Phân phối chương trình Lịch Sử 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải Lịch sử 8 năm 2020

VnDoc xin giới thiệu Phân phối chương trình Lịch sử 8 năm 2020 - 2021. Tài liệu chi tiết các bài giảm tải, giúp thầy cô cùng thuận tiện trọng việc soạn bài và các bạn học sinh ôn tập rèn luyện tại nhà. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN LỊCH SỬ

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Mục I.3 Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

Tập trung vai trò của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

Mục II. Cách mạng bùng nổ

Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện chính. Nêu được phát triển của cách mạng

Mục III. Sự phát triển của cách mạng

2

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Mục I.2 Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê những phát minh quan trọng

Mục II. 1 Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX

Không dạy

3

Bài 4. Phong trào công nhân

và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Cả bài

Tích hợp với bài 7 và mục I.2 bài17 thành chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

4

Bài 6. Các nước Anh, Pháp,

Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

Mục II. Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc

Không dạy

5

Bài 7. Phong trào công nhân

quốc tế cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

Tích hợp với bài 4 và mục I.2 bài 17 thành một chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

6

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII -

XIX.

Cả bài

Tích hợp với bài 22 thành một Chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII – XIX

7

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII − đầu thế kỉ XX

Mục II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân

dân Ấn Độ

Chủ yếu nêu tên, hình thức phong trào đấu tranh tiêu biểu và ý nghĩa của phomg trào

8

Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Mục II. Phong trào đấu tranh của nhân dân cuối thế kỉ XIX đầu XX

Hướng dẫn học sinh lập niên biểu

9

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX − đầu thế kỉ XX

Mục II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

Tập trung vào quy mô, hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân các nước Đông Nam Á. Nêu nguyên nhân thất bại

10

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ

XIX - đầu thế kỉ XX

Mục III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản

Không dạy

11

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế

giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917

Cả bài

Học sinh tự đọc

12

Mục I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917

Chú ý trình bày được những sự kiện chính

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng

(1917-1921)

Mục II.2. Chống thù trong giặc ngoài

Không dạy

13

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục

kinh tế (1921 – 1925)

Tập trung vào chính sách kinh tế mới

Mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Tập trung nêu được thành tựu chính công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô

Đưa mục II của bài 22 thành mục III. Nền văn hóa Xô viết hình thành và phát triển

14

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

(1918-1939)

Mục I.2 Cao trào cách mạng 1918 – 1923. Quốc tế Cộng sản

Tích hợp với bài 4 và bài 7 thành chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Mục II.2 Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh

1929 - 1939

Không dạy

15

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 − 1939)

Cả bài

Cấu trúc lại thành 2 mục:

Mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918- 1939)

Mục 2. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu

Phần này chỉ nên cho học sinh lập niên biểu 1 sự kiện tiêu biểu ở Trung Quốc, Ân Độ, In-đô-nê-xi-a

16

Bài 21. Chiến tranh thế giới

thứ hai (1939- 1945)

Mục II. Những diễn biến chính

Hướng dẫn HS lập niên biểu diễn biến chiến tranh

17

Bài 22. Sự phát triển văn

hoá, khoa học − kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Cả bài

Tích hợp với bài 8 thành chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII – XIX.

18

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế

giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)

Cả bài

Học sinh tự đọc

19

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ

năm 1858 đến năm 1873

Cả bài

Không dạy quá trình xâm lược của thực dân Pháp, chỉ tập trung vào các cuộc kháng chiến tiêu biểu từ 1858 – 1873

20

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 −

1884)

Cả bài

Tập trung vào sự kiện tiêu biểu, những diễn biến chính, tập trung vào cuộc kháng chiến ở Hà Nội (1873 - 1882)

21

Bài 26. Phong trào kháng

chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Mục II Những cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần Vương

Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các phong trào tiêu biểu của phong trào Cần Vương

22

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi

cuối thế kỉ XIX

Mục I. Khởi nghĩa Yên Thế

- Nêu được nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa

- Lập niên biểu các các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa

- Rút ra được nguyên nhân thất bại

23

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển

Cả bài

Tích hợp với bài 30 thành một chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918, với các nội dung như sau:

1. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

2. Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

biến kinh tế xã hội ở Việt

Nam

3. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

24

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Mục I. Phong trào yêu nước trước Chiến tranh thế giới thứ nhất

Tích hợp với bài 29 thành chủ đề

Mục II.1 Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

Khuyến khích học sinh tự đọc

25

Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm

1918)

Cả bài

Học sinh tự đọc

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Phân phối chương trình Lịch Sử 8 năm 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo

.........................................

Ngoài Phân phối chương trình Lịch Sử 8 năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập Lịch sử 8, Giải Vở BT Lịch Sử 8, Giải tập bản đồ Lịch sử 8 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
2 3.727
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 8 Xem thêm