Đề thi HK1 Toán 12 trường THPT Đông Sơn 2, Thanh Hóa năm 2020 - 2021

Trang 1/4 - Mã đề thi 113
TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 2
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 04 trang)
Mã đề: 113
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 2021
Môn:Toán– Khối 12
Thời gian làm bài: 75 phút.
(Không kể thời gian giao đề)
Họ, tên học sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
thuộc khoảng
( 20;20)
để bất phương trình
( )
9 1 .3 0
xx
mm+ +>
nghiệm đúng
1?x∀>
A.
21.
19.
20.
18.
Câu 2: Cho hình chóp tứ giác
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh bằng
a
,
(
)
SA ABCD
3.SA a=
Thể tích của khối chóp
.S ABCD
là:
A.
3
6Va=
3
Va=
3
2
Va
=
3
3Va=
Câu 3: Cho
a
là một số thực dương và biểu thức
2
3
5
..Ma a=
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
1
15
.Ma=
11
15
.Ma=
2
15
.Ma=
17
5
.Ma=
Câu 4: Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?
A. 5
Câu 5: Cho hàm số
()
y fx=
liên tục trên R và có đạo hàm
22
'( ) ( 2)( 6 )fx x x x xm xR= + ∀∈
. Có
bao nhiêu số nguyên
[ ]
2019;2020
m∈−
để hàm số
( ) (1 )gx f x=
nghịch biến trên khoảng
( ; 1) ?−∞
A. 2020.
Câu 6: Cho hình nón có bán kính đáy
ra
đường sinh
2l a
. Diện tích xung quanh của hình nón
đã cho là
A.
2
4.a
2
3.a
2
2.
a
2
3.a
Câu 7: Cho khối cầu có bán kính bằng
3.
a
Thể tích của khối cầu bằng
A.
3
4
.
3
aπ
B.
3
12 .aπ
C.
3
36 .aπ
D.
3
9.aπ
Câu 8: Cho hàm số
()y fx=
liên tục và có đạo hàm
2
'( ) 2(2 1) ( 2)(3 3 )fx x x x=+ +−
, số điểm cực trị
của hàm số là:
A.
0.
3.
1.
2.
Câu 9: Khối đa điện nào có công thức tính thể tích là
1
.
3
V Bh=
(B là diện tích đáy; h là chiều cao).
A. Khối lập phương
Câu 10: Cho hàm số
()y fx=
đạo hàm trên
có đồ thị hàm số
()y fx
=
như hình vẽ. Hàm số
(3 )yf x=
đồng biến trên khoảng nào?
A.
( ; 1)−∞
.
( 2 ; 1)−−
(2 ; )+∞
( 1; 2)
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/
Trang 2/4 - Mã đề thi 113
Câu 11: Mặt cầu bán kính
R
có diện tích là
A.
2
2.R
π
B.
2
4
.
3
R
π
C.
2
4.R
π
D.
2
.R
π
Câu 12: Hàm số
( )
2
x
fx=
có đạo hàm
A.
( )
' 2 .ln 2
x
fx
=
. B.
( )
'2
x
fx=
. C.
( )
' 2 ln 2
x
fx= +
. D.
( )
' 2 ln 2
x
fx=
.
Câu 13: Hàm số
( )
( )
32
1
1 12
3
yxmxmx= ++ −+ +
đồng biến trên tập xác định của nó khi
A.
4m >
.
21m ≤−
2m <
4m <
Câu 14: Tập xác định của hàm số
( )
2
43yx x
π
= −+
là:
A.
( )
1; 3
. B.
(
] [
)
;1 3;−∞ +∞
.
C.
\ {1; 3}
.
D.
( ) (
)
;1 3; .
−∞ +∞
Câu 15: Tìm điểm cực tiểu
CT
x
của hàm số
32
6yx x=
.
A.
6
CT
x =
;
0
CT
x =
2
CT
x =
4
CT
x
=
Câu 16: Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng
3a
là :
A.
3
33
a
3
3a
3
9a
3
27a
Câu 17: Cho hình nón đỉnh
S
, chiều cao
SO a=
. Mặt phẳng
( )
P
qua đỉnh
S
và cắt hình nón theo thiết
diện là tam giác đều
SAB
. Biết khoảng cách từ điểm
O
đến mặt phẳng
( )
SAB
bằng
2
2
a
. Diện tích tam
giác
SAB
bằng
A.
2
3
.
12
a
B.
2
23
.
3
a
C.
2
3
.
4
a
D.
2
3
.
3
a
Câu 18: Số giao điểm của đồ thị hàm số
( )
( )
2
3 32yx x x=+ ++
với trục
Ox
là:
A.
0
.
3
2
1
Câu 19: Số cạnh của khối tứ diện đều là:
A. 6
Câu 20: Tập xác định của hàm số
log
2
yx=
là:
A.
[
)
0; .+∞
( )
0; .+∞
{ }
\ 0.R
.R
Câu 21: Cho các số thực
1x >
0y >
thỏa mãn
23
log 2 3 1
1
xy
xy x y
xy
+
=−−+
+
. Giá trị lớn nhất của
biểu thức
52xy++
bằng
A.
29
.
17
16
32
Câu 22: Ông Nam gửi
100
triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn
1
năm với lãi suất là
12%
một năm. Sau
n
năm ông Nam rút toàn bộ số tiền (cả vốn lẫn lãi). Tìm số nguyên dương
n
nhỏ
nhất để số tiền lãi nhận được lớn hơn
40
triệu đồng (giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi).
A.
2
.
3
4
5
Câu 23: Cho hàm số
( )
432
44fx x x x a=−++
. Gọi
M
,
m
lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
của hàm số đã cho trên đoạn
[ ]
0; 2
. Có bao nhiêu số nguyên
a
thuộc đoạn
[ ]
3; 3
sao cho
2Mm
?
A.
3
.
5
7
6
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/
Trang 3/4 - Mã đề thi 113
Câu 24: Giá trị lớn nhất của hàm số
32
3 9 17
yx x x= −+
trên đoạn [-2; 4] là:
A.
max 20.
2;4
y



=
max 44.
2;4
y



=
max 22.
2;4
y



=
max 15.
2;4
y



=
.
Câu 25: Tìm khoảng đồng biến của hàm số:
32
6x 9 3yx x= ++
.
A.
(1; 3)
(0;3)
(1; )
( ;1)−∞
Câu 26: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?
A.
3
3
yx x=−+
.
B.
2
1yxx
= +−
.
C.
42
1yx x=−+
.
D.
3
3
yx x
=
.
Câu 27: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy là tam giác
ABC
vuông tại
B
,
AB a=
. Tam giác
SAC
đều nằm
trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
( )
ABC
, khoảng cách từ điểm
A
đến mặt phẳng
( )
SBC
bằng
42
7
a
. Thể tích khối chóp
.S ABC
bằng
A.
3
3
.
12
a
B.
3
6
.
6
a
C.
3
6
.
12
a
D.
3
6
.
3
a
Câu 28: Cho hàm số
()fx
bảng xét của đạo hàm như sau:
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:
A.
4
.
3
1
2
Câu 29: Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh
a
và chiều cao bằng
2a
. Thể tích của khối lăng trụ
đã cho bằng
A.
3
2
3
a
. B.
3
4
3
a
.
C.
3
2a
. D.
3
4a
.
Câu 30: Khối lăng trụ tam giác
.'' 'ABC A B C
có thể tích bằng
66
3
cm
.Tính thể tích khối tứ diện
'.A ABC
A.
3
11cm
3
44cm
3
33cm
3
22cm
Câu 31: Tìm tham số m để đồ thị của hàm số
=+++
42
2( 1) 1yx m x
có ba điểm cực trị?
A.
1m >−
.
1m <−
C.
1
m <
. D.
0
m >
.
Câu 32: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình chữ nhật có
2, 4,BA a BC a= =
()SA ABCD
và cạnh
SC
tạo với đáy góc
o
60 .
Gọi
M
là trung điểm của
,BC
N
là điểm trên cạnh
AD
sao cho
.DN a=
Khoảng cách giữa
MN
SB
là:
A.
2 285
19
a
. B.
285
19
a
. C.
2 95
19
a
.
D.
8
19
a
.
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đông Sơn 2, Thanh Hóa năm 2020 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Đây là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 12 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đông Sơn 2, Thanh Hóa năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm