Phân phối chương trình Sinh học 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải Sinh học 8 năm 2020

Phân phối chương trình Sinh học 8 năm 2020 - 2021 được VnDoc chia sẻ dưới đây. Tài liệu chi tiết các bài giảm tải, giúp thầy cô cùng thuận tiện trọng việc soạn bài và các bạn học sinh ôn tập rèn luyện tại nhà. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN SINH HỌC

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

 

1

 

 

 

 

 

Chương I. Khái quát về cơ thể người

Bài 3. Tế bào

Mục II. Lệnh ▼ trang 11

Không thực hiện

Mục III. Thành phần hóa học của tế bào

Không dạy

 

 

2

Bài 4. Mô

Mục II. Các loại mô

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục I. Lệnh ▼ trang 14

Không thực hiện

Mục II.1. Lệnh ▼ trang 14

Mục II.2. Lệnh ▼ trang 15

Mục II.3. Lệnh ▼ trang 15

 

3

Bài 6. Phản xạ

Mục I. Lệnh ▼ trang 21

Không thực hiện

Mục II.2. Lệnh ▼ trang 21

Mục II.3. Vòng phản xạ

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

 

Chương II. Vận động

Bài 7. Bộ xương

Mục II. Phân biệt các loại xương

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

5

Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương

Mục I. Cấu tạo của xương

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục III. Thành phần hóa học và tính

chất của xương

 

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

6

 

Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ

Mục I. Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ

Khuyến khích học sinh tự đọc

7

Bài 10. Hoạt động của cơ

Mục I. Công cơ

Không dạy

Mục II. Lệnh ▼ trang 34

Không thực hiện

 

 

8

Bài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

Mục I. Bảng 11.

Không thực hiện

Mục II. Sự tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ thú

Không dạy

Bài 7, Bài 8, Bài 9, Bài 10, Bài

11 và Bài 12

Cả 6 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 6 tiết.

9

 

 

 

Chương III. Tuần hoàn

Bài 13. Máu và môi trường trong cơ thể

Mục I.1. Nội dung ■Thí nghiệm

Giáo viên mô tả thí nghiệm, không yêu cầu học sinh thực hiện.

10

Bài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Mục II. Lệnh ▼ trang 52

Không thực hiện

 

 

11

Bài 17. Tim và mạch máu

- Mục I. Lệnh ▼ trang 54

- Bảng 17.1

Không thực hiện

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

Bài 13, Bài 14, Bài 15, Bài 16,

Bài 17, Bài 18 và Bài 19

Cả 7 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 7 tiết.

 

12

 

 

Chương IV. Hô hấp

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Mục II. Bảng 20.

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II. Lệnh ▼ trang 66

Không thực hiện

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2

 

13

Bài 21. Hoạt động hô hấp

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2

Không thực hiện

Bài 20, Bài 21, Bài 22 và Bài

23

Cả 4 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 4 tiết.

 

14

Chương V. Tiêu hóa

Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Cả bài

Không thực hiện

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

15

 

Bài 27. Tiêu hóa ở dạ dày

Mục I. Lệnh ▼ trang 87, ý 2 (Căn cứ…)

Không dạy

16

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

Mục I. Lệnh ▼ trang 90

Không thực hiện

 

 

17

Bài 29. Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Mục I. Hình 29.1

Không dạy

Mục I. Hình 29.2 và nội dung liên

quan

Bài 24, Bài 25, Bài 26, Bài 27,

Bài 28, Bài 29 và Bài 30

Cả 7 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 7 tiết.

 

18

 

Chương VI. Trao đổi chất và năng lượng

Bài 32. Chuyển hóa

Mục I. Lệnh ▼ trang 103

Không thực hiện

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3 và

câu 4*

19

Bài 35. Ôn tập học kì I

Cả bài

Không ôn tập những nội dung đã tinh giản.

 

20

 

 

 

Chương VII. Bài tiết

Bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Mục II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu

Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

 

 

21

Bài 39. Bài tiết nước tiểu

Mục I. Tạo thành nước tiểu

Không dạy chi tiết, chỉ dạy sự tạo thành

nước tiểu ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II. Lệnh ▼ trang 127

Không thực hiện

Bài 38, Bài 39 và Bài 40

Cả 3 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 3 tiết.

 

22

 

Chương VIII. Da

Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da

Mục I. Cấu tạo của da

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Bài 41 và Bài 42

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

23

Chương IX. Thần

kinh và giác quan

Bài 43. Giới thiệu chung hệ

thần kinh

Mục I. Nơron - đơn vị cấu tạo của

hệ thần kinh

Không dạy

 

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

 

24

 

Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu

tạo) của tủy sống

Mục III.2. Nghiên cứu cấu tạo của tủy sống

Không dạy

 

25

Bài 46. Trụ não, tiểu não, não trung gian

Mục II, Mục III và Mục IV

Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy vị trí và chức năng các phần.

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1

Không thực hiện

26

Bài 47. Đại não

Mục II. Lệnh ▼ trang 149

Không dạy

 

 

 

 

27

Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng

Mục I. Hình 48.2 và nội dung liên

quan trong lệnh ▼

Không dạy

Mục II. Bảng 48.1 và nội dung liên quan

Mục III. Bảng 48.2 và nội dung liên quan

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2

Không thực hiện

Các nội dung còn lại của bài

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

 

 

 

28

Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác

Mục II.1. Hình 49.3 và các nội dung

liên quan

Không dạy

Mục II.2. Cấu tạo của màng lưới

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các thành phần của màng lưới.

Mục II. Lệnh ▼ trang 156

Không thực hiện

Mục II.3. Lệnh ▼ trang 157

Không thực hiện

 

 

29

Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác

Mục I. Hình 51.2. và các nội dung

liên quan đến cấu tạo ốc tai

Không dạy

Mục I. Lệnh ▼ trang 163

Không thực hiện

Bài 49, Bài 50 và Bài 51

Cả 3 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 3 tiết.

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

30

Chương X. Nội tiết

Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp

Cả 3 bài

Không dạy chi tiết, chỉ dạy vị trí và chức năng của các tuyến.

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 3 tiết.

31

Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận

32

Bài 58. Tuyến sinh dục

 

 

  1. Lớp9

 

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

 

 

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 

Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Bài 1. Menđen và di truyền học

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4

Không thực hiện

2

Bài 2. Lai một cặp tính trạng

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4

Không thực hiện

 

3

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Mục V. Trội không hoàn toàn

Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

Không thực hiện

Bài 2 và Bài 3

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

 

4

Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của

đồng kim loại

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

5

Bài 7. Bài tập chương 1

Bài tập 3 trang 22

Không thực hiện

 

6

 

 

Chương II. Nhiễm sắc thể

Bài 9. Nguyên phân

Mục I. Biến đổi hình thái nhiễm sắc

thể trong chu kì tế bào

Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1

Không thực hiện

 

7

Bài 10. Giảm phân

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2

Không thực hiện

Bài 9 và Bài 10

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

 

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

8

 

Bài 13. Di truyền liên kết

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2 và câu 4

Không thực hiện

9

Chương III. ADN và gen

Bài 18. Prôtêin

Mục II. Lệnh ▼ trang 55

Không thực hiện

10

 

 

Chương IV. Biến dị

Bài 23. Đột biến số lượng

nhiễm sắc thể

Mục I. Lệnh ▼ trang 67

Không thực hiện

 

 

11

Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Mục IV. Sự hình thành thể đa bội

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2

Không thực hiện

Bài 22, Bài 23, Bài 24 và Bài

26

Cả 4 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 4 tiết.

12

Chương V. Di

truyền học người

Bài 30. Di truyền học với con người

Mục II.1. Bảng 30.1

Không dạy

 

13

 

 

 

 

 

 

Chương VI. Ứng dụng di truyền học

Bài 31. Công nghệ tế bào

Mục I. Lệnh ▼ trang 89, ý 2 (Để

nhận được mô non…)

Không thực hiện

Mục II. Ứng dụng công nghệ tế bào

Không dạy chi tiết về cơ chế, chỉ giới thiệu các ứng dụng.

 

14

Bài 32. Công nghệ gen

Mục I. Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II. Ứng dụng công nghệ gen

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các ứng

dụng.

15

Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

16

Bài 35. Ưu thế lai

Mục III. Các phương pháp tạo ưu thế lai

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

17

Bài 36. Các phương pháp chọn

lọc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

18

Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Phân phối chương trình Sinh học 8 năm 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo

.........................................

Ngoài Phân phối chương trình Sinh học 8 năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập Lịch sử 8, Giải Vở BT Lịch Sử 8, Giải tập bản đồ Lịch sử 8 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
1 658
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 8 Xem thêm