Giáo án Tin học 8: Ôn tập học kì 2 (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 8

Giáo án Tin học 8: Ôn tập học kì 2 (Tiếp theo) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 33

Tiết: 68

ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Ôn tập lại các kiến thức đã được học trong học kì II.

2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã được học áp dụng giải các bài tập.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (38’) Ôn tập nội dung phần bài tập.

+ GV: Cho HS tìm lỗi sai trong trong các câu lệnh Pascal sau:

1. For i:= 100 to 1 do Writeln(‘A’);

2. For i:= 1.5 to 10.5 do Writeln(‘A’);

3. For i= 1 to 10 do Writeln(‘A’);

4. For i:= 1 to 10 do; Writeln(‘A’);

5. Var x: Real Begin For x:= 1 to 10 do Writeln(‘A’); End.

6. x:= 10; While x:= 10 do x:= x+5;

7. x:= 10; While x = 10 do x:= x+5;

6. S:= 0; x:= 10; While x<= 10 do n:= n+1; S:= S + n;

7. Var x: array[10,13] of Integer;

8. Var x: array[5..10.5] of Real;

9. Var x: array[3.4..4.8] of Integer;

10. Var x: array[10..1] of Integer;

+ GV: Yêu cầu HS viết chương trình tìm giá trị lớn nhất trong dãy số.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện viết chương trình.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét bài làm.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.

+ GV: Yêu cầu dựa trên bài toán tìm số lớn nhất viết đoạn thân chương trình tìm số nhỏ nhất.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện thành thao tác viết chương trình tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

+ GV: Yêu cầu HS viết chương trình tính tổng giá trị các số trong dãy số.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện viết chương trình.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét bài làm.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.

+ GV: Tiến hành củng cố các kiến thức trọng tâm cho HS nắm bắt.

+ GV: Giải đáp các thắc mắc của HS trong quá trình ôn tập.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Sửa lại cú pháp cho đúng như sau:

1. For i:= 1 to 100 do Writeln(‘A’);

2. For i:= 15 to 105 do Writeln(‘A’);

3. For i:= 1 to 10 do Writeln(‘A’);

4. For i:= 1 to 10 do Writeln(‘A’);

5. Var x: Integer; Begin For x:= 1 to 10 do Writeln(‘A’); End.

6. x:= 1; While x<10 do x:= x+5;

7. x:= 5; While x<10 do x:= x+5;

6. S:= 0; x:= 10; While x<= 10 do Begin n:= n+1; S:= S + n; End.

7. Var x: array[10..13] of Integer;

8. Var x: array[5..105] of Real;

9. Var x: array[34..48] of Integer;

10. Var x: array[1..10] of Integer;

+ HS: Thực hiện chương trình theo yêu cầu của GV:

Program Max;

Uses Crt;

Var i, n, max: Integer;

A: array[1..100] of Integer;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap n= ’); Readln(n);

For i:= 1 to n do

Begin

Write(‘A[’,i,’]= ’);Readln(A[i]);

End;

max:= A[1];

For i:= 1 to n do

If max < A[i] then max:= a[i];

Write(‘So max = ’,max);

Readln;

End.

Var i, n, min: Integer;

A: array[1..100] of Integer;

...

min:= A[1];

For i:= 1 to n do

If min > A[i] then min:= a[i];

Write(‘So min = ’,min);

Program Sum;

Uses Crt;

Var i, n, Sum: Integer;

A: array[1..100] of Integer;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap n= ’); Readln(n);

For i:= 1 to n do

Begin

Write(‘A[’,i,’]= ’);Readln(A[i]);

End;

Sum:= 0;

For i:= 1 to n do

Tong := tong + A[i];

Write(‘Tong Sum = ’,Sum);

Readln;

End.

+ HS: Ôn lại nắm bắt các kiến thức trọng tậm.

+ HS: Được giải đáp các thắc mắc các em vướng mắc.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.

BÀI TẬP

1. For i:= 1 to 100 do Writeln(‘A’);

2. For i:= 15 to 105 do Writeln(‘A’);

3. For i:= 1 to 10 do Writeln(‘A’);

4. For i:= 1 to 10 do Writeln(‘A’);

5. Var x: Integer; Begin For x:= 1 to 10 do Writeln(‘A’); End.

6. x:= 1; While x<10 do x:= x+5;

7. x:= 5; While x<10 do x:= x+5;

6. S:= 0; x:= 10; While x<= 10 do Begin n:= n+1; S:= S + n; End.

7. Var x: array[10..13] of Integer;

8. Var x: array[5..105] of Real;

9. Var x: array[34..48] of Integer;

10. Var x: array[1..10] of Integer;

11. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất trong dãy số.

12. Viết chương trình tính tổng giá trị các số trong dãy số.

4. Củng cố: (5’)

- Củng cố các nội dung các em còn yếu và trọng tâm.

5. Dặn dò: (1’)

- Học bài, chuẩn bị ôn tập chu đáo cho thi học kì II.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 841
Sắp xếp theo

Giáo án tin học 8

Xem thêm