Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 là đề kiểm tra trực tuyến do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải, bao gồm các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa kỳ sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 là tài liệu trực tuyến, thông qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

 • Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced different from the rest
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 2: Fill in the missing letters to make meaningful words
  Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 5 - Đề 1Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 5 - Đề 1

  1. _ r_sh my t _ _th

  2. d _ ex _ rc _ se

  Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 5 - Đề 1Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 5 - Đề 1

  3. i _ la _ d

  4. _ o _ est

 • 1.
  Brush my teeth
 • 2.
  Do exercise
 • 3.
  Island
 • 4.
  Forest
 • Exercise 3: Choose the best answer
 • 1. What ______ the village _______? - It ______ small and quiet.
 • 2. _______ morning, I get up early.
 • 3. I sometimes go swimming _________ Saturdays.
 • 4. _______ your address in Hanoi? - It’s 123 Xuan Thuy street.
 • 5. My family lives on ________ floor.
 • 6. She usually goes __________.
 • 7. How often do you go to the cinema? - __________ a week.
 • 8. ________ does your mother go to work every day? - She drives to work.
 • Exercise 4: Read and answer the following questions
  This is Julia. She is my classmate. She is eleven years old. She is a student. She lives in a big city. She is in Class 5A at Cambridge Primary School. She gets up at 6 every morning and always has big breakfast before she goes to school. After school, she usually does her homework and help her mum with housework. On Saturdays, she doesn’t have class. She goes to the library and looks for some information through the Internet. She goes to the library once a week. On Sundays, she goes out with her family.
 • 1. How old is Julia?
  She is eleven years old.
 • 2. What time does she get up?
  She gets up at 6 every morning.
 • 3. Does she have to go to school on Saturday?
  No, she doesn’t.
 • Exercise 5: Make questions for the underlined parts
 • 1.
  In the afternoon, she usually goes to the library.
  When does she usually go to school?
 • 2.
  The trip was great.
  What was the trip like?
 • 3. My sister goes to school by bicycle every day.
  How does your sister go to school?
 • Exercise 6: Rearrange the words to make meaningful sentences
 • 1. every/ He/ homework/ does/ his/ evening.
  He does his homework every evening.
 • 2. Where/ summer/ did/ last/ go/ he/ ?
  Where did he go last summer?
 • 3. England/ My/ live/ a/ village/ parents/ in/ the/ in/ north/ of.
  My parents live in a village in the north of England.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
18 999
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm