Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III- Khối chiều
TỔ TOÁN Môn: ĐẠI SỐ 1 1 NC . Thời gian làm bài : 45 phút
-----------------------------------------------------
Họ và tên học sinh: …………………..……………………………………..Lớp: …………..
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
Câu 21 22 23 24 25
Đáp án
Chú ý: - Từ câu 1 đến câu 20 thí sinh ghi đáp án A, B, C hay D vào các ô tương ứng ở bảng trên.
- Từ câu 21 đến câu 25 thí sinh ghi kết quả đáp án vào các ô tương ứng ở bảng trên.
Phần I: Chọn 1 câu trả lời đúngA, B, C hoặc D
Câu 1. Cho dãy số
n
u
1
n 1 n
u 1
n N*.
u 2u 3
Tìm tổng ba số hạng đầu tiên của dãy số là .
A.
3
S 3.
B.
3
S 2.
C.
3
S 1.
D.
3
Câu 2. Cho
n
u
là cấp số cộng có
3 5
u 4;u 2.
Tìm giá trị
10
u
.
A.
10
u 17.
B.
10
u 20.
C.
10
u 37.
D.
10
u 29.
Câu 3. Dãy số nào sau là dãy số tăng ?
A.
3; 6;12; 24.
B.
2;4;6;7.
C.
1;1;1;1.
D.
1 1 1 1
; ; ; .
3 9 27 81
Câu 4. Dãy số nào sau đây là cấp số cộng ?
A.
4;6;8;10.
B.
3;5;7;10.
C.
1;1; 1;1.
D.
4;8;16;32.
Câu 5. Dãy nào sau đây là cấp số nhân
A.
n
n
u
n 1
B.
2
n
u n 3n
C.
n 1 n
u u 6 n N*.
D.
n 1 n
u 6u n N*.
Câu 6. Cho
n
u
là cấp số cộng
1
n 1 n
u 2
n N*.
u u 2
Tìm công sai d của cấp số cộng.
A.
d 2.
B.
d 0.
C.
d 2.
D.
d 1.
Câu 7. Cho
n
u
là cấp số nhân có
3 4
u 6;u 2
. Tìm công bội q của cấp số nhân.
A.
q 2.
B.
1
q
3
C.
q 4.
D.
q 4.
Câu 8. Cho dãy số
n
u
có số hạng tổng quát
2
n
2n 1
u
n 1
. Số
201
11
là số hạng thứ bao nhiêu của dãy
số.
A. 11 B. 12 C. 8 D. 10
Mã đề 1
Câu 9. Cho
n
u
là cấp số nhân có
1
u 2;q 3
. Số hạng tổng quát của cấp số nhân.
A.
n
u 2 (n 1).3
B.
n 1
n
u 2 3
C.
n 1
n
u 2.3
D.
n
n
u 2.3
Câu 10. Cho dãy số
n
u
là cấp số nhân có
1
u 2;q 3
. Hỏi số 1458 là số hạng thứ bao nhiêu của
dãy số.
A. 6 B. 7 C. 1458 D. 729
Câu 11. Tìm x để ba số
x;2 x;3x
theo thứ tự lập thành cấp số cộng.
A.
x 1.
B.
2
x .
3
C.
x 2.
D.
1 3.
Câu 12. Cho dãy số
n
(u )
là cấp số cộng
1
u 2;d 3
. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số.
A.
100
S 295.
B.
100
S 14650.
C.
100
100
S 1 3 .
D.
100
S 100.
Câu 13. Cho
n
u
là cấp số nhân có
5
u 8;q 2
. Số hạng
1
u
của cấp số nhân.
A.
1
1
u .
2
B.
1
C.
1
u 1.
D.
1
1
u .
4
Câu 14. Cho dãy số
n
u
1 2
n 2 n 1 n
u 4; u 3
n N*.
u u u
Tìm tổng 200 số hạng đầu tiên của dãy số là .
A.
200
S 0.
B.
200
S 7.
C.
200
S 4.
D.
3
Câu 15. Cho các s
x 2;x 14;x 50
theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Khi đó
2
P x 2019
A.
P 2023.
B.
P 4.
C.
P 16.
D.
P 2035.
Câu 16. Tìm m để phương trình
4 2
x 10x m 1 0
có 4 nghiệm lập thành cấp số cộng . Giá trị m
thuộc khoảng.
A.
1;5
B.
5;11
C.
11;17
D.
17;23
Câu 17. Cho dãy số
n
u
có số hạng tổng quát
n
3n a
u
4n 1
. Tìm tất cả các giá trị a để
n
u
là dãy số
tăng.
A.
3
a .
4
B.
3
a .
4
C.
3
a .
4
D.
3
a .
4
Câu 18. Cho
n
u
là cấp số cộng có
3 5 9
u u 2u 100.
Tính tổng 12 số hạng đầu tiên dãy số.
A.
12
S 600.
B.
12
S 1200.
C.
12
S 300.
12
S 100.
Câu 19. Cho
n
u
là cấp số nhân hữu hạn biết
1 2 3 2n 1 3 5 2n 1
u u u ... u 5(u u u ... u ) 0
   
. Tìm
công bội q của cấp số nhân.
A.
q 2.
B.
q 5.
C.
q 6.
D.
q 4.
Câu 20. Cho hình vuông ABCD có cạnh AB=1, diện tích
1
S
. Nối 4
trung điểm
1 1 1 1
A ;B ;C ;D
của các cạnh hình vuông ABCD thì ta được
hình vuông thứ hai là
1 1 1 1
A B C D
có diện tích
2
S
. Tiếp tục như thế
ta được các hình vuông thứ ba
2 2 2 2
A B C D
có diện tích
3
S
và tiếp
tục ta được các hình vuông có diện tích
4 5
S ;S ....
Tính
1 2 3 100
S S S S ... S
C2
B2
A2
D2
D1
C1
B1
A1
B
A
D
C
A.
100
99
2 1
S .
2
B.
100
99
2 1
S .
2
C.
99
99
2 1
S .
2
D.
100
99
4 1
S .
3.4
Phần II: Tính kết quả điền vào ô đáp án tương ứng.
Câu 21. Cho dãy số
n
u
có số hạng tổng quát
1
*
n 1 n
u 1
n N
u u 3n
, Tính số hạng tổng quát
n
u
Câu 22. Cho dãy số
n
u
1
n 1 n
u 5
n N*.
u 2u 3
Tính
100
u
Câu 23. Cho dãy số 20; 23; 26; ....,x lập thành cấp số cộng. Tìm x biết
20 23 26 ... x 1905.  
Câu 24. Cho dãy số
n
u
1
n 1 n
u 1
n N*.
u 3n.u
Tính
2019
u
Câu 25. Từ tam giác đều
1
H
có cạnh a. Chia mỗi cạnh tam giác đều thành ba đoạn bằng nhau . Từ
đoạn thẳng ở giữa dựng một tam gác đều ở phía ngoài và xóa đoạn giữa đó ta được hình
2
H
. Tiếp tục
như vậy ta được hình
3
H
,
4
H
,...,
n
H
. Gọi
1 2 3 n
P ,P ,P ,...,P .
là chu vi của hình
1
H
,
2
H
,
3
H
,...,
n
H
. Tính
diện tích
n
P
theo a.
H
1
H
2
H
3

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 chương 3

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Tài liệu gồm 25 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 360
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm