Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp FOR ... DO (Tiết 1)

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 5

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp FOR ... DO (Tiết 1) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 21

Tiết: 41

BÀI THỰC HÀNH 5: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Sử dụng được câu lệnh ghép.

2. Kĩ năng:

  • Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp với số lần biết trước;
  • Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp với số lần biết trước.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Trình bày câu lệnh lặp trong Pascal?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (5’) Củng cố lý thuyết.

+ GV: Củng cố cho HS về cấu trúc lặp với số lần lặp cho trước bằng câu lệnh for…to…do.

+ GV: Cách sử dụng câu lệnh lặp với lần biết trước.

+ HS: Ôn lại cú pháp thực hiện:

for <biến đếm>:=<giá trị đầu to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

+ HS: Câu lệnh sẽ thực hiện câu lệnh nhiều lần, mỗi lần là một vòng lặp.

Hoạt động 2: (34’) Nội dung bài tập 2.

+ GV: Đưa ra yêu cầu của bài tập 1.

+ GV: Yêu cầu HS gõ ví dụ 5 bài 7 Câu lệnh lặp.

+ GV: Trình chiếu nội dung bài mẫu và yêu cầu HS gõ.

+ GV: Quan sát quá trình các em thực hiện, giúp đỡ các em còn thực hiện chưa tốt.

+ GV: Cho học sinh thực hiện với các giá trị N = 3, 4, 5, … .

+ GV: Kiểm tra kết quả của từng bộ giá trị trên bảng so với kết quả chạy chương trình của các em.

+ GV: Thao tác mẫu các bước thực hiện nhập chương trình cho HS quan sát để thực hiện.

+ GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện trên máy.

+ GV: Giúp đỡ hướng dẫn HS thực hiện gõ chương trình.

+ GV: Sửa chữa những sai sót các em mắc phải.

+ GV: Yêu cầu HS thay đoạn chương trình Writeln(’Tong cua ’,N,’ so tu nhien dau tien S = ’,S); bằng đoạn chương trình sau:

For i := 1 to N do

If i mod 2 = 0 then S := S + i;

Writeln(’Tong cac so chan nho hon hoac bang ’,N,’ la = ’,S);

+ GV: Cho biết kết quả thực hiện chương trình với N = 8, 9, 10 là gì?

+ GV: Yêu cầu HS giải thích về câu lệnh lặp được sử dụng trong bài.

+ GV: Gọi ý và yêu cầu một số HS trả lời theo hướng dẫn của GV.

+ GV: Nhận xét chốt ý cho các em khác nắm bắt.

+ GV: + GV: Hướng dẫn phân tích những câu lệnh các em chưa rõ.

+ GV: Phân tích cách thực hiện của chương trình cho HS nhận biết.

+ GV: Giải thích cho HS các câu lệnh các em còn vướng mắc.

+ GV: Chỉ ra các lỗi các em thường gặp khi viết chương trình.

+ GV: Chốt nội dung bài tập 1.

+ HS: Chú ý lắng nghe.

+ HS: Chú ý lắng nghe sự hướng dẫn của GV.

Program Tinh_tong;

Var N, i, S: integer;

Begin

Write(’Nhap N = ’); readln(N);

S := 0;

For i:= 1 to N do S:= S + i;

Writeln(’Tong cua ’,N,’ so tu nhien dau tien S = ’,S);

Readln;

End.

+ HS: Thực hiện với các giá trị theo yêu cầu của GV.

+ HS: Quan sát và nhận xét kết quả đạt được khi chạy các bộ dữ liệu so sánh với nhau.

+ HS: Chu ý qua sát quá trình thực hiện viết chương trình của GV và chú ý các lệnh khó.

+ HS: Tự giác thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Sửa những lỗi mà các em hay gặp phải về dấu.

Program Tinh_tong;

Var N, i, S: integer;

Begin

Write(’Nhap N = ’); readln(N);

S := 0;

For i := 1 to N do

If i mod 2 = 0 then S := S + i;

Writeln(’Tong cac so chan nho hon hoac bang ’,N,’ la = ’,S);

Readln;

End.

+ HS: Kết quả thực hiện chỉ cộng các số chẵn nhỏ hơn N.

+ HS: Giải thích về cách chạy của câu lệnh lặp.

+ HS: Câu lệnh lặp có sử dụng câu lệnh kiểm tra điều kiện, nếu i thảo mãn chia hết cho 2 (số chẵn) thì câu lệnh tính tổng mới thực hiện.

+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu nội dung bài.

+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu nội dung ý nghĩa các câu lệnh.

+ HS: Chú ý lắng nghe hiểu bài.

+ HS: Tìm hiểu các câu lệnh các em chưa thật sự nắm rõ.

+ HS: Chú ý sửa các lỗi thường mắc phải.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.

1. Bài tập 1.

Program Tinh_tong;

Var N, i, S: integer;

Begin

Write(’Nhap N = ’); readln(N);

S := 0;

For i := 1 to N do

If i mod 2 = 0 then S := S + i;

Writeln(’Tong cac so chan nho hon hoac bang ’,N,’ la = ’,S);

Readln;

End.

4. Củng cố

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

..............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 1.262
Sắp xếp theo

    Giáo án tin học 8

    Xem thêm