)
Câu 2. Tổng của ba số 15; -9; -x 16. Do đó x bằng
A. 10 B. -10 C. 22 D. -22
Câu 3. Lựa chọn quy tắc đúng
A. Nếu ab > 0 thì a > 0 b < 0 B. Nếu ab > 0 thì a > 0 b > 0
C. Nếu ab > 0 t a b cùng dấu D. Nếu ab > 0 thì a b trái dấu
Câu 4. Số 18 tất cả bao nhiêu ước ?
A. 5 ước B. 6 ước C. 9 ước D. 12 ước
Câu 5. Trong các cách sâu đây, cách viết nào cho ta phân số ?
A.
-9,5
2,7
B.
-6
0
C.
7
1
D.
8
0
Câu 6. Kết quả của phép tính (-6)
2
. (-1)
5
A. 36 B. - 36 C. 60 D. -60
Câu 7. Kết quả của phép tính (-5 + 7) . 6 bằng
A. -72 B. 72 C. 12 D. -12
Câu 8. Cho A = { -1; 5; 6 } B = { 2; -2; -3; 4 }
bao nhiêu tích a.b < 0 với a
A, b
B ?
A. 12 B. 6 C. 3 D. 2
Câu 9. Tìm số nguyên x biết
|
x
|
- 1 = 4
A. x = 5 B. x = -5 C. x = 4 hoặc x = -4 D. x = 5 hoặc x = -5
II. Tự luận
Câu 10. a) Thực hiện phép tính: (-23) . 12 + 25(13 - 32)
b) Rút gọn:
14.7-7.8
7+3.9
Câu 11. Tìm các số nguyên x, y biết:
a) x - 5 + 7 = 2 . (-6) b)
x
-2
=
-4
y
=
2
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 12. Tìm các số nguyên x, y biết :
2
x
=
y
-3
Câu 13. Trên đường thẳng xx’ lấy điểm O. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xx’ vẽ các tia
Oy , Oz sao cho = 40
0
, = 30
0
a/ So sánh
b/ Tính
c/ Trên nửa mặt phẳng bờ xx’ không chứa tia Oy, vẽ tia Ot sao cho = 40
0
. Chứng tỏ
rằng tia Ot tia Oy là hai tia đối nhau.
Đề 2
I. Trắc nghiệm khách quan
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho đúng:
Câu 1. Kết quả của phép tính 2 - 3 + 4 + 5 -6 là
A. -2 B. 4 C. -4 D. 2
Câu 2. Kết quả của phép tính (-2)
3
. 5 + 20
A. 60 B. - 20 C. - 200 D. 200
Câu 3. Giá trị của biểu thức (-x) + 30 + ( 2 - 11) tại x = -1
A. 22 B. 20 C. 40 D. 18
Câu 4. Cho A = { -1; -5 } và B = {2; -4 }
bao nhiêu tích a.b bội của 2 với a A, b B ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 5. Tìm x biết
|
x
|
+ 1 = 0
A. x = 0 B. x = 1 C. x = -1 D. Không giá trị của x
Câu 6. Cho các phân số tối giản
3
a
;
3
b
;
3
c
(a; b; c
N
*
), biết a
b, b
c. Mẫu chung nhỏ nhất
của các phân số đã cho A. c B. abc C. a D. 3
Câu 7. Biểu thị 9 dm
2
dưới dạng phân số với đơn vị mét vuông ta được
A.
9
10
m
2
B.
9
100
m
2
C.
9
1000
m
2
D.
100
9
m
2
Câu 8. Phân số bằng phân số
-14
18
A.
21
-27
B.
-7
-9
C.
7
9
D.
-21
-27
Câu 9. Đánh dấu
X
vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai
a) Nếu
a
b
=
c
d
thì
a
b
=
a:c
b:d
b) Nếu a.b = c.d thì
a
b
=
c
d
c) Mỗi phân số số phân số bằng
d) Muốn viết một phân số bất mẫu âm thành phân số bằng
mẫu dương ta chỉ cần nhân cả tử mẫu số với -1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Tự luận
Câu 10. Thực hiện phép tính:
a) 2.3
2
+ [6 + (-3)
2
] : (-3)
b) 40.56 - 56.60
Câu 11. Tìm các số nguyên x, y biết:
a) 4x + 13 = 5.(-7) b)
x
3
=
y
-4
=
-10
5
Câu 12. Chứng tỏ rằng
2n+3
n+1
với n N phân số tối giản.
Câu 13. Trên đường thẳng xx’ lấy điểm O. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xx’ vẽ các tia
Oy , Oz sao cho = 50
0
, = 110
0
a/ Tính số đo của
b/ Trên nửa mặt phẳng bờ xx’ không chứa tia Oy, v tia Ot sao cho = 110
0
. So sánh hai
góc
Tham khảo đề thi giữa học 2 lớp 6:
https://vndoc.com/de-thi-giua-ki-2-lop-6

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc, tổng hợp giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ chương trình học môn Toán lớp 6, chuẩn bị cho bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Nội dung ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

A. Lí thuyết:

1/ Số học:

Chương II: Số nguyên

Chương III: Phân số (Từ bài 1 đến hết bài 12)

2/ Hình học:

Chương II: Góc (Từ bài 1 đến bài 6)

B. Bài tập

- GV cho HS được ôn tập theo dạng đề thi để HS làm quen với cách làm đề thi và nắm được đầy đủ các dạng toán.

Đề mẫu kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

I. Trắc nghiệm khách quan

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:

Câu 1. Tổng đại số a + d - b - c là kết quả của

A. (a + d) - (b - c)

B. (a + d) - (b + c)

C. (a - c) - (d - b)

D. (a - c) - (b + d)

Câu 2. Tổng của ba số 15; -9; và -x là 16. Do đó x bằng

A. 10

B. -10

C. 22

D. -22

Câu 3. Lựa chọn quy tắc đúng

A. Nếu ab > 0 thì a > 0 và b < 0

B. Nếu ab > 0 thì a > 0 và b > 0

C. Nếu ab > 0 thì a và b cùng dấu

D. Nếu ab > 0 thì a và b trái dấu

Câu 4. Số 18 có tất cả bao nhiêu ước ?

A. 5 ước

B. 6 ước

C. 9 ước

D. 12 ước

Câu 5. Trong các cách sâu đây, cách viết nào cho ta phân số ?

A. \frac{-9,5}{2,7}

B. \frac{-6}{0}

C. \frac{7}{1}

D. \frac{8}{0}

Câu 6. Kết quả của phép tính (-6)2 . (-1)5

A. 36

B. - 36

C. 60

D. -60

Câu 7. Kết quả của phép tính (-5 + 7) . 6 bằng

A. -72

B. 72

C. 12

D. -12

Câu 8. Cho A = { -1; 5; 6 } và B = { 2; -2; -3; 4 }

Có bao nhiêu tích a.b < 0 với a ∈ A, b ∈ B ?

A. 12

B. 6

C. 3

D. 2

Câu 9. Tìm số nguyên x biết Ιx Ι - 1 = 4

A. x = 5

B. x = -5

C. x = 4 hoặc x = -4

D. x = 5 hoặc x = -5

II. Tự luận

Câu 10. a) Thực hiện phép tính: (-23) . 12 + 25(13 - 32)

b) Rút gọn:

\frac{14.7-7.8}{7+3.9}

Câu 11. Tìm các số nguyên x, y biết:

a) x - 5 + 7 = 2 . (-6)

b) \frac{x}{-2}=\frac{-4}{y}=\frac{2}{4}

Câu 12. Tìm các số nguyên x, y biết : \frac{2}{x}=\frac{y}{-3}

Câu 13. Trên đường thẳng xx’ lấy điểm O. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xx’ vẽ các tia Oy , Oz sao cho góc xOy= 40o, góc x'Oz= 30o

a/ So sánh góc xOz và x'Oy

b/ Tính góc yOz

c/ Trên nửa mặt phẳng bờ xx’ không chứa tia Oy, vẽ tia Ot sao cho = 400. Chứng tỏ rằng tia Ot và tia Oy là hai tia đối nhau.

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 bao gồm nội dung ôn tập 3 phần: phần Lý thuyết và phần đề mẫu minh họa trong 8 tuần học đầu kì 2 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải các bài tập, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi hiệu quả hơn. Các em học sinh tham khảo đầy đủ chi tiết các dạng đề thi giữa học kì 2 lớp 6 đầy đủ các môn mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 2.191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm