Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Tân Hiệp - Kiên Giang

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2018 -
2019
MÔN TOÁN LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 Phút (Đề có 16 câu trắc nghiệm)
(Đề có 2 trang)
Họ tên: ................................................................................... Lớp: ...................
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 49: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình chữ nhật và SA vuông góc mặt đáy
( )
ABCD
.
Góc giữa SD và mặt phng
(
)
SAB
bng góc phẳng nào sau đây?
A. Góc
BSD
. B. Góc
. C. Góc
ASD
. D. Góc
SDB
.
Câu 50: Cho t diện
ABCD
AB CD a= =
,
3
2
IJ
a
=
(
,IJ
lần lượt là trung điểm ca
BC
AD
). Số đo góc giữa hai đường thng
AB
và
CD
là?
A.
o
30
. B.
o
90
. C.
o
45
. D.
o
60
.
Câu 51: Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
′′
. Góc giữa hai đường thng
AC
AD
bng
A.
60°
. B.
45°
. C.
90°
. D.
30°
.
Câu 52: Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
hình thoi tâm O và
SA SC=
. Các mnh đề sau,
mệnh đề nào đúng?
A. AC ^ (SBD). B. SO ^ (ABCD). C. BD ^ (SAC). D. AB ^ (SAD).
Câu 53: Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
′′
. Tính góc giữa hai đường thng
AC
''
BD
.
A.
90
°
B.
60°
. C.
30°
. D.
45°
.
Câu 54: Cho t diện đều ABCD có tất c các cnh bng 12cm, gọi (Q) là mặt phẳng đi qua B và
vuông góc với cạnh AD. Thiết diện ca mt phẳng (Q) và tứ diện đã cho có diện tích bằng?
A.
2
36 3 .cm
B.
2
36 2cm
. C.
36 .cm
D.
36 2 .cm
Câu 55: Cho hình lập phương
.ABCD EFGH
. Tìm vectơ
x
tha
x FE FG FB=++
  
.
A.
x AG=

. B.
x FH=

. C.
x DF=

. D.
x FD=

.
Câu 56: Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với đáy, đáy ABC là tam giác đều, I
trung điểm BC, H là trung điểm BI. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.
( ).BC SAI
B.
( ).
BC SAH
C.
( ).BC SAB
D.
( ).BC SAC
Câu 57: Cho hình hp
.
ABCDABCD
′′
. Chn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A.
DC AD A A AC
′′
++ =
   
B.
''BA BC CC BD++ =
   
C.
AB AD AA AC
′′′′
+ +=
   
D.
AB BD A A AC
′′
++ =
   
Câu 58: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây
đúng?
A.
SA SC SB SD+=+
   
. B.
SA SB SC SD+=+
   
.
C.
0SA SB SC SD+++ =
   
. D.
SA SD SB SC+=+
   
.
Câu 59: Trong không gian cho đường thng
và điểm
O
. Qua
O
có my đưng thẳng vuông
góc với
?
A. Vô số. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 60: Cho t diện
ABCD
. Gọi
G
trọng tâm tam giác
ACD
. Tìm giá trị
k
thích hp tha
mãn đẳng thức vectơ:
BA BD BC kGB++=
   
.
A.
3k =
. B.
3k =
. C.
1
3
k =
. D.
1
3
k =
.
Mã đề 101
Câu 61: Cho t diện đều
ABCD
cnh
a
. Tính cosin góc giữa hai đường thng
AB
CI
, với
I
là trung điểm ca
AD
.
A.
3
4
. B.
3
2
. C.
1
2
. D.
3
6
.
Câu 62: Trong không gian cho đường thng d và điểm O. Qua điểm O có bao nhiêu mặt phng
vuông góc với đường thng d. Chọn đáp án đúng.
A. duy nhất một. B. Vô số. C. hai. D. không có.
Câu 63: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
là tam giác đều, cạnh bên
SA
vuông góc với đáy. Gọi
,MN
lần lượt là trung điểm ca
AB
SB
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề
sai?
A.
AN BC
. B.
MN MC
. C.
CM AN
. D.
CM SB
.
Câu 64: Mệnh đề nào là mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Nếu một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng thì nó vuông
góc với mặt phẳng ấy.
B. Nếu một đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng song song cùng nằm trong mặt
phẳng (P) thì nó vuông góc với mặt phẳng (P).
C. Nếu một đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng nằm trong mặt phẳng
(P) thì nó vuông góc với mặt phẳng (P).
D. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng thì
vuông góc với mặt phẳng ấy.
B/ PHẦN TỰ LUẬN
Cho hình chóp S.ABDC, có đáy ABCD là hình vuông và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng
(ABCD).
a) Chứng minh:
( )
BD CSA
.
b) Gọi B’, C’, D’ lần lượt là hình chiếu của A lên các đường thẳng SB, SC, SD. Chứng minh bốn
điểm A, B’, C’, D’ cùng thuộc một mặt phẳng.
------ HẾT ------
1
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN LỚP 11
Thời gian làm bài : 45 Phút
Phần đáp án câu trắc nghiệm:
101
49
C
50
D
51
A
52
A
53
A
54
B
55
D
56
A
57
B
58
A
59
A
60
A
61
D
62
A
63
A
64
C

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hình học chương 3

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Tân Hiệp - Kiên Giang. Tài liệu gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Tân Hiệp - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 321
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm