Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới động vật

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10

Xin mời các em học sinh tiếp tục ôn tập Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới động vật cùng với VnDoc.com để kiểm tra lại kiến thức của mình. Chúc các em học tập tốt!

Làm thêm: Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới thực vật

 • Câu 1:
  Đặc điểm nào sau đây không phải của giới động vât?
 • Câu 2:
  Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật?
 • Câu 3:
  Đặc điểm nào sau đây được dùng để phân biệt giữa động vật với thực vật
 • Câu 4:
  Động vật kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây?
 • Câu 5:
  Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của động vật?
 • Câu 6:
  Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật?
 • Câu 7:
  Giới động vật phát sinh từ dạng sinh vật nào sau đây?
 • Câu 8:
  Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hoá thấp nhất so với các ngành còn lại?
 • Câu 9:
  Sinh vật dưới đây thuộc ngành ruột khoang là
 • Câu 10:
  Trong giới động vật, ngành có mức độ tiến hoá nhất là
 • Câu 11:
  Sinh vật dưới đây thuộc ngành giun đốt là
 • Câu 12:
  Con chấu chấu được xếp vào ngành động vật nào sau đây?
 • Câu 13:
  Phát biểu nào sau đây đúng với động vật ngành thân mềm
 • Câu 14:
  Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng toả tròn?
 • Câu 15:
  Lớp động vật dưới đây không được xếp vào ngành động vật có xương sống là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 210
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 KNTT

Xem thêm