Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp FOR ... DO (Tiết 2)

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 5

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp FOR ... DO (Tiết 2) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 21

Tiết: 42

BÀI THỰC HÀNH 5: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Sử dụng được câu lệnh ghép.

2. Kĩ năng:

  • Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp với số lần biết trước;
  • Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp với số lần biết trước.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (6’)

Câu 1: Cho biết ý nghĩa của câu lệnh lặp sau đây?

S := 0;

For i := 1 to N do

If i mod 2 = 0 then S := S + i;

Writeln(’Tong cac so chan nho hon hoac bang ’,N,’ la = ’,S);

Với N = 9 kết quả của S là bao nhiêu?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 2: (37’) Nội dung bài tập 2.

+ GV: Đưa ra yêu cầu của bài tập 2.

+ GV: Phân tích cho HS nội dung yêu cầu của bài tập 2.

+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu thuật toán trong nội dung bài tập 2.

+ GV: Chỉ ra câu lệnh cần thực hiện trong bài.

+ GV: Để tạo được bảng cửu chương ta cần thực hiện câu lệnh nào trong Pascal.

+ GV: Theo em câu lệnh lặp đó được viết như thế nào?

+ GV: Nhận xét hướng dẫn HS tìm hiểu về câu lệnh tạo ra bảng nhân.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện gõ đoạn chương trình sau và thực hiện các yêu cầu:

- Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình, dịch chương trình và sửa lỗi, nếu có.

- Chạy chương trình với các giá trị nhập vào lần lượt bằng 1, 2,..., 10. Quan sát kết quả nhận được trên màn hình.

+ GV: Thao tác mẫu các bước thực hiện nhập chương trình cho HS quan sát để thực hiện.

+ GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện trên máy.

+ GV: Giúp đỡ hướng dẫn HS thực hiện gõ chương trình.

+ GV: Sửa chữa những sai sót các em mắc phải.

+ GV: Sử dụng một bài làm hoàn thiện của HS hướng dẫn các em về câu lệnh lặp.

+ GV: Yêu cầu HS giải thích về câu lệnh lặp được sử dụng trong bài.

+ GV: Hướng dẫn phân tích những câu lệnh các em chưa rõ.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện chạy chương trình với dữ liệu lần lượt là 1, 2, …, 10.

+ GV: Thực hiện chạy chương trình bày tay trên bảng để các em nhận biết trong các câu lệnh.

+ GV: Phân tích cách thực hiện của chương trình cho HS nhận biết.

+ GV: Giải thích cho HS các câu lệnh các em còn vướng mắc.

+ GV: Chỉ ra các lỗi các em thường gặp khi viết chương trình.

+ GV: Chốt nội dung bài tập 2.

+ HS: Chú ý thực hiện.

+ HS: Chú ý lắng nghe sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Tìm hiểu thuật toán của bài tập 2.

+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu nội dung bài.

+ HS: Sử dụng câu lệnh lặp For..do để tạo vòng lặp tránh sử dụng nhiều câu lệnh.

+ HS: Tìm hiểu trả lời theo sự hiểu biết của bản thân.

+ HS: Chú ý quan sát hướng dẫn của GV đưa ra.

+ HS: Gõ đoạn chương trình:

Uses Crt;

Var n, i: Integer;

BEGIN

Clrscr;

Write(‘Nhap n = ’); Readln(n);

Writeln;

Writeln(‘Bang nhan ’,n);

Writeln;

For i:=1 To 10 Do Writeln(N, ‘ x ’, i:2, ‘ = ’, n*i);

Readln;

END.

+ HS: Chu ý qua sát quá trình thực hiện viết chương trình của GV và chú ý các lệnh khó.

+ HS: Tự giác thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Sửa những lỗi mà các em hay gặp phải về dấu.

+ HS: Quan sát và nhận xét, lắng nghe và hiểu về chương trình.

+ HS: Giải thích về cách chạy của câu lệnh lặp.

+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu nội dung ý nghĩa các câu lệnh.

+ HS: Thực hiện chạy với các bộ dữ liệu trên, quan sát kết quả nhận được.

+ HS: Chú ý quan sát quá trình chạy chương trình bằng tay của GV thực hiện.

+ HS: Chú ý lắng nghe hiểu bài.

+ HS: Tìm hiểu các câu lệnh các em chưa thật sự nắm rõ.

+ HS: Chú ý sửa các lỗi thường mắc phải.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.

2. Bài tập 2.

Uses Crt;

Var n, i: Integer;

BEGIN

Clrscr;

Write(‘Nhap n = ’); Readln(n);

Writeln;

Writeln(‘Bang nhan ’,n);

Writeln;

For i:=1 To 10 Do Writeln(N,‘x’,i:2,‘= ’, n*i);

Readln;

END.

4. Củng cố

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

..............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 514
Sắp xếp theo

Giáo án tin học 8

Xem thêm