Hướng dẫn cách phiên âm tiếng Anh

Phát âm đúng trong Tiếng Anh là điều kiện không thể thiếu trong việc học kỹ năng nghe Tiếng Anh cũng như giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày. Học bảng phiên âm tiếng Anh là cách giúp chúng ta phát âm tiếng Anh một cách chính xác nhất. Khi tra từ điển tiếng Anh, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy bên cạnh từ đó có những kí hiệu phiên âm rất lạ đúng không? Hãy cùng tìm hiểu cách giải mã những kí hiệu ấy qua bài viết này nhé.

Hướng dẫn cách đọc - viết phiên âm trong Tiếng Anh

I. Bảng nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh

1. Bảng nguyên âm

- Khái niệm

Nguyên âm là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không bị cản trở. Nguyên âm có thể tự đứng riêng biệt hoặc có thể đứng tược hoặc sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói.

- Bảng nguyên âm

Nguyên âm đơn Nguyên âm đôi
/ i / / ei /
/ e / / ɔu /
/ ɔ / / eə /
/ ʊ / / ʊə /
/ ʌ / / ɑi /
/ ə / / ɑu /
/ i: / / iə /
/ æ / / ɔi /
/ ɔ: /
/ u: /
/ a: /
/ ɜ: /

2. Bảng phụ âm

- Khái niệm :

Phụ âm là âm phát từ thanh quản qua miệng hay những âm khi phát ra, luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở, bị tắc ví dụ như lưỡi va chạm môi, răng, 2 môi va chạm… nhau trong quá trình phat âm. Phụ âm chỉ phát ra thành tiếng trong lời nói chỉ khi phối hợp với nguyên âm.

- Bảng phụ âm:

Phụ âm hữu thanh Phụ âm vô thanh Các phụ âm còn lại
/b/ /p/ /m/
/g/ /f/ /η/
/v/ /s/ /l/
/z/ /ʃ/ /j/
/d/ /k/ /n/
/dʒ/ /t/ /h/
/ð/ /θ/ /r/
/ʒ/ /tʃ/ /w/

II. Cách phiên âm Tiếng Anh

Hướng dẫn cách phiên âm tiếng Anh
Hướng dẫn cách phiên âm tiếng Anh

Bảng kí hiệu ngữ âm quốc tế IPA (International Phonetic Alphabet) là một sơ đồ hữu hiệu giúp chúng ta đọc phiên âm một cách chính xác nhất.

Sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào cách phát âm của từng kí hiệu nhé.

Consonants – Phụ âm

Kí hiệu

Cách đọc Ví dụ

Phiên âm

p p- đọc như chữ p của tiếng Việt pen /pen/
b b – đọc như chữ b của tiếng Việt bad /bæd/
t t – đọc như chữ t của tiếng Việt tea /tiː/
d d – đọc như chữ d của tiếng Việt did /dɪd/
k k – đọc như chữ C của tiếng Việt cat /kæt/
ɡ g – đọc như chữ g của tiếng Việt get /ɡet/
ʧ – đọc như chữ ch của tiếng Việt chain /tʃeɪn/
ʤ – phát thành âm jơ (uốn lưỡi) jam /dʒæm/
f f – đọc như chữ f của tiếng Việt fall /fɔːl/
v v – đọc như chữ v của tiếng Việt van /væn/
θ θ – đọc như chữ th, phát âm nhẹ hơn thin /θɪn/
ð ð – đọc như chữ đ của tiếng Việt this /ðɪs/
s s – đọc như chữ s của tiếng Việt see /siː/
z z – đọc như chữ zờ của tiếng Việt zoo /zuː/
ʃ ʃ – đọc như s (uốn lưỡi) shoe /ʃuː/
ʒ ʒ – đọc như r(uốn lưỡi) vision /ˈvɪʒn/
h h – đọc như h hat /hæt/
m m – đọc như m man /mæn/
n n – đọc như n của tiếng Việt now /naʊ/
ŋ ŋ – Vai trò như vần ng (chỉ đứng cuối từ) sing /sɪŋ/
l l – đọc như chữ L của tiếng Việt leg /leɡ/
r r – đọc như chữ r của tiếng Việt red /red/
j j – đọc như chữ z (nhấn mạnh), khi đi với u → ju – đọc iu yes /jes/
w w – đọc là wờ wet /wet/

Vowels and diphthongs – nguyên âm và âm đôi

iː – đọc i (kéo dài) như trong t.V see /siː/
i i – đọc như âm i trong t.V happy /ˈhæpi/
ɪ ɪ – đọc i như trong t.V sit /sɪt/
e e – đọc e như trong t.V ten /ten/
æ æ – e (kéo dài, âm hơi pha A) cat /kæt/
ɑː ɑː – đọc như a (kéo dài) trong t.V father /ˈfɑːðə(r)/
ɒ ɒ – đọc o như trong t.V got /ɡɒt/ (British English)
ɔː ɔː – đọc như âm o trong t.V saw /sɔː/
ʊ ʊ – đọc như u (tròn môi – kéo dài) put /pʊt/
u u – đọc như u trong t.V actual /ˈæktʃuəl/
uː – đọc như u (kéo dài) trong t.V too /tuː/
ʌ ʌ – đọc â như trong t.V cup /kʌp/
ɜː ɜː – đọc như ơ (kéo dài) trong t.V fur /fɜː(r)/
ə ə – đọc như ơ trong t.V about /əˈbaʊt/
eɪ – đọc như vần ây trong t.V say /seɪ/
əʊ əʊ – đọc như âm âu trong t.V go /ɡəʊ/ (British English)
Đọc giống như âm əʊ go /ɡoʊ/ (American English)
aɪ – đọc như âm ai trong t.V my /maɪ/
ɔɪ ɔɪ – đọc như âm oi trong t.V boy /bɔɪ/
aʊ – đọc như âm ao trong t.V now /naʊ/
ɪə ɪə – đọc như âm ia trong t.V near /nɪə(r)/ (British English)
eə – đọc như âm ue trong t.V hair /heə(r)/ (British English)
ʊə ʊə – đọc như âm ua trong t.V pure /pjʊə(r)/ (British English)

Đây là toàn bộ hướng dẫn cách phiên âm tiếng anh theo bảng kí hiệu ngữ âm quốc tế. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của các bạn.

Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng khác như: luyện viết Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.857
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm